Beroep aquacultuurmedewerker

Aquacultuurmedewerkers zijn actief in de productie van aquatische organismen in processen van op het land gelegen broedplaatsen. Zij helpen bij het kweken van organismen in de eerste fasen van hun levenscyclus en de introductie van organismen, indien nodig.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

Vaardigheden

 • Productieprocessen uitvoeren in viskwekerijen

  Op natuurlijke wijze gepaaide viseieren verzamelen, de adhesiewerking van de eieren elimineren, de eieren incuberen tot ze uitkomen, larven doen uitkomen en in leven houden, de larvenstatus volgen, voeder- en kweektechnieken toepassen op de soorten in kwestie.

 • Fotoreactoren bedienen

  Fotoreactoren onder toezicht exploiteren.

 • Waterkwaliteit voor aquacultuur in kwekerijen handhaven

  De stroming van water in tanks en natuurlijke zoetwatermassa’s meten. Parameters van de waterkwaliteit, zoals pH, temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, CO2, N2, NO2, NH4, troebelheid, en chlorofyl meten.

 • Voortplantingsmateriaal verzamelen

  Larven of jonge exemplaren uit het milieu verzamelen, met behulp van geschikte technieken voor de specifieke soort, bijv. vissen, weekdieren, schaaldieren of nieuwe kandidaten voor aquacultuur.

 • Ontwikkeling van larven volgen

  Het uiterlijk en de gedragingen van larven observeren om ziekten te detecteren; de juiste dosis medicatie toevoegen aan voedsel en water volgens de instructies van de toezichthouder.

 • Waterverwarmingsapparatuur gebruiken

  Waterverwarmingsapparatuur gebruiken, zoals elektrische apparatuur, warmtewisselaars, warmtepompen en zonne-energie-installaties.

 • Kweekvoorzieningen onderhouden

  Indien nodig kleine reparaties aan kweekvoorzieningen uitvoeren .

 • Aquacultuursoorten identificeren

  Identificeer belangrijke Europese gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en soorten schaaldieren.

 • Kweekexemplaren voeren

  Kweekdieren voeren volgens hun voedingsbehoeften. In eerste instantie gaat het om levende prooien zoals raderdieren en artemia.

 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren

  Waar levende vis wordt verzameld met behulp van technieken waarmee de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt en het ontsnappen van de vissen wordt vermeden. Beoordeel ze met de hand of met behulp van apparatuur. Verslag over de indeling in klassen, waarbij wordt toegezien op de naleving van de specificaties.

 • Vismonsters verzamelen voor diagnose

  Verzamelen van vis- en schelpdiermonsters voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Viseieren inspecteren

  Viseieren inspecteren. Dode, niet-levensvatbare en niet-gekleurde eieren verwijderen met behulp van een zuigspuit.

 • Vervuiling verwijderen

  Verontreiniging in de aquacultuurvoorzieningen elimineren.

 • Bakken in kwekerijen gebruiken

  Kweekbakken met bevruchte eieren vullen en de bakken plaatsen in de broedbakken.

 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken

  Apparatuur voor desinfectie van water gebruiken, waarbij verschillende methoden en technieken worden gebruikt, zoals mechanische filtratie, afhankelijk van de behoeften.

 • Zorg dragen voor visvervoer

  Kan manueel een lading optillen, verplaatsen, positioneren en neerzetten, met behulp van hefwerktuigen zoals vorkheftrucks, lieren en zeekranen. Kan apparatuur bedienen die gebruikt wordt bij het vervoer van onder meer vis en schaal- en schelpdieren, zoals vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, transportbanden enz.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Voortplantingsmateriaal verzorgen

  De eieren incuberen tot ze zijn uitgebroed. De kwaliteit van de eieren beoordelen. Viseieren inspecteren. Dode, niet-levensvatbare en niet-gekleurde eieren verwijderen met behulp van een zuigspuit. Bevruchte eieren produceren. Broeden en beheren van nieuwgeboren larven.

 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen

  In overeenstemming zijn met de juiste voorschriften en praktijken voor het hygiënisch hanteren van de met de visserij verband houdende taken en de verantwoordelijkheden in het kader van de visserij.

 • Kwekerijmateriaal onderhouden

  Zo nodig kleine reparaties uitvoeren aan kwekerijmateriaal.

 • Planktonproductie cultiveren

  Cultiveren van fytoplankton en microalgen. De teelt van levende prooidieren zoals rotiferen of artemia met geavanceerde technieken.

 • Voorraden voor aquacultuur kweken

  Gebruiken van geschikt middelen om schelpdierkuit op te vangen. Sorteren van wild schelpdierkuit. Verzamelen van natuurlijk voortgebrachte visseneieren; elimineren van de kleverigheid van de eieren en eieren incuberen tot ze zijn uitgekomen. Omgaan met vis en schelpdieren in het broed- en voedselaanbod, afhankelijk van de behoeften van de vissen en schelpdieren.

 • Heftrucks bedienen

  Een heftruck bedienen, dit is een voertuig dat vooraan is uitgerust met een inrichting voor het hijsen of heffen en het vervoeren van zware ladingen.

 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen

  De beleidslijnen en institutionele regelgeving in acht nemen om een veilige werkplek voor werknemers bij visserij- en aquacultuuractiviteiten te garanderen. Potentiële risico’s en gevaren aanpakken door passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

Optionele kennis en vaardigheden

interne communicatiesystemen onderhouden continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken pompen in aquacultuurvoorzieningen bedienen vereisten voor duikoperaties duikapparatuur controleren duikuitrusting onderhouden verschillende communicatiekanalen gebruiken voldoen aan wettelijke eisen voor duikoperaties duik beoordelen met het duikteam in de buitenlucht werken in een visserijteam werken materiaal voor zuurstoftoevoer gebruiken in ongunstige weersomstandigheden werken telefonisch communiceren duikinterventies uitvoeren rapporteren aan teamleider sanitaire maatregelen voor kweek in aquacultuur

Source: Sisyphus ODB