Beroep bosbouwmachinist

Bosbouwmachinisten voeren activiteiten in het bos uit met gespecialiseerde apparatuur voor het onderhouden, kappen, verwijderen en vervoeren van hout voor de vervaardiging van consumptiegoederen en industriële producten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Hout verwerken met behulp van machines met handtoevoer

  Machines met handtoevoer gebruiken voor het verwerken van hout. Met een mobiele zaagtafel zagen, brandhout mechanisch verwerken, palen splijten en punteerapparaten, schilmachines en houtversnipperaars gebruiken.

 • Houtkapmachines besturen

  De machine op een veilige en doeltreffende manier naar het hout rijden en manoeuvreren rekening houdend met de beperkingen van de site.

 • Gevaren bij boomkap beoordelen

  Risico’s en gevaren evalueren, efficiënte maatregelen treffen om de risico’s tot een minimum te beperken en de bomen weer in hun oorspronkelijke toestand te brengen of nieuwe te planten.

 • Milieu-impact op de omgeving beperken

  Het afval van materialen tot een minimum beperken en afval op de juiste wijze verwijderen. De schade aan planten, kenmerken en omliggende gebieden tot een minimum beperken.

 • Volume van gekapt hout beoordelen

  De hoeveelheid gekapte bomen met behulp van geschikte apparatuur meten. Goed voor de apparatuur zorgen. Registreer de gemeten gegevens.

 • Snoei- of kapafval verwerken

  Snoei- of kapafval voorbereiden overeenkomstig de specificaties, het gebied, de toepasselijke wetgeving en de richtsnoeren van de industrie. Snoei- of kapafval verwerken naar conditie, specificatie en vereiste van de locatie.

 • Kapactiviteiten in noodgevallen voorbereiden

  Voorbereiden en uitvoeren van kapwerkzaamheden in noodgevallen, meestal als gevolg van auto-ongelukken met de boom, schade door stormen, boomziekten of aantasting.

 • Hout op een uitsleeptrekker laden

  Hout op een uitsleeptrekker laden. Bomen en hout naar een verzamelpunt transporteren en het lossen voor verwerking.

 • Scheiden en stapelen van stammen uitvoeren

  Stammen scheiden en stapelen om een gemakkelijke extractie mogelijk te maken, met inbegrip van de plaatsing van onbeschadigde houtzone.

 • Pesticiden sproeien

  Sproeien van pesticidenoplossingen om insecten, schimmels, onkruidgroei en ziekten onder controle te houden.

 • Takken van bomen verwijderen

  Verwijder takken van bomen om ervoor zorgen dat de kwaliteit zich binnen de aangegeven grenzen bevindt.

 • Te kappen bomen identificeren

  Bomen identificeren om te kappen en de positie van de machine om bomen in de vereiste richting te kappen, zowel bij kaalkappen als dunning.

 • Beveiliging van machines beheren

  De beveiliging van de machines en apparatuur ter plaatse handhaven.

 • Kwaliteit van gekapt hout beoordelen

  Beoordelen van de kwaliteit van het gekapte hout.

 • Bosbouwmachines bedienen

  Machines op en naast de weg gebruiken voor het oogsten, verzenden en transporteren van hout.

 • Houtkapmethoden selecteren

  Selecteren van de juiste houtkapmethode voor de grootte en de conditie van de boom. Zich houden aan de gegeven specificatie.

 • Kreupelhout verwijderen

  Kreupelhout snijden om een gezonde nieuwe groei van de houtkant te bevorderen. Kreupelhout verwijderen met behulp van methoden die zijn afgestemd op de locatie en hoeveelheid materiaal.

 • Bomen kappen

  Op veilige en doeltreffende wijze bomen kappen in overeenstemming met de specificaties.

 • Routineonderhoud van houtsnijmachines uitvoeren

  De eenheid inspecteren, reinigen en onderhouden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant en de richtsnoeren van de industrie. De onderdelen van de voedingseenheid inspecteren en de snijsystemen beheren, overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant door gebruik te maken van passende instrumenten ter vervanging van beschadigde, ontbrekende of versleten onderdelen. Op passende wijze verslag uitbrengen over eventuele gebreken. Routine-operatoronderhoud uitvoeren door voorafgaande controles uit te voeren en de machine in te stellen voor het gebruik van kettingzagen en snijsystemen op hun functionele of operationele normen.

Optionele kennis en vaardigheden

eerste hulp bieden ict-systemen gebruiken inventaris van bossen beheren bosecologie gps-systemen gebruiken advies geven over houtproducten milieu-incidenten melden agronomie voldoen aan de gedragscode inzake hout advies geven over houtkap houtproductie voorspellen ladingen beperken om schade te voorkomen scherpe werktuigen slijpen handwerktuigen voor bosbouwwerken gebruiken beschermelementen aan stapels timmerhout bevestigen rapporteren aan teamleider hout inspecteren werklast voorspellen bosbouwmateriaal onderhouden zelfstandig werken in bosbouwdiensten hout oogsten bosbehoud timmerhoutproducten scherp handgereedschap onderhouden

Source: Sisyphus ODB