Beroep corrosietechnicus

Corrosietechnici controleren de integriteit van pijpleidingen en repareren ze indien nodig. Zij zorgen ervoor dat de leidingen goed zijn aangesloten en dat ze aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften voldoen. Corrosietechnici inspecteren kathodische beschermingssystemen en pijpleidingaansluitpunten op corrosie. Zij kunnen ook helpen bij het ontwerpen van pijpleidingen, het analyseren van de bodem en het schrijven van rapporten over technische kwesties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Soorten pijpleidingen

  Kennis hebben van verschillende soorten pijpleidingen en hun verschillende gebruiksmogelijkheden. Een onderscheid maken tussen pijpleidingen die worden gebruikt voor het vervoer van goederen over korte en lange afstanden, en inzicht hebben in hun respectieve voersystemen.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Risicobeheer

  Het proces van het identificeren, beoordelen en prioriteren van alle soorten risico’s en waar deze vandaan kunnen komen, zoals natuurlijke oorzaken, juridische veranderingen of onzekerheid binnen een bepaalde context, en de methoden om risico’s doeltreffend aan te pakken.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Soorten corrosie

  De verschillende soorten oxidatiereacties met de omgeving, zoals roestvorming, putcorrosie in koper, spanningscorrosie en andere.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Tekenen van corrosie herkennen

  De symptomen herkennen van metaal dat oxidatiereacties met de omgeving vertoont die onder meer leiden tot roestvorming, putcorrosie, spanningsscheuren, en de mate van corrosie inschatten.

 • Pijpleidingen inspecteren

  Leidingen met productstromen bewandelen om schade of lekken vast te stellen; elektronische detectieapparatuur gebruiken en visuele inspecties uitvoeren.

 • Pijpleidingen herstellen

  Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoeren aan pijpleidingen om schade te voorkomen of te herstellen met behulp van, indien nodig, op afstand bestuurde robots.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Samenwerken met ingenieurs

  Nauw samenwerken en communiceren met ingenieurs over ontwerpen of nieuwe producten.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

Optionele kennis en vaardigheden

gevolgen voor het milieu beoordelen productieprocessen soorten metaal mechanica tests op bodemmonsters uitvoeren laboratoriumtechnieken ict-systemen gebruiken gegevens over de voortgang van het werk bijhouden een computer gebruiken wetenschappelijk onderzoek uitvoeren laboratoriumproeven uitvoeren anorganische chemie bodemkunde gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen chemische monsters bereiden bodemstructuur ontwerpbeginselen chemische processen persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken analytische chemie

Source: Sisyphus ODB