Beroep beveiliger

beveiliger
Credits: Shutterstock.com

Beveiligers observeren, detecteren onregelmatigheden en beschermen mensen, gebouwen en bezittingen. Ze houden de veiligheid te allen tijde in stand door te patrouilleren in de aangewezen eigendomszones, de toegang bij de ingangen te controleren, alarm- en videoregistratiesystemen te bekijken en verdachte personen te vragen om identificatie en rapporteren wetsovertredingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken beveiliger

 • Surveilleert bij industriële, commerciële of particuliere panden t.b.v. preventie en signaleren van indringing, let op onregelmatigheden en zorgt voor de beveiliging van deuren, ramen en poorten.
 • Bekijkt en monitort alarm- en surveillancesystemen, zoals camerasystemen en electronische alarmsystemen en communiceert met mobiele units voor het onderzoeken van het alarm.
 • Reageert op alarmen en onderzoekt verstoringen.
 • incidenten, problemen of onregelmatigheden aan de gerechtigde instanties.
 • Monitort en authoriseert toegang en vertrek van personen en voertuigen in en uit panden.
 • Bedient detectieapparatuur voor de screening van individuen en voorkomt doorgang van verboden artikelen in gebieden met beperkte toegang.
 • Circuleert onder het publiek, bezoekers, klanten of medewerkers om de orde te bewaken en eigendommen te beschermen, blijft dicht bij personen die beveiliging vereisen en beschermt deze tegen aanvallen.
 • Detecteert en rapporteert fraude, winkeldiefstal en andere onrechtmatige acties, en verschaft bewijs voor een rechtbank, indien nodig.
 • Waarschuwt personen bij schending van regels of overtredingen, verwijdert, indien nodig met gebruik van geweld, overtreders uit het pand. Arresteert en houdt criminelen vast tot de politie arriveert.
 • Belt de politie, brandweer of ambulance in geval van nood.
 • Escorteert of bestuurt een motorisch voertuig voor het transport van individuen, contant geld of andere waardevolle items naar specifieke locaties of voor de persoonlijke bescherming van het individu.
 • Schrijft rapporten over dagactiviteiten en onregelmatigheden zoals schade aan installaties of eigendommen, diefstal, aanwezigheid van niet-geauthoriseerde personen of ongewone voorvallen.

Gerelateerde beroepen bewaker

 • Badmeester, strandwacht
 • Bedrijfsbeveiliger
 • Beveiliger luchthaven, visiteur
 • Douaneambtenaar, grensbewaking
 • Huismeester, conciërge
 • Informant trein- of busstation
 • Kermis medewerker
 • Kustwachter
 • Leidinggevende beveiligingsmedewerkers
 • Luchtbegeleider (Air marshall)
 • Medewerker eerste hulp
 • Medewerker pretpark
 • Perronopzichter trein, tram, metro, bus
 • Persoonsbeveiliger
 • Portier
 • Privédetective
 • Stadswacht
 • Suppoost
 • Toezichthouder fietsenstalling
 • Toezichthouder haven
 • Toezichthouder park
 • Toezichthouder parkeergarage, parkeerterrein
 • Toezichthouder strand
 • Uitsmijter

Kennis

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

Vaardigheden

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Waakzaam zijn

  Waakzaam zijn tijdens patrouille- of andere bewakingsactiviteiten om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, uitkijken naar verdacht gedrag of andere alarmerende veranderingen in patronen of activiteiten, en snel reageren op deze veranderingen.

 • Officiële documenten controleren

  Controleren van de officiële documenten van een persoon, zoals rijbewijzen en identificatie, om de naleving van de wettelijke voorschriften te waarborgen en om personen te identificeren en te beoordelen.

 • Beginselen van zelfverdediging nakomen

  De beginselen eerbiedigen volgens welke een persoon slechts zo veel geweld mag gebruiken als nodig is om een aanval af te wenden. Het gebruik van dodelijk geweld is beperkt tot situaties waarin aanvallers zelf dodelijk geweld gebruiken.

 • Surveillancemateriaal controleren

  Toezicht houden op de werking van de apparatuur die wordt gebruikt voor de surveillance en de verzameling van inlichtingen om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert en om de hierdoor ontdekte surveillance-informatie te verzamelen.

 • Veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden

  Ervoor zorgen dat er deugdelijke en functionele beveiligingssystemen zijn, met inbegrip van alarmsystemen, brandalarmen, sprinklerinstallaties en nooduitgangen.

 • Overtreders aanhouden

  Overtreders en indringers in een bepaald gebied tegenhouden.

 • In gebieden patrouilleren

  Patrouilleren in een bepaald gebied, uitkijken voor en reageren op verdachte en gevaarlijke situaties en communiceren met hulporganisaties.

 • Inspectieroutes volgen

  Uitvoeren van een route om te controleren of alle deuren en ramen gesloten zijn.

 • Beveiligingscontroles uitvoeren

  Controleren van de tassen of persoonlijke spullen van individuele personen om er zeker van te zijn dat deze personen geen bedreigingen vormen en dat hun gedrag in overeenstemming is met de wet.

 • Terroristische dreigingen vaststellen

  De mogelijkheid van terroristische activiteiten vaststellen die in een specifiek gebied een bedreiging en gevaar vormen, door toezicht te houden op de activiteiten van potentieel gevaarlijke groepen personen, de risico’s op verschillende gebieden te beoordelen en inlichtingen te verzamelen.

 • Fouilleren

  Bezoekers onderzoeken door een fouillering van het lichaam uit te voeren, teneinde wapens of illegale stoffen op te sporen.

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten

  Snel reageren op veiligheidsincidenten en -overtredingen door de politie te bellen en in contact te blijven met andere relevante partijen die betrokken zijn bij de mogelijke vervolging van de overtreder.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Personen in bedwang houden

  Personen met onaanvaardbaar gedrag, die een bedreiging vormen voor anderen en die gewelddaden uitvoeren, tegenhouden of met dwang onder controle houden ter bescherming van zichzelf en anderen.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Omgaan met agressief gedrag

  Snel en professioneel reageren op ongewenst gedrag door passende en juridische stappen te ondernemen om verdere agressiviteit te voorkomen, zoals een mondelinge waarschuwing, rechtmatige verwijdering uit de gebouwen of aanhouding van de betrokken persoon. Melden van de details van ongewenst gedrag in overeenstemming met de procedures van de organisatie.

Optionele kennis en vaardigheden

beveiliging in commerciële gebouwen veiligheidsonderzoeken op luchthavens uitvoeren eerste hulp bieden zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens illegale stoffen voor veiligheid aan de deur zorgen veiligheid garanderen in detentiecentra mensenmassa’s beheersen verkeer regelen personen ondervragen veiligheid van een hotel waarborgen explosieven surveillancemethoden omgaan met grote incidenten zorg dragen voor nauwkeurige screening van bagage op luchthavens winkelveiligheid garanderen beveiligingswerkzaamheden met honden uitvoeren strafrecht methoden controleren regelgeving inzake brandveiligheid veiligheid op schepen waarborgen alarmsystemen bewakingsactiviteiten uitvoeren in ziekenhuizen parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven radioapparatuur gebruiken beveiliging in industriële gebouwen wettelijke vereisten met betrekking tot munitie lading inspecteren veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen wettelijk gebruik van geweld gevonden voorwerpen beheren veiligheidsincidenten in de winkel documenteren

Source: Sisyphus ODB