Beroep cytologisch analist

Cytologisch analisten onderzoeken onder een microscoop monsters van menselijke cellen die zijn verkregen uit verschillende lichaamsdelen, zoals het vrouwelijke voortplantingsstelsel, de longen of het maag-darmkanaal, en helpen bij het opsporen van celafwijkingen en ziekten zoals kanker of infectieuze agentia onder toezicht en volgens de instructies van een arts. De abnormale cellen worden voor medische diagnose naar een patholoog gestuurd. Zij kunnen ook werken onder toezicht van een biomedisch analist. Zij behandelen geen patiënten en helpen niet bij medische behandelingen.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Screening van baarmoederhalskanker

  De test die wordt uitgevoerd op cellen afkomstig van de baarmoederhals (cervix), ter bepaling van een eventuele aanwezigheid van precancereuze weefsels. De cervicale screening kan worden uitgevoerd via de Papanicolaou-test (Pap-test) en cytologie op basis van vocht.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Beheersing van infecties

  De routes van overdracht en methoden om de verspreiding van bekende en belangrijke besmette organismen te voorkomen, alsmede de methoden die beschikbaar zijn voor het steriliseren en ontsmetten van ziekteverwekkers bij de preventie van infecties.

 • Aspiratie met fijne naald

  Het type biopsie waarbij een dunne naald wordt ingebracht in een lichaamsweefsel en in het laboratorium wordt geanalyseerd om te bepalen of het weefsel goed- of kwaadaardig is.

 • Cytopathologie

  De procedures voor het onderzoeken van losse cellen, die zijn verspreid en gekleurd op glazen objectglaasjes met behulp van cytologische technieken. Het onderzoek van de cervicale uitstrijkjes, het sputum en het maagzuur.

 • Bioveiligheid in biomedische laboratoria

  De beginselen en methoden voor het beheer van besmettelijke materialen in de laboratoriumomgeving, bioveiligheidsniveaus, indeling en risicobeoordeling, de pathogeniteit en toxiciteit van een levend organisme en de mogelijke gevaren daarvan, teneinde de risico’s voor de gezondheid van de mens en voor het milieu tot een minimum te beperken.

 • Microscopische technieken

  De technieken, functies en beperkingen van microscopie om voorwerpen in beeld te brengen die niet met het normale oog kunnen worden gezien.

 • Sterilisatietechnieken

  De methoden en technieken die worden gebruikt om micro-organismen zoals virussen en bacteriën die medische instrumenten kunnen verontreinigen, of ander materiaal in een gezondheidszorginstelling, te vernietigen of te verwijderen.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Klinische cytologie

  De wetenschap van de vorming, structuur en functie van cellen.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

Vaardigheden

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden

  Assisteren bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden, met name op het gebied van beleid en operationele standaardprocedures.

 • Ontvangen biologische monsters controleren

  Ervoor zorgen dat de ontvangen biologische monsters zoals bloed en weefsels correct zijn geëtiketteerd en geregistreerd en de juiste informatie over de patiënt bevatten.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Medisch laboratoriummateriaal onderhouden

  De staat van de gebruikte medische laboratoriumapparatuur regelmatig controleren en zo nodig onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen

  Voldoen aan de procedures voor de controle van stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid (COSHH) voor activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, zoals bacteriën, allergenen, afgewerkte olie, verf- of remvloeistoffen die een ziekte of letsel kunnen veroorzaken.

 • Medische laboratoriummonsters markeren

  Monsters van het medisch laboratorium correct met de juiste informatie labelen, volgens het geïmplementeerde kwaliteitssysteem.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Cytologische afwijkingen herkennen

  Cytologische abnormale gevallen zoals infectieuze agentia, ontstekingsprocessen en precancereuze laesies in gynaecologische en niet-gynaecologische monsters herkennen.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Celmonsters microscopisch onderzoeken

  De celmonsters voorbereiden en plaatsen voor onderzoek op objectglaasjes, vlekken en merktekens met celstructuur en afwijkingen.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Microscopen bedienen

  Een microscoop bedienen, een instrument dat wordt gebruikt om objecten te zien die te klein zijn voor het blote oog.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Juiste klinische praktijken toepassen

  Zorgen voor de internationale naleving en toepassing van de ethische en wetenschappelijke kwaliteitsnormen die worden gebruikt voor het uitvoeren, registreren en rapporteren van klinische proeven met mensen.

 • Testresultaten aan medisch personeel bieden

  Testresultaten registreren en doorgeven aan het medisch personeel, dat de informatie gebruikt om de ziekte van de patiënt te diagnosticeren en te behandelen.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met noodzorgsituaties medische genetica werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg pedagogie transplantatie biostatistiek vertrouwelijkheid in acht nemen communiceren met gebruikers van gezondheidszorg gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren medische terminologie vreemde talen gebruiken bij zorg

Source: Sisyphus ODB