Beroep acceptant verzekeringen

Acceptanten verzekeringen beoordelen bedrijfsrisico's en aansprakelijkheidspolissen en nemen beslissingen over commercieel vastgoed. Zij inspecteren de toestand van onroerend goed van bedrijven, analyseren het inspectiebeleid, helpen bij vastgoed- en huurproblemen, stellen leencontracten op en behandelen commerciële risico's om ze in lijn te brengen met bedrijfspraktijken. Acceptanten verzekeringen analyseren diverse informatie van potentiële klanten om te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat zij een claim zullen indienen. Zij streven ernaar het risico voor de verzekeringsmaatschappij tot een minimum te beperken en ervoor te zorgen dat de verzekeringspremie in overeenstemming is met de gedekte risico's. Zij kunnen specialisten zijn op het gebied van levensverzekeringen, ziektekostenverzekeringen, herverzekeringen, commerciële verzekeringen en/of hypotheekverzekeringen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Moderne portefeuilletheorie

  De financiële theorie die probeert om de winst van een investering gelijk aan het genomen risico te maximaliseren of om het risico voor de verwachte winst van een investering te verkleinen door oordeelkundig de juiste combinatie van financiële producten te kiezen.

 • Underwriting van vastgoed

  Het proces inzake het evalueren van aanvragen voor leningen in onroerendgoedactiviteiten waarbij niet alleen de potentiële kredietnemer wordt geëvalueerd, maar ook het onroerend goed dat wordt verhandeld, om te beoordelen of het onroerend goed kan worden afgelost.

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Bedrijfsleningen

  Leningen die zijn bedoeld voor zakelijke doeleinden en die gedekt of ongedekt kunnen zijn, al naargelang er sprake is van een onderpand. De verschillende soorten bedrijfsleningen zoals bankleningen, mezzaninefinanciering, op activa gebaseerde financiering en factuurfinanciering.

 • Schadevorderingsprocedures

  De verschillende procedures die worden gebruikt om bij een verzekeringsmaatschappij formeel een betaling voor een geleden verlies te vragen.

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

Vaardigheden

 • Beslissen over verzekeringsaanvragen

  Beoordeel de aanvragen voor een verzekeringspolis, rekening houdend met de risico-analyses en klantgegevens, om de aanvraag te weigeren of goed te keuren en de noodzakelijke procedures na het besluit in gang te zetten.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Regelingen voor samenwerking opstellen

  De voorwaarden voor samenwerkingscontracten met een onderneming opstellen, vaststellen en overeen komen door de producten, de volgende ontwikkelingen of verschuivingen in de markt te vergelijken en onderhandelingen over voorwaarden en prijzen te voeren.

 • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

 • Financiële risico’s beheren

  De financiële risico’s voorspellen en beheren, en procedures vaststellen om de gevolgen ervan te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Verzekeringspolissen opstellen

  Schrijven van een contract met alle benodigde gegevens, zoals het verzekerde product, de uit te keren bedragen, hoe vaak de betaling nodig is, de persoonlijke gegevens van de verzekerde en onder welke voorwaarden de verzekering geldig of ongeldig is.

 • Verzekeringsprocedures evalueren

  Alle documentatie met betrekking tot een specifieke verzekeringskwestie analyseren om ervoor te zorgen dat het verzoek om de verzekering te gebruiken of de behandeling van de claims in overeenstemming met de richtsnoeren en voorschriften is behandeld, dat de kwestie geen significant risico voor de verzekeraar vormt of dat de beoordeling van de claims juist is, en om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Financiële informatie over eigendommen verzamelen

  Informatie verzamelen over eerdere transacties met betrekking tot de goederen, zoals de prijzen waartegen de goederen eerder waren verkocht en de kosten die in verband met renovaties en reparaties zijn gemaakt, teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de waarde van de goederen.

Optionele kennis en vaardigheden

informatie geven over huurovereenkomsten schadebeoordeling organiseren communiceren met klanten financiële audits uitvoeren financiële formaliteiten uitleggen aan klanten leningovereenkomsten regelen financiële informatie samenvatten betrouwbaarheid van klanten beoordelen kredietwaardigheid beoordelen contracten beheren vastgoedmarkt processen voor kredietcontrole marktanalyse beleggingsportefeuilles ontwikkelen financiële controlerapporten opstellen behoeften van cliënten identificeren technische communicatievaardigheden toepassen verzekeringstarieven berekenen vastgoedmarkt onderzoeken verzekeringsrisico’s analyseren jaarrekeningen interpreteren financiële jaarrekeningen helpen bij kredietaanvragen richtlijnen voor underwriting opstellen verzekeringsbehoeften analyseren verzekeringsmarkt schade inschatten beleggingsportefeuilles controleren contractuele geschillen beheren vastgoedwaarden vergelijken financiële geschillen behandelen zorgen dat documenten juist worden beheerd

Source: Sisyphus ODB