Beroep ambulancechauffeur

Ambulancechauffeurs maken gebruik van hulpverleningsvoertuigen om te reageren op medische noodgevallen en om het werk van paramedici te ondersteunen, patiënten veilig te verplaatsen, veranderingen in de vitale functies van de patiënt te signaleren en verslag uit te brengen aan de bevoegde paramedici, waarbij zij ervoor zorgen dat de medische apparatuur goed wordt opgeslagen, vervoerd en functioneel is, onder toezicht en op voorschrift van een arts.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ambulancechauffeur

 • Verzorgt noodvervoer bij spoedgevallen zodat zorgbehoeftigen met de ambulance naar de juiste medische instelling worden gebracht.
 • Verzorgt routinevervoer van zorgbehoeftigen met de ambulance (bijv. van ziekenhuis naar huis of van huis naar ziekenhuis).
 • Tilt en legt zorgbehoeftigen op brancards en vervoert hen naar het ziekenhuis.
 • Biedt eerste hulp, zoals verbinden, spalken en toedienen van zuurstof.
 • Zorgt ervoor dat de ambulance en medische apparatuur en instrumenten schoon en in goede staat zijn.
 • Houdt de medische voorraden in de ambulance op peil.
 • Bedwingt of boeit, wanneer nodig, agressieve of gewelddadige zorgbehoeftigen.
 • Doet verslag van feiten omtrent ongelukken of spoedgevallen aan ziekenhuispersoneel of rechtshandhavend personeel.
 • Ondersteunt, indien nodig, het ziekenhuispersoneel bij medische behandelingen.
 • Rapporteert over de toestand (van de verwondingen) van zorgbehoeftigen en de gegeven behandeling.

Gerelateerde beroepen overige gezondheidszorg

 • Arbospecialist
 • Audioloog
 • Chiropractor
 • Contactlensspecialist
 • Medewerker gezondheidszorg, anders
 • Medewerker medische administratie
 • Medewerker opticien
 • Opticien
 • Optometrist
 • Osteopaat
 • Paramedisch beroepsbeoefenaar, anders
 • Verpleegkundige spoedeisende medische hulp

Kennis

 • Reanimatie

  De noodprocedure die toegepast wordt op personen zonder hartslag om hen weer bij bewustzijn te brengen.

 • Medische dispatch

  De concepten van een systeem voor medische verzending en het gebruik ervan, dat bestaat uit het uitvoeren van medische controlecriteria, het beantwoorden van noodoproepen en het exploiteren van via computers gesteunde overdrachtssystemen.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Beheersing van infecties

  De routes van overdracht en methoden om de verspreiding van bekende en belangrijke besmette organismen te voorkomen, alsmede de methoden die beschikbaar zijn voor het steriliseren en ontsmetten van ziekteverwekkers bij de preventie van infecties.

 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties

  Kenmerken en werkwijzen van operationele tactieken voor het optreden in noodsituaties, met name bij grote incidenten en rampen.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Speciale apparatuur bij noodgevallen

  Het gebruik van specifieke medische en levensreddende apparatuur in ambulances op basis van het opleidingsniveau.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Noodgevallen

  De noodgevallen met verschillende ziektepatronen en syndromen, de speciale noodgevallen en hun passende interventies.

 • Pathogene micro-organismen

  De voornaamste klassen van pathogene micro-organismen, de verspreiding van infecties en het gebruik van universele voorzorgsmaatregelen.

Vaardigheden

 • Noodcommunicatiesystemen bedienen

  Efficiënt bedienen van gemeenschappelijke communicatiesystemen die in noodsituaties worden gebruikt, zoals mobiele zenders en ontvangers van het basisstation, draagbare zenders en ontvangers, repeaters, mobiele telefoons, piepers, automatische voertuigopsporingssystemen en satelliettelefoons, zoals vereist.

 • Uitrusting voor hulpverleningsvoertuigen onderhouden

  Onderhouden van hulpverleningsvoertuigen en de bijbehorende medische en communicatie-uitrusting en indien nodig het aanvullen van eerstehulpuitrusting en benodigdheden.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Rapporten schrijven over noodgevallen

  De gezondheidstoestand van de patiënt of het letsel vanaf het begin van de opname in de ambulance, de verstrekte behandeling en de reacties op de geneesmiddelen en de behandeling registreren.

 • Binnenkant van voertuigen schoonmaken

  Verwijderen van vuil, afval of onzuiverheden van de binnenkant van voertuigen, inclusief consoles en dashboards; autostoelen en tapijten stofzuigen; scharnieren en deurpanelen reinigen.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Verkeersgeschiktheid van ziekenwagens verzekeren

  Controleren, voorafgaand aan gebruik, of de ambulance naar behoren functioneert en of er geen technische gebreken zijn die het voortbestaan van de ambulancedienst in gevaar brengen.

 • Patiënten die interventies ondergaan positioneren

  Patiënten correct positioneren of immobiliseren met het oog op veilige en effectieve interventies.

 • Patiënten verplaatsen

  De meest geschikte technieken gebruiken om patiënten te behandelen en in en uit ambulance, ziekenhuis, rolstoel, enz. te verplaatsen.

 • Werken in multidisciplinaire teams voor spoedeisende zorg

  Werken met een verscheidenheid aan personen uit verschillende gezondheids- en niet-gezondheidsdiensten, zoals personeel van de ambulancecontrolekamer, paramedici, artsen en verpleegkundigen, alsook mensen van de brandweer en de politie.

 • Patiënten tijdens het vervoer naar het ziekenhuis controleren

  Eventuele veranderingen in de vitale tekens van de patiënten die naar het ziekenhuis worden overgebracht voor verdere medische diagnose en behandeling volgen en noteren.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Een ambulance besturen in noodsituaties

  Een ambulance besturen in noodsituaties, met een veilige en gecontroleerde snelheid, met inachtneming van wet- en regelgevingen en de normen voor dit soort activiteiten.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Ambulancepersoneel helpen

  Helpen van ambulancepersoneel door basisdiagnostische procedures uit te voeren onder hun directe supervisie, het afhandelen van dringende ziekenhuisopnames en alle andere vormen van ondersteuning die het ambulancepersoneel nodig heeft om spoedpatiënten te helpen bij het toedienen van zuurstof, het stoppen van bloedverlies, het behandelen van kleine breuken en wonden.

 • Patiënten van en naar ziekenwagens vervoeren

  Zorgen voor een veilige overbrenging van patiënten van en naar ambulancevoertuigen door gebruik te maken van de nodige apparatuur en handvaardigheden die voorkomen dat de patiënt tijdens het vervoer letsel kan oplopen.

Optionele kennis en vaardigheden

bevalling zorg voor personen met een handicap in geval van nood gespecialiseerd materiaal gebruiken aard van verwondingen tijdens noodgevallen beoordelen orde handhaven op de plaats van ongevallen een helikopter besturen in noodsituaties binnenkant van een ambulance ontsmetten in vreemde talen communiceren met zorgverleners boot besturen voor medische nooddiensten farmacologie omgaan met trauma's van patiënten sanitaire technologie meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren organisatorische technieken gebruiken

Source: Sisyphus ODB