Beroep bediener automatische trekkenwand

Bedieners automatische trekkenwand controleren de bewegingen van sets en andere elementen in een performance op basis van het artistieke of creatieve concept. Dit gebeurt in interactie met de performers. Hun werk wordt beïnvloed door en beïnvloedt de resultaten van andere operatoren. Daarom werken de operatoren nauw samen met de ontwerpers, operatoren en performers. Bedieners automatische trekkenwand prepareren en superviseren de inrichting, programmeren de apparatuur en bedienen automatische trekkenwandsystemen, monteersystemen of systemen voor horizontale bewegingen. Hun werk is gebaseerd op plannen, instructies en berekeningen. De hantering van zware belastingen dichtbij of boven de performers en het publiek maakt dit een beroep met een hoog risico.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Technische problemen bij vlieguitrusting voorkomen

  Anticiperen op technische problemen met vlieguitrusting en ze, indien mogelijk, voorkomen.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Middelen voor artistieke producties organiseren

  Coördineren van de personele, materiële en financiële middelen binnen artistieke producties, gebaseerd op de gegeven documentatie, bijvoorbeeld scripts.

 • Op de hoogte blijven van trends

  Nieuwe trens en ontwikkelingen in specifieke sectoren in de gaten houden en volgen.

 • Technische podiumuitrusting opzetten

  Mechanische en technische podiumuitrusting installeren. De installatie testen om ervoor te zorgen dat alles goed werkt.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Podiumuitrusting voor horizontale beweging onderhouden

  Onderhoudswerkzaamheden aan elektromechanische uitrusting voor horizontale bewegingen op het podium uitvoeren.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Bewegende constructies op podia onderhouden

  Elektrische en mechanische onderdelen van podiumliften en -trappen controleren, onderhouden en herstellen.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Automatische controlesystemen voor verplaatsingen op het podium bedienen

  Een geautomatiseerd controlesysteem voor verplaatsingen op het podium en vliegsystemen bedienen. Het systeem voorbereiden en programmeren, met inbegrip van meerdere gesynchroniseerde bewegingen.

 • Risicoanalyses voor podiumproducties opstellen

  Risico's beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven op productieniveau in podiumkunsten.

 • Artistieke producties beschrijven

  Een productie archiveren en documenteren in al zijn fasen net na de uitvoeringstermijn, zodat deze kan worden gereproduceerd en alle relevante informatie toegankelijk blijft.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Technische problemen bij podiumuitrusting voorkomen

  Anticiperen op mogelijke problemen met mechanische en elektromechanische apparatuur.

 • Tussenkomen bij acties op het podium

  Uw aanwijzingen voor acties op het podium opvolgen en ermee communiceren. Een besluit nemen over het exacte tijdstip en de procedure in een live omgeving, om een vlotte en consequente voorstelling te waarborgen.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Persoonlijke werkomgeving voorbereiden

  Corrigeren van de instellingen of posities voor uw werkinstrumenten en aanpassen voordat met de start van de werkzaamheden wordt begonnen.

 • Materiaal installeren

  Ervoor zorgen dat u de uitrusting volgens deadlines en tijdschema's opzet.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Informatie van grondplannen op podium aanduiden

  Interpreteren van de ontwerpen en andere decortekeningen om de informatie van de plattegronden op het podium te markeren.

 • Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces

  Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces.

 • Overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie

  Overleg plegen met verschillende personen en groepen betrokken zijn bij de productie. Op dezelfde lijn zitten wat betreft de praktische kant van de productie, en de personen op de hoogte houden.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Podiumindelingen digitaal uittekenen

  Uittekenen en ontwerpen van de decors en indelingen met behulp van software zoals CAD.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Controlesystemen voor verplaatsingen op het podium bedienen

  Bedieningssystemen voor verplaatsingen op het podium, zoals vliegmechanismen, bedienen. Handmatige of elektrische systemen gebruiken.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten persoonlijke administratie bijhouden uitrusting voor voorstellingen monteren scenische elementen op het podium monteren controlesystemen voor automatische uitrusting onderhouden repetitiedecors demonteren scenische elementen beheren tijdens repetities klant raad geven over technische mogelijkheden bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden personeel coachen om een voorstelling te leiden documentatie leveren ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen eerste hulp uitvoeren bij brand een professioneel netwerk ontwikkelen eigen werkwijze documenteren repetitiedecor monteren ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken zichzelf promoten teamwerk plannen uitrusting van een voorstelling opslaan voorraad van technische middelen beheren systeemindeling voor een productie onderhouden team leiden

Source: Sisyphus ODB