Beroep brancardier

Brancardiers zijn professionele zorgassistenten die mensen op brancards vervoeren in het ziekenhuis, alsook items vervoeren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Klinische wetenschappen

  Het onderzoek naar en de ontwikkeling van de technieken en apparatuur die door medisch personeel worden gebruikt om ziekten te voorkomen, te diagnosticeren en te behandelen.

 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties

  Kenmerken en werkwijzen van operationele tactieken voor het optreden in noodsituaties, met name bij grote incidenten en rampen.

 • Vervoersmethoden

  Kennis van beginselen en methoden voor het vervoer van personen of goederen door de lucht, per spoor, over zee of over de weg, met inbegrip van de relatieve kosten en optimale werkstrategieën.

 • Noodgevallen

  De noodgevallen met verschillende ziektepatronen en syndromen, de speciale noodgevallen en hun passende interventies.

 • Aandoeningen aan vitale functies

  De kenmerken en aandoeningen van vitale functies, bewustzijn en bewusteloosheid, ademhaling en bloedsomloop, bloedingen, shock, kunstmatige ademhaling.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Beginselen van paramedische praktijken

  De theorieën en wetenschap die ten grondslag liggen aan de theorie en beginselen van paramedische praktijken.

Vaardigheden

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Specifieke paramedische technieken toepassen bij zorg buiten het ziekenhuis

  Gebruiken van gepaste technieken in de paramedische praktijk, zoals IV-therapie, toediening van geneesmiddelen, cardioversie en chirurgische noodtechnieken.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Patiënten vervoeren naar medische faciliteiten

  Assisteren bij het tillen en vervoeren van de patiënt naar het hulpverleningsvoertuig voor het vervoer en naar het ontvangende medisch centrum bij aankomst.

 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren

  Een passende selectie uitvoeren van maatregelen voor de beheersing van gevaren en voor risicobeheer

 • Aanpassen aan spoedeisende zorgomgeving

  De praktijk aanpassen om ervoor te zorgen dat aan de behoeften van patiënten binnen de spoedeisende zorgomgeving wordt voldaan.

 • Aard van verwondingen tijdens noodgevallen beoordelen

  De aard en omvang van het letsel of de ziekte beoordelen om een plan voor medische behandeling vast te stellen en te prioriteren.

 • Noodcommunicatiesystemen bedienen

  Efficiënt bedienen van gemeenschappelijke communicatiesystemen die in noodsituaties worden gebruikt, zoals mobiele zenders en ontvangers van het basisstation, draagbare zenders en ontvangers, repeaters, mobiele telefoons, piepers, automatische voertuigopsporingssystemen en satelliettelefoons, zoals vereist.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Patiënten immobiliseren voor noodinterventies

  Immobiliseren van de patiënt met behulp van een rugplank of een ander ruggenmergimmobilisatie-apparaat en de patiënt voorbereiden op het vervoer per brancard en ambulance.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Juiste klinische praktijken toepassen

  Zorgen voor de internationale naleving en toepassing van de ethische en wetenschappelijke kwaliteitsnormen die worden gebruikt voor het uitvoeren, registreren en rapporteren van klinische proeven met mensen.

 • Vitale functies van patiënten controleren

  Het volgen en analyseren van vitale functies van hart, ademhaling en bloeddruk.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Patiënten verplaatsen

  De meest geschikte technieken gebruiken om patiënten te behandelen en in en uit ambulance, ziekenhuis, rolstoel, enz. te verplaatsen.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Lichamelijk onderzoek uitvoeren in geval van nood

  Een grondig en gedetailleerd lichamelijk onderzoek van de patiënt uitvoeren in noodsituaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van beoordelingsvaardigheden zoals observatie, palpatie en auscultatie en het formuleren van een diagnoses bij alle leeftijdscategorieën, gevolgd door het verzoek om een specialist, indien beschikbaar.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • In geval van nood gespecialiseerd materiaal gebruiken

  Apparatuur gebruiken zoals externe defibrillators en maskers met een beademingsballon, spinale en de tractie-breukspalken en de intraveneuze druppels in geavanceerde levensondersteunende omgevingen, waarbij, indien nodig, elektrocardiogrammen worden gebruikt.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Patiënten die interventies ondergaan positioneren

  Patiënten correct positioneren of immobiliseren met het oog op veilige en effectieve interventies.

 • Noodgevallen prioriteit geven

  Het risiconiveau van een noodsituatie bepalen en de verzending van ambulances naar noodsituaties in evenwicht brengen met het risico van een noodsituatie

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met angst van patiënten organisatorische technieken gebruiken fysische wetenschappen toegepast op paramedische praktijken basisondersteuning aan patiënten bieden fundamentele tekenen van patiënten controleren gedrag van patiënten identificeren vragen van patiënten beantwoorden patiënten bijstaan bij revalidatie

Source: Sisyphus ODB