Beroep botanisch laborant

Botanisch laboranten verlenen technische bijstand bij het onderzoeken en testen van verschillende soorten planten om hun eigenschappen, zoals groei en structuur, te monitoren. Zij verzamelen en analyseren gegevens met behulp van laboratoriumapparatuur, stellen rapporten op en houden laboratoriumvoorraden bij. Botanisch laboranten bestuderen ook planten om onderzoek te doen naar het gebruik ervan in de geneeskunde, in voedsel en materialen enz.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Plantkunde

  De taxonomie of classificatie van de fauna, fylogenese en evolutie, anatomie en morfologie alsmede fysiologie.

 • Eigenschappen van planten

  De variëteiten, kenmerken en structurele en functionele kenmerken van de planten, naargelang hun habitat.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Laboratoriumuitrusting

  De instrumenten en apparatuur die door wetenschappers en andere wetenschappelijke vaklieden in een laboratorium worden gebruikt.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Plantensoorten

  De verscheidenheid aan planten, bomen en struiken en hun specifieke kenmerken. 

Vaardigheden

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden

  Assisteren bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden, met name op het gebied van beleid en operationele standaardprocedures.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Laboratoriumapparatuur gebruiken

  Correct gebruik maken van laboratoriumapparatuur wanneer men in een laboratorium werkt.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

ecologisch veldonderzoek uitvoeren verbeteringsprogramma’s voor grond en planten maken planten verzorgen visuele gegevens voorbereiden celkweken analyseren botanische variëteiten onderzoeksvoorstellen schrijven aquatische soorten milieuwetgeving milieugegevens analyseren opslag van gevaarlijk afval chemische producten voor bodem en planten beheren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving planten gezond houden tuinbouwbeginselen ecologie monsters etiketteren chemie plantenverzorgingsproducten taakgegevens bijhouden monsters bewaren bioveiligheid databases onderhouden

Source: Sisyphus ODB