Beroep airport operations officer

Airport operations officers oefenen toezicht uit en verrichten administratief werk om operationele activiteiten tijdens een toegewezen dienst op een grote luchthaven te monitoren. Zij zorgen ervoor dat vliegtuigen veilig kunnen opstijgen en landen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuvoorschriften op luchthavens

  De officiële voorschriften voor milieunormen op luchthavens zoals vastgelegd in nationale regelingen voor de planning van luchthavenfaciliteiten en daarmee verband houdende ontwikkelingen. Dit betreft onder meer de regelgeving voor geluid en milieuaspecten, duurzaamheidsmaatregelen en effecten van landgebruik en uitstoot, alsmede voor beperking van nadelige gevolgen voor dieren en planten.

 • Gevaren van marshallingactiviteiten

  Inzicht hebben in de gevaren en moeilijkheden die gepaard gaan met marshallingactiviteiten, met inbegrip van lawaai, stof, uitwijken of aanrijdingen van voertuigen.

 • Planning voor luchthavens

  Kennis van de planning voor luchthavens voor verschillende typen vliegtuigen; gebruik maken van die informatie om middelen en mensen te mobiliseren voor de afhandeling van de vliegtuigen tijdens hun aanwezigheid op de luchthaven.

 • Instructies voor werkzaamheden op vliegvelden

  Lezen en begrijpen van etiketten, borden en aanwijzingen bij het toezicht op de luchthavenexploitatie.

Vaardigheden

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Notices to airmen voor piloten opstellen

  Voorbereiden en indienen van NOTAM briefings in het door piloten gebruikte informatiesysteem; de best mogelijke manier berekenen om het beschikbare luchtruim te gebruiken; informatie verstrekken over de mogelijke gevaren die gepaard kunnen gaan met vliegshows, VIP-vluchten of parachutesprongen.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Potentiële gevaren op luchthavens aanpakken

  Potentiële gevaren op de luchthaven aanpakken, zoals vreemde voorwerpen, puin en interferentie van wilde dieren.

 • Hulp bieden aan diverse luchthavengebruikers

  Voldoen aan de behoeften van verschillende soorten luchthavenklanten; plannen opstellen en uitvoeren om tegemoet te komen aan het verzoek van stakeholders.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Luchtvaartmeteorologie in het oog houden

  De informatie van weerstations monitoren en interpreteren om te anticiperen op omstandigheden die van invloed kunnen zijn op luchthavens en vluchten.

 • Specificaties van aerodroomhandleidingen volgen

  Normen en specifieke voorschriften van de airodroomhandleiding volgen

 • Gegeven instructies volgen

  Instructies volgen om doelen te bereiken en deadlines te halen.

 • Veilig vliegtuigen loodsen

  Veilige marshalling van luchtvaartuigen verrichten, zich houden aan de platformmarkeringen en zorgen voor een correcte afwikkeling van de bijbehorende documenten of gegevens in de databank.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Toezicht houden op de veiligheid aan bemande toegangspoorten

  Ervoor zorgen dat de bewakingsactiviteiten aan bemande toegangspoorten zo doeltreffend mogelijk worden uitgevoerd.

 • Ongevallen met vliegtuigen onderzoeken

  Ongevallen, botsingen, crashes of andere ernstige incidenten in de luchtvaart grondig onderzoeken.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Weghalen van gestrande vliegtuigen regelen

  Operaties voor de veilige verwijdering van gestrande vliegtuigen beheren, controleren en coördineren. Samenwerken met het onderzoeksteam en met de luchtvaartmaatschappij/vliegtuigexploitant.

 • Controlebepalingen voor voertuigen aan luchtzijde implementeren

  De bepalingen van het handboek voor het verkeer van voertuigen en personen aan luchtzijde implementeren.

 • Zorg dragen voor nauwkeurige screening van bagage op luchthavens

  Bagagevoorwerpen op de luchthaven screenen door gebruik te maken van een CBS-systeem; probleemoplossing uitvoeren en fragiele of te grote bagage identificeren.

 • Parkeerterreinactiviteiten beheren

  Toezicht houden op de activiteiten van het parkeerterrein en geparkeerde voertuigen.

 • Rampenplannen op luchthavens voorbereiden

  Een rampenplan op een luchthaven voorbereiden dat ervoor zorgt dat eventuele noodsituaties op een veilige en efficiënte wijze worden aangepakt.

