Yrke verksamhetschef för IKT

Verksamhetschefer för IKT samordnar IKT-tjänster och infrastrukturen och ser till att organisationen har de nödvändiga infrastrukturresurserna. Dessutom planerar och övervakar de etapper av antingen en affärsprocess eller en datorprocess, förhandlar om avtal och vidtar begränsande åtgärder om avtal inte fullgörs. De övervakar det dagliga arbetet med infrastrukturkomponenter, IKT-system och programvara.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Innovationsprocesser

  Teknik, modeller, metoder och strategier som bidrar till att främja innovation.

Färdigheter

 • Leda anställda

  Hantera anställda och underordnade, som arbetar i grupp eller enskilt, för att maximera deras resultat och insatser. Planera deras arbete och verksamhet, ge instruktioner, motivera och leda arbetstagarna så att de når företagets mål. Övervaka och mäta hur en anställd tar sitt ansvar och hur väl detta utförs. Identifiera områden som kan förbättras och lägga fram förslag för att uppnå detta. Leda en grupp människor att uppnå målen och upprätthålla en effektiv arbetsrelation bland personalen.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Utbilda anställda

  Leda och vägleda anställda genom en process där de får lära sig den kompetens som behövs för det prospektiva jobbet. Organisera verksamhet som syftar till att introducera arbetet och systemen eller förbättra individers och gruppers prestationer i organisatoriska sammanhang.

 • övervaka kvalitetskontrollen

  Övervaka och säkerställa kvaliteten hos de tillhandahållna varorna eller tjänsterna genom att övervaka att alla produktionsfaktorer uppfyller kvalitetskraven. Övervaka produktkontroll och -provning.

 • Följa nyckeltal

  Identifiera de kvantifierbara åtgärder som ett företag eller en industri använder för att mäta eller jämföra resultat när det gäller att uppnå sina operativa och strategiska mål, med hjälp av resultatindikatorer.

 • Utveckla IT-arbetsflöde

  Skapa repeterbara mönster för IT-verksamheten inom en organisation som ökar de systematiska omvandlingarna av produkter, informationsprocesser och tjänster genom produktionen.

 • Förbättra affärsprocesser

  Optimera en organisations serie av insatser för att uppnå effektivitet. Analysera och anpassa befintliga affärstransaktioner för att fastställa och uppnå nya mål.

 • Sköta om IT-systemkvaliteten

  Säkerställa korrekt funktion som fullt ut överensstämmer med specifika behov och resultat i fråga om utveckling, integration, säkerhet och övergripande förvaltning av IT-system.

 • Använda IT-ärendesystem

  Använda ett specialiserat system för att spåra registrering, behandling och lösning av frågor inom en organisation genom att tilldela var och en av dessa frågor ett ärendenummer, registrera synpunkter från berörda personer, spåra ändringar och visa status för ärendet, tills det är klart.

 • Utforma process

  Kartlägga arbetsflödet och resurskraven för en viss process med hjälp av en rad olika verktyg, till exempel programvara för processimulering, flödesdiagram och skalmodeller.

 • Genomföra projektledning

  Förvalta och planera olika resurser, såsom mänskliga resurser, budget, tidsfrister, resultat och kvalitet som krävs för ett specifikt projekt och övervaka projektets utveckling för att uppnå ett specifikt mål inom en fastställd tid och budget.

 • Administrera budgetar

  Planera, granska och rapportera om budgeten.

 • Definiera teknikstrategi

  Skapa en övergripande plan med mål, metoder, principer och taktiker som rör användningen av teknik inom en organisation samt beskriva hur målen ska uppnås.

 • Hantera ändringar i IT-system

  Planera, realisera och övervaka systemförändringar och uppgraderingar. Underhålla tidigare systemversioner. Återställa till en säker äldre systemversion vid behov.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

Source: Sisyphus ODB