Beroep cargadoor

Cargadoors beheren de efficiëntie van een schip. Zij zorgen voor de veiligheid van het schip en zijn lading, de bedrijfszekerheid en de koppeling van de beschikbare schepen aan de beschikbare ladingen om de rentabiliteit van de reizen te maximaliseren. Zij zorgen ervoor dat elk containerschip op zijn optimale capaciteit wordt geladen, terwijl de ligduur en behandelingskosten tot een minimum worden beperkt. Zij plannen ook het onderhoud en de revisie van het schip en de benodigde bemanning.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken cargadoor

 • Zorgdragen voor de veiligheid van een schip en diens lading.
 • Ontwikkelen en coördineren van plannen voor het laden en lossen van scheepsvracht.
 • Ervoor zorgen dat benodigdheden voor laden en lossen gereed staan.
 • Optimaal benutten van de ruimte op het schip waar de vracht komt.
 • Instrueren van bemanningsleden en werknemers betrokken bij het laden en lossen in de haven.

Gerelateerde beroepen haven

 • Elevatorbaas
 • Havenmeester binnenhaven
 • Havenwerker
 • Havenwerker passagiersbegeleider
 • Reefer monteur
 • Shovel chauffeur (haven)
 • Sjorder
 • Straddle-carrier chauffeur
 • Trosoverbrenger

Kennis

 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling

  De verzameling verdragen, richtsnoeren en regels die het laden en lossen van goederen in internationale havens dicteren.

 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling

  De nationale regelgeving voor het laden en lossen van goederen in de havens van dat land.

 • Verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie

  Beschikken over kennis van de verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) ten behoeve van de doelmatigheid en de veiligheid van de internationale scheepvaart.

 • Cargo-industrie

  Een goed begrip van de cargo-industrie en de belanghebbenden, de structuur van de sector en de gemeenschappelijke uitdagingen, en de activiteiten van expediteurs, cargo-eenheden van de luchtvaartmaatschappijen en andere.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

 • Schepen toewijzen aan scheepsroutes

  Begrijpen hoe bepaalde soorten schepen verschillende soorten vracht vervoeren en op verschillende scheepvaartroutes actief zijn. Inzicht in de huidige maritieme routes om de aankomst en het vertrek van schepen vanuit havens te plannen en regelen.

 • Maritieme vervoerstechnologie

  Inzicht in de technologie van het zeevervoer en op de hoogte blijven van de laatste bevindingen op dit gebied. Toepassen van deze kennis bij de werkzaamheden en besluitvorming aan boord.

 • Maritieme telecommunicatie

  Kennis van de transmissie, de omroepapparatuur en de algemene werking van telecommunicatiesystemen.

 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen

  Diepgaande kennis van stabiliteitsprincipes van vaartuigen, het volgen van veiligheidsvoorschriften bij het laden en lossen van cargo.

 • Soorten zeeschepen

  Beschikken over kennis van een grote verscheidenheid aan zeeschepen en hun eigenschappen en specificaties. Met deze kennis waarborgen dat bij hun levering rekening wordt gehouden met alle veiligheids-, technische en onderhoudsmaatregelen.

Vaardigheden

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Documentatie voor internationale zendingen klaarmaken

  Begrijpen hoe officiële documenten voor de internationale scheepvaart moeten worden klaargemaakt en verwerkt.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Exploitatie van schepen analyseren

  Een momentopname maken van de activiteiten van het schip en de wijze waarop de systemen worden geëxploiteerd en onderhouden. Verstrekken van informatie voor maatregelen die kunnen worden genomen om de prestaties te verbeteren of om zwakke punten te corrigeren.

 • Visuele gegevens voorbereiden

  Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren.

 • Visuele geletterdheid bezitten

  Grafieken, kaarten, afbeeldingen en andere grafische presentaties interpreteren die gebruikt worden in plaats van het geschreven woord. De gebruikte afbeeldingen variëren per proces; de professional moet daarom over voldoende kennis van het domein beschikken om de voorgestelde informatie te volgen en te gebruiken.

 • Toezicht houden op het uitladen van vracht

  Toezicht op het uitladen van apparatuur, vracht, goederen en andere artikelen. Ervoor dat alles correct wordt afgehandeld en opgeslagen in overeenstemming met voorschriften en normen.

 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten

  Kennis tonen van relevante lokale, nationale, Europese en internationale voorschriften, normen en codes betreffende de exploitatie van het goederenvervoer.

 • Rekening houden met beperkingen bij zeevervoer

  Rekening houden met beperkingen die specifiek zijn voor zeevervoer, zoals de maximale diepgang van schepen, de diepte van kanalen, getijdenmetingen en de respectieve impact op het laadvermogen. Gedetailleerde scenario’s opstellen en deze integreren in de vervoersplanning.

 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen

  Transportdiensten verrichten volgens aanvaarde beginselen van goed en fout. Dit omvat beginselen van eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid.

 • Omgaan met verzendingsrisico’s

  Omgaan met risicovolle of gevaarlijke ladingen; ervoor zorgen dat iedere verzending op passende wijze wordt uitgevoerd; gewicht van de lading berekenen; ervoor zorgen dat de kranen op juiste wijze worden geplaatst; controleren dat de containers in de verzending passen.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Vervoersactiviteiten plannen

  De mobiliteit en het vervoer voor verschillende afdelingen plannen met het oog op het best mogelijke transport van uitrustingen en materialen. Onderhandelen over de best mogelijke bezorgtarieven; verschillende biedingen vergelijken en het meest betrouwbare en kosteneffectieve bod kiezen.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Teamwerk plannen

  Het werkschema van een groep mensen plannen om aan alle deadlines en kwaliteitseisen te voldoen.

