Beroep controleur bedrijfsafval

Controleurs bedrijfsafval voeren controles uit in bedrijven om te verzekeren dat zij zich aan de afval- en milieuvoorschriften houden. Zij controleren de documentatie met betrekking tot afvalbeheer, verzamelen monsters voor analyse en observeren de industriële praktijken. Zij kunnen advies geven of preventieve of corrigerende maatregelen nemen om het beheer en de verwijdering van bedrijfsafval te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Milieutechniek

  De toepassing van wetenschappelijke en technische theorieën en beginselen die zijn gericht op de verbetering van het milieu en de duurzaamheid, zoals het verstrekken van een schone leefomgeving (zoals lucht, water en land) voor mensen en andere organismen, voor het herstel van het milieu in geval van verontreiniging, duurzame energieontwikkeling en verbeterde methoden voor afvalbeheer en afvalvermindering.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

Vaardigheden

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Overtreders van de waterwet beboeten

  Zorgen voor het opleggen van sancties aan voorzieningen die in strijd zijn met de sanitaire code of de voorschriften inzake waterkwaliteit.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Monsters etiketteren

  Etiketteren van grondstoffen/productmonsters voor laboratoriumcontroles volgens een geïmplementeerd kwaliteitssysteem.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Inspectierapporten schrijven

  De resultaten en conclusies van de inspectie op een duidelijke en begrijpelijke manier opschrijven. Registreren van de processen van de inspectie zoals het contact, de resultaten en de genomen stappen.

Optionele kennis en vaardigheden

laboratoriumproeven uitvoeren bouwplannen voor afvalverwerkende installaties controleren waterkwaliteitsparameters meten biologie monsters op verontreinigende stoffen testen strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen advies geven over afvalbeheer strategieën voor het beheer van niet-gevaarlijk afval ontwikkelen inspecties leiden advies geven over schendingen van verordeningen verwerking van gevaarlijk afval soorten gevaarlijk afval opslag van gevaarlijk afval afvalverwerkingsinstallaties inspecteren strategieën voor milieuherstel ontwikkelen testgegevens vastleggen klachten inzake ondeugdelijke afvalverwerking onderzoeken rioleringen inspecteren naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren overleggen met externe laboratoria vergunningen verstrekken

Source: Sisyphus ODB