Beroep coördinator conformiteit pijpleidingen

Coördinators conformiteit pijpleidingen houden alle compliance- en conformiteitsactiviteiten in pijpleidinginfrastructuren en -gebieden bij, verzamelen deze informatie en vatten ze samen. Zij zorgen ervoor dat werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de regelgevingskaders. Zij streven ernaar om een compliancebeleid te ontwikkelen en te implementeren en bevelen manieren aan om de risico's tot een minimum te beperken. Zij inspecteren locaties, verzamelen bewijsmateriaal en rapporteren compliancebehoeften aan het management.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

  Kennis van de voorschriften voor vervoer via pijpleidingen en de toepassing daarvan op de pijpleidingen. Regels voor vervoer via pijpleidingen toepassen op de bouw van nieuwe locaties.

 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd

  Beschikken over kennis van de veiligheidsvoorschriften en -maatregelen die nodig zijn om ongevallen tijdens het transport van goederen via pijpleidingen te voorkomen. Borgen van maatregelen voor het transport van aardolie en aardolieproducten, olefine, ammoniak, CO2, waterstof en andere.

Vaardigheden

 • Meerdere kennisgebieden combineren

  Combineren van input en overwegingen uit verschillende domeinen (bijv. technisch, ontwerp, engineering, sociaal) in de ontwikkeling van projecten of in de dagelijkse uitvoering van een taak.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

 • Ondernemingsbeleid volgen

  Toezicht houden op het beleid van de onderneming en voorstellen van verbeteringen aan de onderneming.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

 • Checklists volgen

  Checklists volgen en ervoor zorgen dat alle items die erin zijn opgenomen, worden nageleefd.

 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen

  Testen op pijpleidingen uitvoeren, zoals controleren of er via deze pijpleidingen een continue stroom van materialen is, onderzoeken op lekkages, en beoordelen of de locatie van de pijpleiding geschikt is.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen

  Het opsporen van tekortkomingen in de pijpleidinginfrastructuur tijdens de bouw of na het verstrijken van de tijd. Het opsporen van gebreken, zoals constructiedefecten, corrosie, grondbewegingen, per ongeluk aangebrachte hottaps en andere.

 • Informatie van pijplijndatabank analyseren

  Opzoeken en analyseren van verschillende soorten informatie uit de databanken van de pijpleidingen. Een analyse maken van informatie zoals risico’s, KPI’s voor projectbeheer (kernprestatie-indicatoren), transporttijden voor goederen en back-upprocessen voor documenten.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur

  Ervoor zorgen dat de voorschriften voor de exploitatie van pijplijnen worden nageleefd. Ervoor zorgen dat de pijplijninfrastructuur in overstemming is met de wettelijke mandaten en dat voldaan wordt aan de regelgeving betreffende het transport via pijplijnen.

 • Kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren

  Kwaliteitscontroles op pijpleidingen uitvoeren, zoals volledige dekking, serviceconsistentie en facilitering.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Ondernemingsbeleid toepassen

  De beginselen en regels voor de de activiteiten en processen van een organisatie toepassen.

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan personeel omgaan met moeilijke werkomstandigheden pijpleidingen inspecteren adviseren over locatieselectie audits op de werkplek uitvoeren eigenschappen van coating van pijpleidingen rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen werkplekken controleren aannemers controleren helpen bij noodgevallen

Source: Sisyphus ODB