Beroep beheerder medisch archief

Beheerders medisch archief zijn verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten van afdelingen die medische archieven en gegevens van patiënten bijhouden en beveiligen. Zij begeleiden, houden toezicht op en geven opleidingen aan werknemers terwijl zij het beleid van de medische afdeling uitvoeren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gegevensopslag

  De fysieke en technische concepten van de wijze waarop digitale gegevensopslag wordt georganiseerd in specifieke schema's op lokaal niveau, zoals harde schijven en willekeurig toegankelijke geheugens (RAM) en op afstand, via netwerken, internet of de cloud.

 • Leiding geven aan medisch personeel

  De taken en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Klinische codering

  Het vergelijken van klinische verklaringen met standaardcodes van ziekten en behandelingen door het gebruik van een classificatiesysteem.

 • Documentenbeheer

  De methodologie om documenten op een systematische en georganiseerde manier te traceren, te beheren en op te slaan, evenals het bijhouden van de versies die door specifieke gebruikers zijn aangemaakt en gewijzigd (geschiedenis traceren).

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Beheer van gezondheidsgegevens

  De procedures en het belang van administratie in een zorgstelsel, onder meer in ziekenhuizen of klinieken, de informatiesystemen die worden gebruikt om gegevens bij te houden en te verwerken en de wijze waarop gegevens zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden gehouden.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Gegevensbank

  De classificatie van databanken, met inbegrip van hun doel, eigenschappen, terminologie, modellen en gebruik, waaronder XML-databanken, documentgerichte databanken en volledige tekstdatabases.

Vaardigheden

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Deelnemen aan controleactiviteiten van medische gegevens

  Assisteren en helpen bij alle verzoeken die ontstaan tijdens controles met betrekking tot het archiveren, invullen en verwerken van medische dossiers.

 • Elektronische systemen gebruiken voor het beheer van gezondheidsgegevens

  Specifieke software voor het beheer van medische dossiers, volgens passende praktijkcodes, kunnen gebruiken.

 • Klinische coderingsprocedures uitvoeren

  Specifieke ziekten en behandelingen van een patiënt matchen en correct registreren met behulp van een classificatiesysteem voor klinische codes.

 • Toezicht houden op documentbeheer

  Controleren van en toezicht houden op de elektronische dossiers van een organisatie gedurende de gehele levenscyclus van de dossiers.

 • Medische dossiers van patiënten identificeren

  Het lokaliseren, ophalen en presenteren van medische dossiers, zoals gevraagd door bevoegd medisch personeel.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Informatie in de gezondheidszorg beheren

  Informatie ophalen, toepassen en delen onder patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en tussen zorgfaciliteiten en de gemeenschap.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Statistische gegevens over medische dossiers verzamelen

  Een statistische analyse uitvoeren van verschillende medische dossiers van de zorgfaciliteit, met betrekking tot het aantal ziekenhuisopnamen, ontslagen of wachtlijsten.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Digitale archieven beheren

  Creëren en onderhouden van computerarchieven en -databases, waarbij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van elektronische informatieopslagtechnologie worden geïntegreerd.

 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg

  De gezondheidsdossiers van gebruikers van gezondheidszorg op de juiste manier bewaren, inclusief testresultaten en casusbeschrijvingen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgevraagd wanneer dat nodig is.

 • Klinische audit uitvoeren

  Interne klinische audit uitvoeren door het verzamelen van statistische, financiële en andere gegevens over de dienstverlening.

 • Werknemers beoordelen

  De individuele prestaties van werknemers analyseren gedurende een bepaalde periode en uw conclusies meedelen aan de werknemer in kwestie of aan een hoger management.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

Optionele kennis en vaardigheden

menselijke fysiologie verslagen van behandelingen bewaren algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen behandelplannen formuleren menselijke anatomie budgetten beheren bewaring van patiëntengegevens voldoen aan de eisen van terugbetalingsinstanties van de sociale zekerheid vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren regelgeving controleren bij sociale diensten medische gegevens van patiënten controleren boekhoudregelgeving dagelijkse informatieactiviteiten leiden personen interviewen advies geven aan medisch personeel medische terminologie vragen van patiënten beantwoorden factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren medische informatie invoeren gegevens verwerken werkstroomprocessen beheren archiefbeheer uitvoeren gezondheidszorg klantendiensten risicobeheer back-ups maken informatie over behandelde patiënten registreren

Source: Sisyphus ODB