Beroep adviseur intellectuele eigendom

Adviseurs intellectuele eigendom geven advies over het gebruik van intellectuele eigendom zoals octrooien, auteursrechten en handelsmerken. Zij helpen klanten om hun intellectuele eigendomsportefeuilles in geld uit te drukken en adequate juridische procedures voor de bescherming van intellectuele eigendom te volgen. Ook sluiten zij octrooiovereenkomsten.

Adviseur intellectuele eigendom: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Intellectueeleigendomsrecht

  De regelgeving met betrekking tot de rechten die producten van het intellect beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

 • Contractenrecht

  Het gebied van de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op schriftelijke overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het verkeer van goederen of diensten, met inbegrip van contractuele verplichtingen en opzegging.

Vaardigheden

 • Juridisch advies geven

  Advies geven aan cliënten om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wet en het meest gunstig zijn voor hun situatie en specifieke geval, zoals het verstrekken van informatie, documentatie of advies over de door een cliënt te volgen aanpak als hij/zij gerechtelijke stappen wenst te nemen of er tegen hem/haar gerechtelijke stappen worden ondernomen.

 • Argumenten overtuigend aanbrengen

  Argumenten presenteren tijdens onderhandelingen of debatten, of deze schriftelijk opmaken, op een overtuigende manier om de meeste steun te krijgen voor de zaak die de spreker of schrijver vertegenwoordigt.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

licentieovereenkomsten ontwikkelen octrooischetsen opstellen ondernemingsrecht advies geven over vergunningsprocedures octrooien aanvragen juridisch onderzoek patenten advies geven over handelsmerken conflicten hanteren wet interpreteren commercieel recht wetgeving inzake auteursrecht onderhandelen in rechtszaken juridische argumenten geven grote hoeveelheden gegevens analyseren gerechtelijke procedures advies geven over uitvindingen handelsmerken internationaal recht technische terminologie

Source: Sisyphus ODB