Beroep bodyguard

Bodyguards of lijfwachten bieden hun cliënten bescherming tegen verwondingen, aanvallen en intimidatie. Zij begeleiden politici, acteurs enzovoort bij verschillende evenementen en bijeenkomsten. Bodyguards observeren de omgeving, anticiperen op bedreigingen en reageren op noodsituaties op het gebied van veiligheid. Zij mogen wapens dragen en gebruiken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

 • Methoden controleren

  Procedures die voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, waaronder bewaking met fysieke en elektronische middelen, verhoor van getuigen, het verzamelen van voorwerpen en gegevens voor beoordeling en analyse en fysiek en elektronisch onderzoek voor het verzamelen van gegevens.

Vaardigheden

 • Beginselen van zelfverdediging nakomen

  De beginselen eerbiedigen volgens welke een persoon slechts zo veel geweld mag gebruiken als nodig is om een aanval af te wenden. Het gebruik van dodelijk geweld is beperkt tot situaties waarin aanvallers zelf dodelijk geweld gebruiken.

 • Personen in bedwang houden

  Personen met onaanvaardbaar gedrag, die een bedreiging vormen voor anderen en die gewelddaden uitvoeren, tegenhouden of met dwang onder controle houden ter bescherming van zichzelf en anderen.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Mensenmassa’s beheersen

  Bedwingen van mensenmassa’s of rellen, waardoor mensen gebieden waar zij geen toegang toe mogen hebben niet kunnen betreden, het gedrag van de menigte in het oog houden en reageren op verdacht en gewelddadig gedrag.

 • Gebouwen beveiligen

  Gebouwen doorzoeken op mogelijke onzekerheden of risico's. Als er onzekerheden worden gedetecteerd, deze verwijderen om de veiligheid van de klant te waarborgen.

 • Inspectieroutes volgen

  Uitvoeren van een route om te controleren of alle deuren en ramen gesloten zijn.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Belangrijke klanten beschermen

  Klanten veilig houden die blootstaan aan een buitengewoon hoog risico door de desbetreffende beveiliging te organiseren en te verstrekken.

 • Waakzaam zijn

  Waakzaam zijn tijdens patrouille- of andere bewakingsactiviteiten om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, uitkijken naar verdacht gedrag of andere alarmerende veranderingen in patronen of activiteiten, en snel reageren op deze veranderingen.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten

  Snel reageren op veiligheidsincidenten en -overtredingen door de politie te bellen en in contact te blijven met andere relevante partijen die betrokken zijn bij de mogelijke vervolging van de overtreder.

 • Overtreders aanhouden

  Overtreders en indringers in een bepaald gebied tegenhouden.

 • Onderwerpen controleren

  Verzamelen en controleren van alle relevante informatie over een persoon, bedrijf of ander subject in het kader van een onderzoek.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Kalm reageren in stressvolle situaties

  Snel, kalm en veilig reageren op onverwachte situaties; een oplossing bieden die het probleem oplost of de impact verkleint.

 • Verdacht gedrag identificeren

  Personen of klanten die zich schuldig hebben gemaakt aan verdacht gedrag snel weten te herkennen en te identificeren en ze nauwlettend in de gaten houden.

 • Fouilleren

  Bezoekers onderzoeken door een fouillering van het lichaam uit te voeren, teneinde wapens of illegale stoffen op te sporen.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Beveiligingscontroles uitvoeren

  Controleren van de tassen of persoonlijke spullen van individuele personen om er zeker van te zijn dat deze personen geen bedreigingen vormen en dat hun gedrag in overeenstemming is met de wet.

Optionele kennis en vaardigheden

hulpdiensten bijstaan helpen bij politieonderzoek omgaan met agressief gedrag patrouilles coördineren geavanceerde rijtechnieken toepassen beveiligd vervoer bieden officiële documenten controleren voertuigen besturen zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens surveillancemethoden wettelijk gebruik van geweld surveillancemateriaal controleren eerste hulp radioapparatuur gebruiken in gebieden patrouilleren personen ondervragen wettelijke vereisten met betrekking tot munitie terroristische dreigingen vaststellen europese wetgeving inzake de controle op vuurwapens

Source: Sisyphus ODB