 • Zendroutes ontwikkelen

  Ontwikkelen van een scenario voor de totale route waarbij gebruik wordt gemaakt van apparatuur en gespecialiseerde software. Trajecten waarbij meerdere havens worden aangedaan uitzetten, waarbij het gebruik van de vrachtruimte en de capaciteit van het schip gedurende de hele traject wordt geoptimaliseerd.

 • Reisverslagen bijhouden

  Een schriftelijk verslag bijhouden van de gebeurtenissen tijdens een scheeps- of vliegreis.

 • Materiaal voor veilige stuwage gebruiken

  Gereedschap en uitrusting gebruiken voor het uitvoeren van veilige stuwage en het correct laden en vastzetten van de goederen waarborgen.

 • Kosteneffectieve strategieën voor vrachtafhandeling op schepen implementeren

  Kosteneffectieve strategieën voor het laden en lossen van vrachten op schepen implementeren met als doel de efficiëntie te maximaliseren, de bestede middelen te verminderen, voldoende activiteit te garanderen en tegelijkertijd de winst te vergroten.

 • Klantgericht zijn

  Houding die de klant in alle gevallen centraal stelt.

 • Hoeveelheid vracht op vaartuigen berekenen

  Het gewicht van de vracht op tankschepen en vrachtschepen bepalen. De exacte hoeveelheid geladen of te lossen vracht berekenen.

 • Strategische planning implementeren

  Maatregelen nemen met betrekking tot de doelstellingen en procedures die op strategisch niveau zijn vastgesteld om middelen te mobiliseren en de vastgestelde strategieën voort te zetten.

 • Tonnage van schepen meten

  Schepen meten om de laadruimte en de opslagcapaciteit te bepalen.

 • Opslagplattegronden lezen

  Lezen en begrijpen van de inhoud van opslagplattegronden; basiskennis van het opslaan van verschillende soorten lading.

 • Stuwageprogramma’s gebruiken

  Opslagprogramma’s uitvoeren die worden gebruikt voor de controle van de stabiliteit van de schepen, de ladingsverrichtingen en de procedures voor de planning van de lading. De grafische interfaces, de gegevensopslag en de scenariovariabelen interpreteren.

 • Lossen van vracht controleren

  Ontwikkelen van een laad- en losplan en toezicht houden op de prestaties van de kranen die de lading van het schip lossen; ervoor zorgen dat te allen tijde wordt voldaan aan de relevante veiligheidseisen op het werk.

 • Opslagplattegronden opstellen

  Opslagplattegronden opstellen; kennis van ballastsystemen en processen voor het laden van vrachten.

 • Veiligheidsnormen voor vervoer op de binnenwateren beheren

  De veiligheidsnormen en -procedures op het gebied van de binnenvaart beheren en handhaven. Ervoor zorgen dat aan alle voorschriften en normen wordt voldaan voordat een vaartuig wordt uitgezonden. Kan ook worden verplicht om op te treden als lid van een team voor respons in noodsituaties.

 • Maritiem communicatiemateriaal gebruiken

  Bedienen en beheren van maritieme communicatietoestellen; periodieke inspecties van communicatieapparatuur uitvoeren.

 • Efficiëntie van kraanactiviteiten maximaliseren

  Minimaliseren van kraanactiviteiten, extra kraanbewegingen of 're-stows' door de organisatie van containers in schepen effectief te plannen. Analyseren van leveringsschema's en -bewegingen voor maximale efficiëntie, minimale kosten en vlotte werking.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Klantverzoeken inzake cargo behandelen

  Verzoeken van havengebruikers en klanten op het gebied van containers, verzendingsregelingen of vracht behandelen.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

 • Toezicht houden op zendtrajecten

  De distributie van de lading organiseren (‘forwarding’). Rekening houden met de instructies van de klant en bepalen waar regelmatige zendtrajecten of verschillende zendtrajecten nodig kunnen zijn.

 • Toezicht houden op het inladen van vracht

  Toezicht houden op het laden en lossen van vracht, goederen en andere items. Ervoor dat alle vracht volgens de voorschriften en normen correct wordt behandeld en opgeslagen.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Zorgen voor het veilig laden van goederen volgens het laadplan

  Het veilige laden van de materialen en goederen, zoals gespecificeerd in het opslagschema, controleren en waarborgen.

 • Grafische communicatie-interfaces interpreteren

  In staat zijn de verschillende vormen en voorstellingen te begrijpen die gebruikt worden in de schema’s en het isometrische 3D-model die door communicatieprogramma's worden gepresenteerd.

Optionele kennis en vaardigheden

maritiem engels gebruiken onderhandelen over logistieke diensten filosofieën over voortdurende verbetering intercultureel bewustzijn tonen gegevensanalyses uitvoeren betrouwbaar handelen anticiperen op potentiële defecten reageren op veranderende navigatieomstandigheden elektronische communicatie marinecommunicatiesystemen bedienen

Source: Sisyphus ODB