Beroep decorontwerper

Decorontwerpers ontwikkelen een concept van een set voor een performance en houden toezicht op de uitvoering ervan. Hun werk is gebaseerd op onderzoek en artistieke visie. Hun ontwerp wordt beïnvloed door en is van invloed op andere ontwerpen en moet daarmee in overeenstemming zijn en met de algemene artistieke visie. Daarom werken de ontwerpers nauw samen met artistiek directeuren, operatoren en het artistiek team. Tijdens de repetities en de uitvoering coachen zij de operatoren ten behoeve van een optimale timing en uitvoering. Decorontwerpers ontwikkelen schetsen, ontwerptekeningen, modellen, plannen of andere documentatie ter ondersteuning van de bouwers en de acteurs. Zij kunnen ook stands ontwerpen voor beurzen en andere evenementen. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium

  Analyseren van het artistieke concept, de vorm en de structuur van een live-prestatie op basis van waarnemingen tijdens repetities of improvisatie. Een gestructureerde basis creëren voor het ontwerpproces van een specifieke productie.

 • Nieuwe ideeën onderzoeken

  Grondig onderzoek naar informatie om nieuwe ideeën en concepten te ontwikkelen om een specifieke productie te ontwerpen.

 • Materialen voor rekwisieten definiëren

  Bepalen van welk materiaal de rekwisieten worden gemaakt en de conclusies vastleggen.

 • Deadlines halen

  Ervoor zorgen dat de operationele processen op een eerder overeengekomen tijdstip worden afgerond.

 • Personeel coachen om een voorstelling te leiden

  Instructies geven aan alle teamleden over de wijze waarop zij de voorstelling moeten uitvoeren.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Partituren analyseren

  De partituren, vorm, thema's en structuur van een muziekstuk analyseren.

 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een voorstellingenreeks

  Controleren en waarborgen van de kwaliteit van de resultaten van het ontwerp tijdens een reeks voorstellingen.

 • Materialen voor sets definiëren

  Maak bouwtekeningen voor sets, bepaal een goed gebouw voor de set en selecteer schildermaterialen en -methoden.

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Rekwisieten schetsen

  Tekeningen maken van beoogde rekwisieten ten behoeve van het concept en dit met anderen delen.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Decors vormgeven

  Plannen, tekeningen en modellen van decors maken.

 • Verbeteringen voorstellen voor artistieke producties

  Beoordelen van eerdere artistieke activiteiten met het oog op het verbeteren van toekomstige projecten.

 • Ontwerpconcepten ontwikkelen

  Informatie zoeken om nieuwe ideeën en concepten voor het ontwerp van een specifieke productie te ontwikkelen. Scripts lezen en regisseurs en andere productiemedewerkers raadplegen om ontwerpconcepten te ontwikkelen en producties te plannen.

 • Scenografie analyseren

  De selectie en verdeling van materiële elementen op het podium analyseren.

 • Modellen voor decors maken

  Driedimensionale modellen van de geplande decors maken.

 • Decorbeelden schetsen

  Snel ideeën schetsen voor de indeling en details van het decor.

 • Ontwikkelingen in technologie die gebruikt wordt in het ontwerp opvolgen

  Recente ontwikkelingen op het gebied van technologie en materialen die in de sector van de podiumkunsten en events worden gebruikt in kaart te brengen en onderzoeken, teneinde een actuele technische achtergrond voor het persoonlijke ontwerp van het werk te creëren.

 • Ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken

  Bijwerken van de resultaten van het ontwerp op basis van de waarneming van het zichtbare beeld tijdens de repetities, met name wanneer de verschillende modellen en de actie zijn geïntegreerd.

 • Communiceren tijdens de voorstelling

  Efficiënte communicatie tijdens live-uitvoeringen, anticiperen op een eventuele storing.

 • Podiumindelingen tekenen

  Manueel tekenen of schetsen van podiumindelingen.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Haalbaarheid controleren

  Een artistiek plan interpreteren en nagaan of het beschreven ontwerp kan worden uitgevoerd.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Gedetailleerde ontwerpvoorstellen indienen

  Gedetailleerde ontwerpvoorstellen voor een specifieke productie opstellen en presenteren voor een gemengde groep mensen, waaronder technisch, artistiek en leidinggevend personeel.

 • Sociologische tendensen observeren

  Sociologische trends en bewegingen in de samenleving identificeren en onderzoeken.

 • In samenwerking ontwerpideeën ontwikkelen

  Ontwerpideeën delen en ontwikkelen met het artistieke team. Zelfstandig en met anderen nieuwe ideeën conceptualiseren. Uw idee presenteren, feedback krijgen en hier rekening mee houden. Ervoor zorgen dat het ontwerp past bij het werk van andere ontwerpers.

 • Bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden

  Een bestaand ontwerp aanpassen aan gewijzigde omstandigheden en ervoor zorgen dat de artistieke kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp weerspiegeld wordt in het eindresultaat.

Optionele kennis en vaardigheden

persoonlijke administratie bijhouden rekwisieten aanpassen constructiemethoden voor rekwisieten definiëren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken veilig met machines werken eigen werkwijze documenteren rekwisieten bouwen wetgeving inzake auteursrecht rekwisieten aankopen technische problemen bij podiummateriaal voorkomen budget bijwerken veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten werken met aandacht voor de eigen veiligheid artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen informatie van grondplannen op podium aanduiden constructiemethoden voor decors definiëren artistieke producties beschrijven behoefte aan technische middelen analyseren middelen voor artistieke producties organiseren visuele kwaliteit van het decor garanderen decors schilderen arbeidswetgeving team leiden artistiek plan aanpassen aan locatie tekeningen voor decorbouw maken technische problemen bij decorelementen voorkomen documentatie leveren

Source: Sisyphus ODB