Beroep bedrijfsleider tuinbouw

Bedrijfsleiders tuinbouw plannen de productie, beheren de onderneming en nemen deel aan de productie

Bedrijfsleider tuinbouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

 • Snoeiwijzen

  Verschillende vormen van snoeien van bomen, zoals uitdunning, verwijdering, enz.

 • Beginselen van leiderschap

  Reeks eigenschappen en waarden die ten grondslag liggen aan de acties van een leider met haar/zijn medewerkers en met de onderneming en die richting geven gedurende haar/zijn carrière. Deze beginselen vormen ook een belangrijk hulpmiddel voor zelfevaluatie om sterke en zwakke punten in kaart te brengen en te streven naar zelfverbetering.

 • Beginselen van gewasproductie

  Beginselen voor de teelt van gewassen, de natuurlijke cyclus, het opkweken van de natuur, de groeiomstandigheden en de beginselen van biologische en duurzame productie. Kwaliteitscriteria en -eisen voor zaden, planten en gewassen.

 • Kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten

  Kwaliteitseisen voor opslagfaciliteiten, zoals veilige vergrendelingssystemen, ventilatie, regelmatig gecontroleerde brandbeveiligingssystemen, enz.

 • Soorten opslagfaciliteiten

  Verschillende soorten hulpmiddelen en faciliteiten die worden gebruikt om informatie en hun kwaliteitscriteria te bewaren.

 • Bodemstructuur

  Diversiteit van bodemelementen en bodemtypes in verband met plantengroei.

 • Soorten broeikassen

  Verschillende soorten tuinbouwkassen (kunststof, glas) en andere materialen voor de tuinbouw, waaronder broeikassen, voedingsbodems, irrigatiesystemen, voorzieningen voor opslag en bescherming enz.

 • Beginselen van bewatering

  Methoden, beginselen en systemen voor het bewateren van bodem of gewassen door middel van leidingen, sprinklers, sloten of stromen.

 • Vermeerdering van planten

  Soorten vermeerderingsmethoden, materialen en zaden en hun criteria inzake gezondheid en kwaliteit.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Plantensoorten

  De verscheidenheid aan planten, bomen en struiken en hun specifieke kenmerken. 

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Oogstmethoden voor planten

  De verschillende methoden, tijdstippen en apparatuur voor het oogsten van verschillende gewassen en planten.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Snoeitechnieken

  De technieken voor het selectief verwijderen van delen van bomen en planten om de groei en de regeneratie te bevorderen.

 • Tuinbouwbeginselen

  De standaard tuinbouwpraktijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot planten, snoeien, corrigerend snoeien en bemesten.

 • Bemestingsbeginselen

  De studie van planten, bodemstructuur en klimatologische en milieuaspecten in het kader van landbouwproductie.

Vaardigheden

 • Toezien op gewasproductie

  Toezicht houden op en analyseren van de totale gewasproductie om te zorgen voor een effectief productieproces, rekening houdend met de milieuvoorschriften.

 • Producten opslaan

  Producten opslaan om de kwaliteit te waarborgen en in overeenstemming met de normen en voorschriften. Ervoor zorgen dat de opslagfaciliteiten worden onderhouden volgens hygiënenormen, waarbij de temperatuur, de verwarming en de airconditioning van de opslagfaciliteiten worden geregeld.

 • Onafhankelijke operationele besluiten nemen

  Zo nodig onmiddellijke operationele besluiten nemen, rekening houdend met de omstandigheden en de relevante procedures en wetgeving. Alleen bepalen welke optie het beste is voor een specifieke situatie.

 • Planten gezond houden

  Beheren en ondersteunen van de algehele gezondheid van planten. Uitoefenen van duurzame tuinierstechnieken en geïntegreerde plaagbestrijding in tuinen zowel binnen als buiten.

 • Planten telen

  De teelactiviteiten uitvoeren door passende teelmethoden toe te passen, zoals geënte vermeerdering of generatieve vermeerdering rekening houdend met het soort plant. Het teelbeheer uitvoeren met inachtneming van de vereiste voorwaarden voor een specifiek plantentype.

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

 • Planten snoeien

  Snoeien met relevante gereedschappen, gerelateerd aan de verschillende doeleinden, zoals snoeien voor onderhoud, snoeien voor de groei, snoeien voor de vruchtvorming, verwijderen van loten en volumereductie.

 • Tuinbouwmateriaal gebruiken

  Tuinbouwmateriaal bedienen en assisteren bij onderhoud. Ervoor zorgen dat de voertuigen voor het begin van de werkzaamheden geschikt zijn voor het verkeer.

 • Verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken

  Ontwikkelen en adviseren over de uitvoering van programma's voor bodemgezondheid en plantenvoeding.

