Beroep biomedisch laboratoriummedewerker

Biomedisch laboratoriummedewerkers werken onder toezicht van de biomedisch wetenschapper en voeren basislaboratoriumprocedures uit. Zij staan in voor de pre-analytische behandeling van monsters, zoals het controleren van de details van specimens die voor analyse zijn ontvangen, het onderhouden van analyseapparatuur, het laden van reagentia en het verpakken van specimens. Zij voeren ook administratieve taken uit, zoals het monitoren van de voorraadniveaus van reagentia die bij analyses worden gebruikt.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Bloedgroepclassificatie

  De indeling van de soorten bloed in groep A, B, AB en 0, en de kenmerken daarvan.

 • Technieken voor bloedafnames

  De geschikte technieken voor het afnemen van bloed voor laboratoriumdoeleinden, afhankelijk van de doelgroep, zoals kinderen of ouderen.

 • Geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium

  De methoden die worden gebruikt om monsters te plaatsen in het laboratoriuminstrument dat biologische monsters analyseert voor diagnosedoeleinden.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

Vaardigheden

 • Chemicaliën mengen

  Chemische stoffen veilig mengen volgens recept, met gebruik van de juiste dosering.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Celmonsters microscopisch onderzoeken

  De celmonsters voorbereiden en plaatsen voor onderzoek op objectglaasjes, vlekken en merktekens met celstructuur en afwijkingen.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Monsters voorbereiden voor tests

  Monsters nemen en voorbereiden voor het testen, de representativiteit ervan controleren, bias en de mogelijkheid van toevallige of opzettelijke besmetting vermijden. Zorgen voor een duidelijke nummering, etikettering en registratie van de monstergegevens, zodat de resultaten nauwkeurig kunnen worden afgestemd op het oorspronkelijke materiaal.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Ontvangen biologische monsters controleren

  Ervoor zorgen dat de ontvangen biologische monsters zoals bloed en weefsels correct zijn geëtiketteerd en geregistreerd en de juiste informatie over de patiënt bevatten.

 • Medisch laboratoriummateriaal onderhouden

  De staat van de gebruikte medische laboratoriumapparatuur regelmatig controleren en zo nodig onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Bloedmonsters vervoeren

  Ervoor zorgen dat de verzamelde bloedmonsters veilig en correct worden vervoerd, volgens strikte procedures om verontreiniging te vermijden.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg

  De gezondheidsdossiers van gebruikers van gezondheidszorg op de juiste manier bewaren, inclusief testresultaten en casusbeschrijvingen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden opgevraagd wanneer dat nodig is.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Bloedmonsters van etiketten voorzien

  Bloedmonsters die bij patiënten worden genomen in overeenstemming met de voorschriften en de identiteit van de patiënt van etiketten voorzien.

 • Biologische monsters naar het laboratorium sturen

  Verzamelde biologische monsters doorsturen naar het betrokken laboratorium volgens strikte procedures voor de etikettering en het volgen van de informatie over de monsters.

 • Medische dossiers van patiënten identificeren

  Het lokaliseren, ophalen en presenteren van medische dossiers, zoals gevraagd door bevoegd medisch personeel.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

Optionele kennis en vaardigheden

vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren aspiratie met fijne naald kwaliteitscontrole in microbiologielaboratoria uitvoeren medisch afval verwerken celkweken analyseren klinische biochemie microscopische technieken biologische monsters van patiënten verzamelen bloeddonatie pediatrische bloedafnameprocedures klinische cytologie bloedtransfusies bloedmonsters analyseren beenmergtransplantaties uitvoeren resultaten van hematologische testen interpreteren virologie histopathologie werken met chemicaliën helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden medische resultaten interpreteren goederen bestellen medisch materiaal steriliseren voorraadniveaus bewaken klinische chemie gegevensbescherming immunologie bloedafname bij baby’s

Source: Sisyphus ODB