Beroep coördinator beveiliging

Beveiligingscoördinatoren zien toe op de activiteiten van bewakers die eigendommen tegen vandalisme en diefstal beschermen. Zij wijzen de zones toe die regelmatig door de bewakers moeten worden gepatrouilleerd, dragen de persoon die werd betrapt op een overtreding over aan de politie en ontwikkelen veiligheidsplannen en -oefeningen voor de gebouwen en de werknemers die onder hun toezicht staan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Strafrecht

  De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op de strafbaarstelling van overtreders.

 • Veiligheidsrisico’s

  Soorten dreigingen voor de openbare en de particuliere veiligheid, waaronder ongeoorloofde toegang, agressief gedrag, geweldpleging, beroving, diefstal, mishandeling, ontvoering, moord en demonstraties in de openbare ruimte.

 • Surveillancemethoden

  Observatiemethoden die worden gebruikt voor het verzamelen van informatie en inlichtingen voor onderzoeksdoeleinden.

Vaardigheden

 • Waakzaam zijn

  Waakzaam zijn tijdens patrouille- of andere bewakingsactiviteiten om de veiligheid en beveiliging te waarborgen, uitkijken naar verdacht gedrag of andere alarmerende veranderingen in patronen of activiteiten, en snel reageren op deze veranderingen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Beveiligingsteam leiden

  Het plannen en organiseren van het werk, de uitrusting en de procedures die moeten worden gevolgd voor het beveiligingspersoneel dat onder uw toezicht staat.

 • Veiligheidssystemen van faciliteiten onderhouden

  Ervoor zorgen dat er deugdelijke en functionele beveiligingssystemen zijn, met inbegrip van alarmsystemen, brandalarmen, sprinklerinstallaties en nooduitgangen.

 • Inspectieroutes volgen

  Uitvoeren van een route om te controleren of alle deuren en ramen gesloten zijn.

 • Patrouilles coördineren

  Coördineren van het onderzoek en de inspectie van een bepaald gebied door het toewijzen van patrouilleurs aan routes en gebieden, het vaststellen van het gebied dat patrouilles nodig heeft en het coördineren van de activiteiten tijdens de patrouille.

 • Surveillancemateriaal controleren

  Toezicht houden op de werking van de apparatuur die wordt gebruikt voor de surveillance en de verzameling van inlichtingen om ervoor te zorgen dat deze goed functioneert en om de hierdoor ontdekte surveillance-informatie te verzamelen.

 • Toezicht houden op de veiligheid aan bemande toegangspoorten

  Ervoor zorgen dat de bewakingsactiviteiten aan bemande toegangspoorten zo doeltreffend mogelijk worden uitgevoerd.

 • Beveiligingsapparatuur bedienen

  Toezicht houden op en uitvoeren van de inventaris van de beveiligingsinstrumenten en -apparatuur.

 • Veiligheidsrapporten schrijven

  Gegevens over inspecties, patrouilles en beveiligingsincidenten verzamelen in een rapport voor managementdoeleinden.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Overtreders aanhouden

  Overtreders en indringers in een bepaald gebied tegenhouden.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Contacten leggen met veiligheidsautoriteiten

  Snel reageren op veiligheidsincidenten en -overtredingen door de politie te bellen en in contact te blijven met andere relevante partijen die betrokken zijn bij de mogelijke vervolging van de overtreder.

 • Beveiliging coördineren

  Organiseren van de persoonlijke, technische en organisatorische veiligheidseisen.

Optionele kennis en vaardigheden

wettelijk gebruik van geweld veiligheid van een hotel waarborgen radioapparatuur gebruiken officiële documenten controleren omgaan met agressief gedrag in gebieden patrouilleren omgaan met grote incidenten illegale stoffen parkeerplaatsen controleren om de veiligheid te handhaven personen in bedwang houden eerste hulp bieden veiligheids- en bewakingsapparatuur bedienen wettelijke vereisten met betrekking tot munitie methoden controleren beveiligingscontroles uitvoeren veiligheidsincidenten in de winkel documenteren beveiliging in industriële gebouwen regelgeving inzake brandveiligheid beveiliging in commerciële gebouwen voor veiligheid aan de deur zorgen

Source: Sisyphus ODB