Beroep bedrijfsbrandweerman

Bedrijfsbrandweermannen/-vrouwen zijn verantwoordelijk voor de reactie op noodsituaties in geval van het uitbreken van een brand of andere gevaarlijke situaties in industriële gebieden of installaties. Zij reageren actief om branden en het uitbreken van andere gevaarlijke stoffen te beheersen en zo het industriële personeel en eigendommen te beschermen. Zij zorgen ervoor dat de industriële installatie voldoet aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid. Zij regelen ook het schoonmaken van de plek en de beoordeling van de schade.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Regelgeving inzake brandveiligheid

  De wettelijke voorschriften voor brandveiligheid en brandpreventie in een pand.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Procedures inzake brandpreventie

  De voorschriften inzake brand- en explosiepreventie en de daarin gebruikte apparatuur, systemen en methoden.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Industriële techniek

  Het gebied van de techniek met betrekking tot de ontwikkeling, verbetering en toepassing van complexe processen en systemen van kennis, mensen, apparatuur, enz.

 • Voorschriften inzake stoffen

  De nationale en internationale voorschriften voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 1272/2008.

 • Industriële gereedschappen

  De instrumenten en uitrusting die voor industriële doeleinden worden gebruikt, zowel elektrische als handgereedschappen, en de verschillende toepassingen daarvan.

Vaardigheden

 • Brand beheersen

  Passende maatregelen nemen om de verspreiding van branden te voorkomen.

 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren

  Een passende selectie uitvoeren van maatregelen voor de beheersing van gevaren en voor risicobeheer

 • Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren

  Hulp bieden bij de bestrijding van natuur- en burgerrampen, zoals bosbranden, overstromingen en verkeersongevallen. Opsporings- en reddingsmissies uitvoeren.

 • Mensen in verontreinigde gebieden bijstaan

  Werklieden bijstaan bij saneringsactiviteiten alsook mensen bijstaan die een risico op blootstelling lopen tijdens veiligheidsoperaties, bijv. door instructies te geven over het dragen van beschermende kleding, het betreden en verlaten van gebieden waar beperkingen gelden en het gebruik van saneringsapparatuur.

 • Besmettingen beoordelen

  Het bewijs van besmetting analyseren. Advies geven over hoe te ontsmetten.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Werken met chemicaliën

  Werken met chemicaliën en enkele specifieke voor bepaalde processen. Zich bewust zijn van de reacties die voortvloeien uit de combinatie ervan.

 • Als een team werken in een gevaarlijke omgeving

  Samenwerken met anderen in een gevaarlijke, soms lawaaierige omgeving, zoals een gebouw in brand of met voorzieningen voor het smeden van metalen, om een hogere mate van efficiëntie te bereiken en tegelijkertijd de veiligheid van de medewerknemers te waarborgen.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Risicofactoren inschatten

  Bepalen van de invloed van economische, politieke en culturele risicofactoren en bijkomende kwesties.

 • Gevaarlijk afval verwijderen

  Verwijderen van gevaarlijke materialen zoals chemische of radioactieve stoffen overeenkomstig de regelgeving op het gebied van milieu en gezondheid.

 • Toestand van chemische processen controleren

  De conformiteit van het chemische proces controleren, alle indicatoren of waarschuwingssignalen controleren die door de instrumenten worden gegeven, zoals meetinstrumenten, debietmeters en paneelverlichting.

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Verontreiniging vermijden

  Vermenging of verontreiniging van materialen vermijden.

 • Branden blussen

  De geschikte stoffen en methoden kiezen voor het blussen van branden, afhankelijk van hun omvang, zoals water en diverse chemische agentia. Een ademhalingstoestel gebruiken.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Fabrieksactiviteiten beheren

  Toezicht houden op de fabrieksactiviteiten, de planning, het ontwerp, de organisatie, de controle en de leiding van de fabrieksproductieactiviteiten.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Noodsituaties beheren

  Situaties beheren waarin de besluitvorming onder tijdsdruk van essentieel belang is om levens te redden.

 • Personen uit gebouwen evacueren

  Evacueren van een persoon uit een gevaarlijk gebouw of een gevaarlijke situatie voor beschermingsdoeleinden, waarbij het slachtoffer in veiligheid wordt gebracht en medische zorg kan ontvangen indien nodig.

Optionele kennis en vaardigheden

ontvlambare stoffen beheren gevolgen van industriële activiteiten beoordelen samenwerken met industriële professionals verwijdering van radioactieve stoffen controleren industriële uitrusting inspecteren

Source: Sisyphus ODB