Beroep beheerder van aquacultuurkwekerij

Beheerders van aquacultuurkwekerijen plannen, leiden en coördineren de productie van vis en schaal- en schelpdieren op grote schaal, ontwikkelen strategieën voor de kweek van aquacultuur waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende soorten paaitechnieken. Zij controleren de voortplantingsfase en de fasen van de levenscyclus van gekweekte soorten in een vroeg stadium. Zij zien toe op de incubatie-, voeder- en kweektechnieken van de gekweekte soorten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van vissen

  Studie van de vorm of morfologie van vissoorten.

 • Voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur

  De technieken voor het aanzetten van kuitschieten, het kuitschieten op nesten en het strippen met behulp van geschikte technieken voor specifieke soorten vis, weekdieren, schaaldieren en andere soorten. De milieubeheersing bij het kuitschieten, het gebruik van hormonen voor het aanzetten tot voortplanting en het verzamelen van reproductiemateriaal door genetische selectie.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Regels voor vergunningen

  De eisen en voorschriften die in overeenstemming moeten zijn met een vergunning.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Productie van plankton

  De methoden, kenmerken en apparatuur die worden gebruikt om fytoplankton, microalgen en levende prooien zoals raderdieren of Artemia te kweken met geavanceerde technieken.

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Programma voor genetische selectie

  De methoden die worden gebruikt om een genetisch selectieprogramma voor geselecteerde soorten vis, weekdieren, schaaldieren en andere soorten te plannen en uit te voeren.

 • Sanitaire maatregelen voor kweek in aquacultuur

  Normen inzake sanitaire voorzieningen en hygiëne, die van essentieel belang zijn voor de doeltreffende bestrijding van schimmels en andere parasieten onder intensieve cultuuromstandigheden.

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Paaien opwekken bij gekweekte aquacultuursoorten

  Paaien opwekken met gebruik van geschikte technieken voor de specifieke gekweekte soorten vis, weekdieren en schaaldieren. De geslachtsrijpheid van de ouderdieren bepalen, met gebruikmaking van passende technieken voor de gekweekte soorten vis, weekdieren en schaaldieren. De seksuele cyclus van de ouderdieren controleren. Hormonen gebruiken om de voortplanting te induceren.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Aquacultuurmateriaal inspecteren

  Instrumenten en machines voor het oogsten van de aquacultuur inspecteren om ervoor te zorgen dat ze goed werken.

 • Ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven

  Opleiding ter plaatse in aquacultuurvoorzieningen, door middel van instructie en demonstratie van vaardigheden. Verstrekken, implementeren en begeleiden van een opleidingsontwikkelingsplan.

 • Voorraadproductie van aquatische middelen beheren

  Opstellen van een spreadsheet voor veeproductie en een voederbudget (voer, groei, biomassa, sterfte, FCR, oogst). De veeproductie opvolgen en onderhouden.

 • Visziekten beheersen

  De symptomen van visziekten vaststellen. Passende maatregelen nemen om de gediagnosticeerde aandoeningen te behandelen of te elimineren.

 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers

  Ervoor zorgen dat gezondheids- en veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en gevolgd in alle aquacultuurvoorzieningen, met inbegrip van de kooien. Ervoor zorgen dat het personeel en het publiek worden geïnstrueerd en dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Werk organiseren

  Het organiseren, toewijzen en coördineren van de leden van het team. De organisatie van de productieprogramma’s en de planning van de productie en de verkoop. De aankoop van materiaal en uitrusting. Beheer van de voorraden.

 • Vangoperaties van kweekdieren beheren

  Operaties voor het vangen en indien nodig de quarantaine van kweekdieren plannen en uitvoeren. Controleren van de verzameling van larven of jonge exemplaren vanuit de omgeving. Controleren van het gebruik van geschikte technieken voor de specifieke soorten, d.w.z. vissen, weekdieren, schaaldieren of andere soorten.

 • Ondernemingsplannen voor aquacultuurkwekerijen ontwikkelen

  Opstellen en uitvoeren van een ondernemingsplan voor de aquacultuur in de aquacultuursector

 • Beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen

  Ontwikkelen van een beheerplan om de risico's van plagen, roofdieren en ziekten te verminderen. Toezicht houden op de uitvoering van het plan, met name de maatregelen ter voorkoming van ziekten, in de gehele aquacultuurvoorziening.

 • Toezien op aquacultuurvoorzieningen

  Toezicht houden op aquacultuurvoorzieningen en vaststellen wat de behoeften aan apparatuur zijn. Inzicht hebben in de tekeningen, plannen en ontwerpprincipes van verschillende inperkingssystemen voor aquacultuurapparatuur.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Productie van jonge exemplaren in kweekkamerfase beheren

  De productie van jonge exemplaren in kweekkamerfase beheren met gebruik van geavanceerde hogedichtsheids-productietechnieken.

 • Voedingsschema's voor waterdieren opstellen

  Passende acties ondernemen voor het opstellen van voedingsschema’s voor waterdieren, rekening houdend met kweekbeperkingen, voederschema’s voor vissen opstellen, het eetgedrag van dieren controleren en geautomatiseerde voedersystemen bedienen.

 • Eetgedrag van larven beoordelen

  Controleren van het eetgedrag om te beslissen over de geschiktheid van de voersamenstelling, waarbij de larven worden gespeend van levende prooien tot droogvoer of pellets.

 • Aquatische producten leveren volgens specificaties van de klant

  Aquatische producten leveren volgens specificaties van de klant met volledig begrip voor de eisen van de klant.

 • Kwekerijbenodigdheden inplannen

  Kwekerijbenodigdheden inplannen volgens prioriteiten.

 • Hygiëneprocedures handhaven

  Ervoor zorgen dat de normen inzake sanitaire voorzieningen en properheid die van essentieel belang zijn voor de doeltreffende bestrijding van schimmels en andere parasieten in intensieve cultuuromstandigheden worden toegepast. Niet-verontreinigde vis en eieren verkrijgen door middel van strenge sanitaire procedures en het vermijden van dragervis. Toezicht houden op de isolatie en identificatie van de agent met een specifiek immuun antiserum.

 • Milieu-effecten van aquacultuuractiviteiten beoordelen

  Het milieueffect van de aquacultuuractiviteiten van een bedrijf meten. Rekening houden met factoren zoals de kwaliteit van de habitats van de zee- en oppervlaktewateren, de habitats van vissen en zeeplanten en de risico’s in verband met de kwaliteit van lucht, geur en lawaai.

Optionele kennis en vaardigheden

klein tot middelgroot bedrijf beheren teambuilding plannen onafhankelijke operationele besluiten nemen werk van teams en individuen plannen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau in de buitenlucht werken team leiden kweekexemplaren voeren wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren in ploegen werken in ongunstige weersomstandigheden werken potentiële conflicten bij eindgebruikers beoordelen levende vissen op afwijkingen testen ontwerpen van kwekerijen software voor de productieplanning van aquacultuur kweekgegevens bijhouden een team leiden strategieën voor aquacultuur ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB