Yrke transportchef, inlandssjöfart

Transportchefer (inlandssjöfart) samordnar administration och styrning av transporter inom inlandssjöfart. De kontrollerar tillgängligheten, upprätthåller kontakter med kunder, förvaltar budgetar och övervakar verksamheten ur ekonomisk synvinkel.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Finansiell kapacitet

  Finansiella transaktioner som beräkningar, kostnadsuppskattningar och budgetförvaltning med beaktande av relevanta kommersiella och statistiska uppgifter, till exempel uppgifter om material, varor och arbetskraft.

 • Ordningsföreskrifter för inre vattenvägar

  Förstå bestämmelser, rättsliga krav och relevanta polisföreskrifter för vattenvägar. Hantera och underhålla bojar, märkningssystem och dag- och nattskyltar.

 • Miljöaspekter av inlandssjöfart

  Beaktande av ekologiska aspekter vid fartygsanvändning för att använda fartyg på ett effektivt och miljövänligt sätt. Förstå miljöaspekterna vid navigering på inlandets vattenvägar.

 • Europeisk klassificering av inre vattenvägar

  Förstå den europeiska CEMT-klassificeringen av inre vattenvägar; använda moderna informationssystem för att jämföra vattenvägens dimensioner med fartygets dimensioner.

Färdigheter

 • övervaka giltigheten hos fartygscertifikat

  Kontrollera och övervaka giltigheten hos fartygets certifikat och andra officiella handlingar som ska medföras ombord. Kunskap om och förmåga att säkerställa giltighet för certifikat och andra handlingar som ska medföras ombord.

 • Avläsa fartygs driftsdata

  Analysera och använda fartygsdata för att förebygga eventuella problem.

 • Spåra leveransplatser

  Spåra de olika leveransplatser där paketen anländer för att upprätthålla ett effektivt distributionssystem och tidsspårningssystem för kunder.

 • Granska fartygshandlingar

  Granska fartygsdokumentation om lasttillstånd, information om folkhälsa, besättningsmedlemmar och annan verksamhet samt övrig reglering av efterlevnaden.

 • Länka samman uppgifter mellan alla affärsenheter för inlandssjöfart

  Länka samman uppgifter mellan alla divisioner och affärsenheter för inlandssjöfart – såsom hamndockning, fartygsassistans och förflyttning av pråm – för pråmtransport, bogserings- och sjösättningstjänster på inlandsvattenvägar.

 • Skilja mellan olika typer av fartyg

  Känna igen och kunna namnge olika typer av fartyg som är vanliga inom sjötransporter i Europa; förstå de olika egenskaperna, konstruktionsdetaljerna och tonnagekapaciteterna hos olika fartyg.

 • Ha tillgång till information om transportavgifter

  Ha förmåga att inhämta information om transportavgifter och jämföra informationen mellan olika leverantörer. Använda denna information för att utarbeta anbud för kunder.

 • Meddela fartygskrav

  Ge råd till fartygs- och flottledningen om lastbehov, rengöring av tankar, stabilitet och stress och om hur man ska fortsätta att uppfylla alla föreskrivna krav för fartyget på detta område.

 • Planera det dagliga arbetet på fartyg

  Planera de dagliga aktiviteterna ombord på fartyg, bl.a. uppgifter i samband med navigationssäkerhet, frakt, ballast, tankrengöring och tankbesiktningar.

 • Förbereda granskningsplaner för fartyg

  Planera och förbereda definierade periodiska granskningsplaner för fartyg. Planera de krav och rutiner som ska tillämpas och omvandla dessa till nödvändiga aktiviteter och åtgärder.

 • Optimera flottans användbarhet

  Optimera flottans utnyttjande, synlighet, effektivitet och lönsamhet genom användning av särskild programvara för fartygsförvaltning.

 • Analysera fartygsdata

  Samla in information från ett fartygs styrprogramvara och korshänvisa den för att analysera data ur olika synvinklar. Analysera data och använda egen bedömning för att informera beslutsfattande parter.

 • Förebygga oplanerat fartygsunderhåll

  Kontinuerligt kontrollera fartygs skick för att säkerställa tillfredsställande prestanda, regelefterlevnad och årliga översyner.

 • Planera transportverksamhet

  Planera mobilitet och transport för olika avdelningar i syfte att uppnå bästa möjliga rörlighet av utrustning och material. Förhandla fram bästa möjliga leveranspriser; jämföra olika anbud och välja ut det mest tillförlitliga och kostnadseffektiva.

 • Hjälpa till vid framtagning av årsbudget

  Hjälpa till vid framtagningen av den årliga budgeten genom att ta fram basdata i enlighet med budgetprocessen.

 • Spåra leveranser

  Spåra och följa alla transporter dagligen genom att använda information från spårningssystem och proaktivt informera kunder om var deras leveranser finns.

 • Hantera säkerhetsstandarder för inlandssjöfart

  Hantera och upprätthålla säkerhetsstandarder och säkerhetsrutiner på området för transport på inlandsvatten. Se till att alla förordningar och normer följs innan ett fartyg skickas ut. Det kan också krävas att man agerar som medlem av en incidenthanteringsorganisation.

 • Sköta pappersarbete för leveranser

  Sköta dokumentation med uppgifter om leveranser som ska bifogas till varor som ska levereras. Se till att identifieringsinformationen är fullständig, synlig och överensstämmer med alla bestämmelser. Kontrollera etiketter med produktmängd, slutdestination och modellnummer.

 • övervaka dirigeringen av leveranser

  Organisera distributionen av last, dvs. spedition. Ta hänsyn till kundens instruktioner och avgöra var det kan krävas sedvanliga eller varierande rutter.

 • Sköta kommunikation via fartyg-till-land-radio

  Sköta kommunikation via fartyg-till-land-radio och utföra processer för utbyte av information som krävs för fartygsdrift.

 • Sköta drift av fartygsflotta

  Hantera en fartygsflotta som ägs av ett företag; känna till flottans exakta kapacitet, underhållskrav och vilka officiella licenser som krävs/innehas.

Source: Sisyphus ODB