Beroep analist kredieten en risico's

Analisten kredieten en risico's beheren individuele kredietrisico's en houden zich bezig met fraudepreventie, de analyse van zakelijke transacties, de analyse van juridische documenten en aanbevelingen over het risiconiveau.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële prognoses

  Het instrument dat in het kader van fiscaal financieel beheer wordt gebruikt voor het aangeven van trends in de inkomsten en voor schattingen van financiële omstandigheden.

 • Risico-overdracht

  De financiële technieken die erop gericht zijn om financiële schade aan een bedrijf te voorkomen en die in plaats daarvan het bedrijf beschermen bij zijn activiteiten. Het gaat daarbij om de overdracht van verplichtingen en vorderingen aan derde partijen die voldoende financiële armslag hebben en zich specialiseren in het bundelen en beheren van schaalrisico’s.

 • Internationale commerciële transactiebepalingen

  Vooraf vastgestelde commerciële voorwaarden die worden gebruikt in internationale handelstransacties met duidelijke taken, kosten en risico’s in verband met de levering van goederen en diensten.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen

  De veiligheidsdocumentatie en alle veiligheidsgerelateerde communicatie en informatie.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Risicobeheer

  Het proces van het identificeren, beoordelen en prioriteren van alle soorten risico’s en waar deze vandaan kunnen komen, zoals natuurlijke oorzaken, juridische veranderingen of onzekerheid binnen een bepaalde context, en de methoden om risico’s doeltreffend aan te pakken.

Vaardigheden

 • Stresstestmethoden voor krediet toepassen

  Gebruiken van verschillende benaderingen en kredietstresstestmethoden. Bepalen en analyseren welke reacties op verschillende financiële situaties of plotselinge veranderingen een impact kunnen hebben op de hele economie.

 • Kredietrisicobeleid toepassen

  Het beleid en de procedures van het bedrijf in het kader van het kredietrisicobeheerproces uitvoeren. Permanent het kredietrisico van de onderneming op een beheersbaar niveau houden en maatregelen nemen om een negatieve kredietbeoordeling te voorkomen.

 • Advies geven over risicobeheer

  Advies verstrekken over risicobeheerbeleid en preventiestrategieën en de uitvoering daarvan, met aandacht voor de verschillende soorten risico’s voor een specifieke organisatie.

 • Gegevens inspecteren

  Analyseren, transformeren en modelleren van gegevens om nuttige informatie te ontdekken en om de besluitvorming te ondersteunen.

 • Risicokaarten opstellen

  Gebruik van datavisualisatiehulpmiddelen om de specifieke financiële risico’s, de aard en de impact ervan voor een organisatie te communiceren.

 • Risicorapporten opstellen

  Alle informatie verzamelen, de variabelen analyseren en rapporten opstellen waar de gedetecteerde risico's van de onderneming of de projecten worden geanalyseerd en mogelijke oplossingen worden voorgesteld als tegenmaatregelen voor de risico's.

 • Statistische financiële rapporten opstellen

  Individuele en bedrijfsgegevens beoordelen en analyseren om statistische verslagen of bestanden op te stellen.

 • Onderhandelen over verkoopcontracten

  Komen tot een overeenkomst tussen handelspartners waarbij de nadruk ligt op voorwaarden, specificaties, leveringstijd, prijs, enz.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Visuele gegevenspresentatie bieden

  Visuele voorstellingen van gegevens maken, bijvoorbeeld in de vorm van grafieken of diagrammen, voor een beter begrip.

 • Risicobeperkingstechnieken van wisselkoersen beheersen

  Vreemde valuta beoordelen en risico’s van wisselkoersen evalueren; risicobeperkingsstrategieën en -technieken implementeren om te beschermen tegen schommelingen.

 • Statistische voorspellingen doen

  Een systematisch statistisch onderzoek verrichten van gegevens die representatief zijn voor in het verleden waargenomen gedrag van het systeem, waaronder waarnemingen van nuttige voorspellers buiten het systeem.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Financiële risico’s beheren

  De financiële risico’s voorspellen en beheren, en procedures vaststellen om de gevolgen ervan te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 • Kredietgeschiedenis van potentiële klanten analyseren

  De betalingscapaciteit en kredietgeschiedenis van potentiële klanten of zakenpartners analyseren.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Risicofactoren inschatten

  Bepalen van de invloed van economische, politieke en culturele risicofactoren en bijkomende kwesties.

 • Frauduleuze activiteiten voorkomen

  Frauduleuze handelsactiviteiten of frauduleus gedrag detecteren en voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

principes van teamwerk beleid voor informatiebeveiliging toepassen verschillende talen spreken vertrouwelijkheid van informatie diplomatisch zijn terugbetaling van schulden van klanten afdwingen technieken voor schuldvordering oplossingen voor problemen creëren gegevensanalyses uitvoeren

Source: Sisyphus ODB