Beroep biologisch laborant

Biologisch laboranten bieden technische ondersteuning bij het onderzoeken en analyseren van de relatie tussen levende organismen en hun omgeving. Zij gebruiken laboratoriumapparatuur om organische stoffen zoals lichaamsvloeistoffen, geneesmiddelen, planten en voedsel te onderzoeken. Zij verzamelen en analyseren gegevens voor experimenten, stellen rapporten op en houden laboratoriumvoorraden bij.

Biologisch laborant: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Laboratoriumuitrusting

  De instrumenten en apparatuur die door wetenschappers en andere wetenschappelijke vaklieden in een laboratorium worden gebruikt.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden

  Assisteren bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden, met name op het gebied van beleid en operationele standaardprocedures.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

 • Laboratoriumapparatuur gebruiken

  Correct gebruik maken van laboratoriumapparatuur wanneer men in een laboratorium werkt.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

Optionele kennis en vaardigheden

visuele gegevens voorbereiden bioveiligheid monsters etiketteren virologie evolutiebiologie preventie van verontreiniging wetgeving op het gebied van dierenwelzijn ecologie medische microbiologie monsters bewaren toegepaste zoölogie taakgegevens bijhouden bloedmonsters analyseren databases onderhouden farmacologie celkweken analyseren opslag van gevaarlijk afval pathologie welzijn van dieren controleren milieuwetgeving moleculaire biologie veldonderzoek uitvoeren onderzoeksvoorstellen schrijven oceanografie chemie plantkunde

Source: Sisyphus ODB