 • Opslagfaciliteiten beheren

  Zorgen voor het beheer of het onderhoud van schoonmaakapparatuur en verwarmings- of airconditioningsapparatuur van opslagfaciliteiten en de temperatuur van de gebouwen beheren.

 • Productieondernemingen beheren

  Het personeel organiseren en instrueren, de productiestrategieën en programma’s plannen, met inbegrip van de verkoop. Het invoeren van inkooporders, materialen, uitrusting en het beheren van voorraden enz. Op de hoogte zijn van de behoeften van de klanten van het bedrijf en wijzigingen volgens plannen en strategieën. Raming van de middelen en controlebegroting van de ondernemingen door middel van het toepassen van de beginselen van de bedrijfseconomie en projectbeheer.

 • Velden controleren

  Toezicht houden op de boomgaarden, de velden en de productiegebieden om voorspellingen te doen wanneer de gewassen volledig gegroeid zullen zijn. Een raming maken van de schade die het weer kan toebrengen aan gewassen.

 • Gewassen oogsten

  Landbouwproducten manueel of met gebruik van geschikt gereedschap maaien, plukken of snijden. Rekening houden met de relevante kwaliteitscriteria van de producten, de hygiënevoorschriften en de passende methoden.

 • Gewassen opslaan

  Gewassen opslaan en bewaren volgens de normen en voorschriften om hun kwaliteit te waarborgen. Ervoor zorgen dat opslagfaciliteiten worden onderhouden volgens hygiënenormen en de temperatuur, warmte en airconditioning van opslagfaciliteiten regelen.

 • Productie optimaliseren

  Analyseren en bepalen van de sterke en zwakke punten van de oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen; alternatieven formuleren en plannen.

 • Agrarische productieplannen ontwikkelen

  Ontwikkelen van plannen voor het planten, berekenen van de vereisten voor de input van gewassen voor alle fasen van de groei.

 • Planten- en bodemvoeding beheren

  De algemene bodemvoeding beheren en ondersteunen. Duurzame tuintechnieken en geïntegreerde bestrijding van plagen in zowel binnen- als binnentuinen toepassen.

 • Broeikasomgeving coördineren

  Zorg dragen voor de verwarming en koeling van serres (broeikassen). Samenwerken met de beheerder van de gebouwen en terreinen om de irrigatiesystemen en de tuinbouwinstallaties in goede staat te houden.

 • Agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken

  Gebruiken van relevante informatiesystemen en databanken om landbouwbedrijven en -productie te plannen, te beheren en te exploiteren.

 • Zorgen voor vruchtbaarheid van grond

  De grond analyseren om het type en de hoeveelheid kunstmest te bepalen die nodig is voor maximale productie.

 • Areaal gereedmaken

  Het plantgebied en de aarde voorbereiden door bijvoorbeeld bemesting, mulching met de hand of mechanisch gereedschap of apparatuur; zaadjes en planten voorbereiden voor zaaien en beplanten door de kwaliteit van het zaad en de planten te garanderen. Met de hand, met gebruik van mechanische gereedschap of apparatuur zaaien en planten, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen

  Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen met behulp van conventionele of biologische methoden rekening houdend met klimaat, plant- of gewastype en voorschriften op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Pesticiden bewaren en hanteren in overeenstemming met de aanbeveling en de wetgeving.

 • Planten kweken

  Uitvoeren van plantenkweekactiviteiten. Uitvoeren van groeibeheersing, rekening houdend met de vereiste voorwaarden en condities voor een specifiek planttype.

Optionele kennis en vaardigheden

biologische landbouw agrotoerisme ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren ecologie bloemen verkopen personeel werven bemestingswerkzaamheden uitvoeren leiding geven bij voedselbereiding boerderij-inrichting voorstellen technisch materiaal onderhouden bloemstukken creëren agronomische productiebeginselen agrotoeristische activiteiten beheren areaal gereedmaken voor beplanting omgaan met veterinaire noodgevallen helpen bij het gebruik van apparatuur tuingereedschap gebruiken bestellingen voor bloemen plaatsen klanten advies geven over soorten bloemen voedingsmiddelenwetgeving beheer van klantrelaties bloemstukken maken onderhandelen over verkoopcontracten agrotoeristische diensten verlenen informatie geven over boerderijproducten meststof aanbevelen voor bloemen productverwerking op boerderijen uitvoeren taakgegevens bijhouden beginselen van voedselveiligheid leiding geven aan agrarisch personeel bestellingen van landbouwproducten samenstellen normen voor voedselveiligheid agrarisch bedrijfsbeheer agronomie helpen bij landschapsprojecten zorgen voor kwaliteitscontrole inzake verpakking

Source: Sisyphus ODB