Beroep biochemisch laborant

Biochemisch laboranten verlenen technische bijstand bij het onderzoeken, analyseren en testen van reacties die door chemische stoffen in levende organismen worden veroorzaakt. Zij gebruiken laboratoriumapparatuur om producten op basis van chemische stoffen te helpen ontwikkelen of verbeteren. Daarnaast verzamelen en analyseren zij gegevens voor experimenten, stellen zij rapporten op en houden zij laboratoriumvoorraden bij.

Biochemisch laborant: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Genetica

  Onderzoek van erfelijkheid, genen en variaties in levende organismen. De genetische wetenschap probeert inzicht te krijgen in het doorgeven van genetische kenmerken door ouders aan hun nakomelingen en in de structuur en het gedrag van genen van levende wezens.

 • Laboratoriumuitrusting

  De instrumenten en apparatuur die door wetenschappers en andere wetenschappelijke vaklieden in een laboratorium worden gebruikt.

 • Biotechnologie

  De technologie die biologische systemen, organismen en celcomponenten gebruikt, wijzigt of bruikbaar maakt om nieuwe technologieën en producten voor specifieke toepassingen te ontwikkelen.

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden

  Assisteren bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden, met name op het gebied van beleid en operationele standaardprocedures.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Laboratoriumapparatuur gebruiken

  Correct gebruik maken van laboratoriumapparatuur wanneer men in een laboratorium werkt.

Optionele kennis en vaardigheden

evolutiebiologie toxicologie monsters etiketteren opslag van gevaarlijk afval endocrinologie overdraagbare ziekten taakgegevens bijhouden analytische chemie virologie onderzoeksvoorstellen schrijven celkweken analyseren bloedmonsters analyseren medische microbiologie visuele gegevens voorbereiden databases onderhouden farmacologie chemische experimenten uitvoeren klinische cytologie monsters bewaren

Source: Sisyphus ODB