Beroep beveiligingsadviseur

Beveiligingsadviseurs verlenen beveiligingsdiensten aan klanten en particulieren en helpen hen bij het voorkomen, plannen en beperken van bedreigingen zoals terrorisme, spionage, diefstal van en geweld tegen hun organisatie, met inbegrip van de gebouwen, activiteiten en werknemers. De diensten die zij verlenen, hangen af van de beveiligingsbehoeften en -vereisten van hun cliënten en kunnen diensten omvatten zoals de analyse van bedreigingen, het beheer van veiligheidsrisico’s en de ontwikkeling van beveiligingsprogramma’s.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake bescherming van activa

  De huidige wet- en regelgeving en gedragscodes op het gebied van de bescherming van particuliere en publiekrechtelijke activa.

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

 • Raadplegingsmethoden

  Technieken die worden gebruikt ter bevordering van een duidelijke en open communicatie en het verstrekken van advies tussen individuen, gemeenschappen of de overheid, waaronder discussiegroepen of een-op-een-gesprekken.

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

 • Beoordeling van risico’s en bedreigingen

  De veiligheidsdocumentatie en alle veiligheidsgerelateerde communicatie en informatie.

Vaardigheden

 • Advies geven over veiligheidsrisicobeheer

  Advies geven over veiligheidsrisicobeheer, preventiestrategieën en de implementatie ervan, zich bewust zijn van de verschillende soorten beveiligingsrisico's waarmee een specifieke organisatie wordt geconfronteerd.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Risico’s van activa van klanten beoordelen

  De feitelijke en potentiële risico’s van de activa van uw klanten in kaart brengen, evalueren en vaststellen, rekening houdend met de vertrouwelijkheidsnormen.

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten

  Snel reageren op veiligheidsincidenten en -overtredingen door de politie te bellen en in contact te blijven met andere relevante partijen die betrokken zijn bij de mogelijke vervolging van de overtreder.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen

  De naleving van vastgestelde en toepasselijke normen en wettelijke vereisten, zoals specificaties, beleid, normen of wetgeving, garanderen voor het doel dat organisaties met hun inspanningen nastreven.

 • Veiligheidsrapporten schrijven

  Gegevens over inspecties, patrouilles en beveiligingsincidenten verzamelen in een rapport voor managementdoeleinden.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Problemen analyseren met het oog op kansen

  In kaart brengen van en anticiperen op problemen om een gedragslijn te kiezen, passende oplossingen aan te reiken of zelfs mogelijkheden voor verdere ontwikkeling in kaart te brengen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Terroristische dreigingen vaststellen

  De mogelijkheid van terroristische activiteiten vaststellen die in een specifiek gebied een bedreiging en gevaar vormen, door toezicht te houden op de activiteiten van potentieel gevaarlijke groepen personen, de risico’s op verschillende gebieden te beoordelen en inlichtingen te verzamelen.

 • Advies geven over verbetering van de beveiliging

  Informatie en begeleiding bieden aan klanten om beveiligingsbedreigingen en incidenten te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

conflictbeheersing toepassen inspecties uitvoeren regelgeving inzake brandveiligheid veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen zakenrelaties aangaan beveiliging in commerciële gebouwen officiële documenten controleren veiligheidspanelen beveiliging in industriële gebouwen veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden strafrecht wettelijke vereisten met betrekking tot munitie

Source: Sisyphus ODB