Beroep boekhouder

Boekhouders boeken en verzamelen de dagelijkse financiële transacties van een organisatie of bedrijf, die meestal bestaan uit verkopen, aankopen, betalingen en ontvangsten. Zij zorgen ervoor dat alle financiële transacties in het juiste (dag)boek en grootboek worden gedocumenteerd en dat ze in evenwicht zijn. Boekhouders stellen de boekhouding en grootboeken met financiële transacties op voor een accountant, die vervolgens balansen en winst-en-verliesrekeningen analyseert.

Boekhouder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

 • Afschrijving

  De boekhoudmethode voor de verdeling van de waarde van een actief over zijn gebruiksduur voor de toerekening van kosten per boekjaar en de respectievelijke verlaging van de waarde van het actief uit de rekeningen van de onderneming.

 • Processen van de boekhoudafdeling

  De verschillende processen, taken, het jargon, de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de boekhoudafdeling binnen een organisatie, zoals het bijhouden van de boekhouding, facturen, inboeken en belastingaangiftes.

 • Boekhoudregelgeving

  Methoden en voorschriften voor het voeren van een correcte boekhouding.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Boekingen

  De in de boekhoudsystemen of boeken van een onderneming geregistreerde financiële transacties, samen met de met de vermelding verbonden metagegevens zoals de datum, het bedrag, de betrokken rekeningen en een beschrijving van de transactie.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Ondernemingsbeleid

  De regels die van toepassing zijn op de activiteiten van een bedrijf.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

Vaardigheden

 • Boekhoudkundige fouten identificeren

  Rekeningen opsporen, de nauwkeurigheid van de gegevens bijstellen en de fouten identificeren om deze op te lossen.

 • Financiële verslagen bijhouden

  Bijhouden en afronden van formele documenten die de financiële transacties van een bedrijf of project vertegenwoordigen.

 • Grootboek beheren

  Gegevens invoeren en grootboeken correct bijhouden om de financiële transacties van het bedrijf en andere niet-routinematige transacties, zoals afschrijvingen, op te volgen.

 • Boekhoudsystemen gebruiken

  Gebruik maken van boekhoudsystemen voor de registratie en het beheer van de rekeningen, verplichtingen en rechten die de onderneming bezit. Deze systemen gebruiken voor boekhoudkundige verrichtingen, financiële analyse en het opstellen van financiële overzichten.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  De wettelijke verplichtingen van de onderneming in de dagelijkse uitvoering van de opdracht begrijpen, zich eraan houden en toepassen.

 • Voorlopige balansen opstellen

  Ervoor dat alle transacties worden geboekt in de boeken van het bedrijf en alle debet- en creditposten van de rekeningen totaliseren om het saldo op de rekeningen te bepalen.

 • Jaarrekeningen opstellen

  Het verzamelen, indienen en voorbereiden van het geheel van financiële overzichten met vermelding van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. De financiële staten bestaande uit vijf delen: een overzicht van de financiële positie, een overzicht van het totaalresultaat, een mutatieoverzicht van het eigen vermogen (SOCE), een kasstroomoverzicht en aantekeningen.

 • Een balans opmaken

  Stel een balans op met een overzicht van de huidige financiële situatie van de organisatie. Baseer deze op de inkomsten en uitgaven; vaste activa zoals gebouwen en terrein; immateriële activa zoals merken en octrooien.

 • Boekhoudcertificaten koppelen aan boekhoudkundige transacties

  Documenten zoals facturen, contracten en betalingscertificaten ordenen en koppelen om de transacties in de boekhouding van het bedrijf te ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

rekeningen opstellen loonrapporten beheren statistiek jaarrekeningen interpreteren belastingen berekenen rekeningen beheren kassa beheren ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen financiële transacties verwerken processen van de financiële afdeling kleine betalingen afhandelen zakelijke documenten ordenen vorderingen opvolgen documentatie die verband houdt met het werk archiveren zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken belastingaangifteformulieren voorbereiden verkoopfacturen opstellen arbeidswetgeving

Source: Sisyphus ODB