 • Risicobeheerprogramma’s inzake wild naleven

  Ervoor zorgen dat risicobeheerprogramma’s inzake wild correct worden nageleefd. Rekening houden met de impact van wild op de prestaties van transport of industriële activiteiten.

 • Verbeteringsprocedures bij luchthavenoperaties implementeren

  Verbeteringsprocedures bij luchthavenoperaties implementeren op basis van inzicht in de behoeften van een luchthaven. Verbeterprocedures plannen en ontwikkelen met gebruikmaking van adequate middelen.

 • Faciliteiten in gebied aan luchtzijde controleren

  Ervoor zorgen dat onderhoudsinspecties worden uitgevoerd volgens effectieve normen en met passende regelmaat; inspecties uitvoeren en rapporten opstellen.

 • Personeel beheren

  Werknemers in dienst nemen en opleiden om hun waarde voor de organisatie te verhogen. Dit omvat een reeks activiteiten op het gebied van personeelszaken, het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en processen om een ondersteunend werkklimaat voor werknemers te creëren.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Veiligheidsprocedures aan luchtzijde implementeren

  Een reeks veiligheidsvoorschriften en -procedures voor het vliegveld toepassen om een veilige werkomgeving voor het luchthavenpersoneel te waarborgen.

 • Parkeergebieden voor vliegtuigen beheren

  Parkeergebieden voor vliegtuigen beheren. Een luchthaven heeft doorgaans vier verschillende gebieden voor het parkeren van vliegtuigen: internationale luchtvaart, binnenlandse luchtvaart, algemene luchtvaart en helikopters.

 • Rampenplannen op luchthavens implementeren

  Het plan ontwerpen en uitvoeren met het oog op een volledige implementatie van noodprocedures tijdens crisis- of rampsituaties. Tijdens de ontwikkeling van het plan voor ogen houden hoe bemanningsleden moeten samenwerken tijdens preventieve en feitelijke noodsituaties. De communicatie op de luchthaven beheren, evacuatieprocedures en -routes uitwerken en de toegang tot zones tijdens simulaties of echte noodsituaties beperken.

 • Obstakelcontroles beheren

  Behandelen van aanvragen voor tijdelijke constructies die waarschijnlijk minder dan drie maanden duren.

 • Apparatuur van luchthavens onderhouden

  De bruikbaarheid van de apparatuur van het luchtvaartterrein behouden door continue controles uit te voeren.

 • Luchthavenfaciliteiten controleren

  Rechtstreeks deelnemen aan de inspectie van luchthavenfaciliteiten - met inbegrip van terreinen, start- en landingsbanen, banen, taxibanen, luchthavenplatforms, poortplaatsen en wegen - ter waarborging van de veiligheid, beveiliging en efficiëntie van de exploitatie en een snelle doorstroming van luchtvaartuigen overeenkomstig de voorschriften van de Federal Aviation Administration (FAA) en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA).

 • Naleving van procedures van luchthavens verzekeren

  Ervoor zorgen dat de procedures van luchthavens in overeenstemming met alle vereisten worden uitgevoerd.

 • Anticiperen op onderhoud van installaties

  Middelen en activiteiten voorbereiden om het onderhoud van de installatie uit te voeren, in overeenstemming met de budgetbehoeften.

Optionele kennis en vaardigheden

werkgerelateerde verslagen schrijven klantgericht zijn onderhandelen over verkoopcontracten inventaris van luchthavenactiviteiten bijhouden marketingstrategieën implementeren problemen kritisch behandelen strategisch beheer implementeren ruimtelijk bewustzijn hebben actief luisteren ontspannen houding aannemen verkoopstrategieën ten uitvoer brengen toezicht houden op onderhoudsactiviteiten op luchthavens logische redeneringen gebruiken zorgen voor de openbare orde en veiligheid diplomatisch zijn strategisch denken toepassen ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen zakelijk inzicht gebruiken voldoen aan wettelijke bepalingen jaarlijkse begroting van een luchthaven opstellen leaseprocessen taken van luchtverkeersleiding evenementmarketing voor reclamecampagnes plannen kleurverschillen aangeven doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen in een luchtvaartteam werken beschikken over computervaardigheden stressbestendig zijn werkomgeving op luchthavens

Source: Sisyphus ODB