Beroep colorist

Coloristen bereiden recepten voor kleuren en verfmengsels voor. Zij zorgen voor een consistente kleur door verschillende soorten materialen te gebruiken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fysisch-chemische eigenschappen van halfgelooid leer

  De fysische en chemische eigenschappen van lederen halffabricaten die reeds looibewerkingen hebben ondergaan. Deze eigenschappen verschillen naargelang van het dier waarvan het leer afkomstig is en de reeds doorlopen fabricageprocessen.

 • Scheikundige aspecten van leer

  Chemische samenstelling en chemische eigenschappen van de gebruikte vel/huid en chemicaliën die tijdens de verschillende looiprocessen zijn gebruikt. Reacties tussen huiden of vellen of halffabricaten, en chemische producten tijdens de verschillende fasen van het proces en de factoren die van invloed zijn op de resultaten daarvan. Controle op de chemische verwerkingsindicatoren en de kenmerken van huiden/leder.

 • Verkrijgen van kleurchemicaliën

  Alle beschikbare kleurstoffen en verfstoffen die geschikt zijn voor leer en waar ze verkregen kunnen worden.

 • Scheikundige kenmerken van leer testen

  De proeven die worden uitgevoerd om de chemische eigenschappen van leer te bepalen. Dit betreft onder meer de pH en het gehalte aan specifieke stoffen.

 • Leerafwerkingstechnieken

  Apparatuur, technologieën en technieken voor het afwerken en lamineren van leer volgens de productspecificatie. De onderwerpen omvatten de voorbereiding van het oppervlak, de soorten apparatuur, de voorbereiding van het substraat, de toezicht op het proces en de toepassingen in verband met de verschillende soorten afwerking, coatings en eindproducten.

 • Scheikundige aspecten van leerverven

  Inzicht hebben in kleurchemie, de toepassing en het gedrag van kleurstoffen en kleurmaterialen in verband met leder.

 • Eigenschappen van bij looien gebruikte chemicaliën

  Samenstelling en fysisch-chemische eigenschappen van hulpchemicaliën die worden gebruikt in de verschillende looiprocessen (looistoffen, vetlogen, pigmenten, kleurstoffen, enz.)

 • Leertechnologie

  Het vakgebied van traditionele en geavanceerde technologieën op het gebied van looiprocessen, met inbegrip van machines, bedrijfsinstallaties en andere ondersteunende apparaten, waaronder beweeg- of doseersystemen.

Vaardigheden

 • Kleurafstemmingstechnieken gebruiken

  Specifieke technieken toepassen om verschillende kleuren te matchen.

 • Kleurmengsels bereiden

  Kleurmengsels bereiden volgens de recepten en/of de kenmerken van het te verwezenlijken artikel.

 • In teams werken bij de productie van textiel

  Harmonisch met collega's in teamverband samenwerken in de textiel- en kledingindustrie.

 • Werkinstructies uitvoeren

  Werkinstructies met betrekking tot verschillende taken op de werkplek begrijpen, interpreteren en correct toepassen.

 • Gevolgen van werkzaamheden voor het milieu beheren

  Beheren van de interactie met en impact op het milieu door bedrijven. Identificeren en beoordelen van de milieueffecten van het productieproces en de daarmee samenhangende diensten, en regelen van een vermindering van de effecten op het milieu en op mensen. Organiseren van actieplannen en eventuele verbeterindicatoren beoordelen.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Recepten voor kleurstoffen correct toepassen

  Een kleur en andere chemische mengsels aanmaken, bereid volgens de recepten en/of de kenmerken van het te bereiken artikel. De instructies interpreteren en toepassen, met inbegrip van technische en operationele details voor de uitvoering van processen.

 • Zich identificeren met de doelstellingen van het bedrijf

  Handelen in het belang van de onderneming en voor het bereiken van haar doelstellingen.

 • Verschillende kleurnuances herkennen

  Talent hebben om kleuren te analyseren, te mengen en te matchen. Een kleurenscherptetest doorstaan.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Chemische hulpstoffen testen

  Een analyse uitvoeren om de inhoud van de mengsels van de chemische hulpstoffen te typeren. Het gaat onder meer om de bepaling van het watergehalte, het aantal aangegeven actieve bestanddelen, het zoeken naar mogelijke gevaren enz.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Productierecepten ontwikkelen

  In detail de reeks activiteiten beschrijven die nodig zijn voor de goede werking en een goed beheer van processen (hoeveelheid chemische producten, planning van timing en verwerking, monitoring). 

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Huidige praktijken proberen te innoveren

  Zoeken naar verbeteringen en innovatieve oplossingen, creativiteit en alternatief denken presenteren om nieuwe technologieën, methoden of ideeën voor en antwoorden op werkgerelateerde problemen te ontwikkelen.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • Analytisch denken

  Gedachten vormen via logica en redenering om de sterke en zwakke punten van alternatieve oplossingen, conclusies of benaderingen van problemen in kaart te brengen.

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheid en veiligheid op de werkplek it-instrumenten gebruiken werkzaamheden in de lederwarenindustrie volgen defecten op ruwe huiden identificeren leiding geven aan personeel kwaliteit van leer beheren gedurende het productieproces omgaan met collega’s materiaal onderhouden spuitafwerkingstechnologie

Source: Sisyphus ODB