Beroep deksman visserij

Deksmannen visserij werken op vissersschepen waar zij visserijgerelateerde activiteiten verrichten. Zij verrichten een breed scala aan maritieme en visserijactiviteiten op land en op zee, zoals het hanteren van vistuig en vangsten, het afhandelen van communicatie, de aanvoer, het toepassen van zeemanschap, en werkzaamheden in de horeca en winkels.

Deksman visserij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Vissersvaartuigen

  Benaming van de verschillende elementen en uitrusting van vissersvaartuigen.

 • Kwaliteit van visproducten

  Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van visproducten. Bijvoorbeeld verschillen tussen soorten, de impact van vistuigen en parasieten op het behoud van de kwaliteit.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Bederf van visproducten

  Proces van ontbinding en bederf van visproducten: fysische, enzymatische, microbiologische en chemische processen die na de visvangst plaatsvinden.

 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen

  Fundamentele aspecten van de internationale regelgeving ter voorkoming van aanvaringen op zee, waaronder het gedrag van schepen binnen zichtafstand van elkaar, navigatielichten en -bakens, grote licht- en akoestische signalen, signalering en boeien op zee.

 • Vistuig

  Beschrijving van de verschillende bij de visvangst gebruikte vistuigen en hun gebruiksmogelijkheden.

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Gedragscode voor een verantwoorde visserij

  De Gedragscode voor een verantwoorde visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de richtlijnen voor professionele vissers.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Regelgeving voor de visserij

  De studie en analyse van verschillende benaderingen van het visserijbeheer, rekening houdend met internationale verdragen en industrienormen, gericht op het analyseren van de voorschriften inzake visserijbeheer. 

 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  De fundamentele beginselen en voorschriften van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol-verdrag): Voorschriften voor de voorkoming van verontreiniging door olie, wetgeving inzake de beheersing van de verontreiniging door schadelijke vloeistoffen in bulk, preventie van verontreiniging door verpakte schadelijke stoffen die op zee worden vervoerd, voorkoming van verontreiniging door afvalwater van schepen, voorkoming van verontreiniging door afval van schepen, voorkoming van luchtverontreiniging door schepen.

 • Risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden

  Algemene risico's die zich voordoen bij het werken aan vissersboten en specifieke risico's die zich alleen voordoen in bepaalde vissituaties. Preventie van bedreigingen en ongevallen.

Vaardigheden

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Vaartuigen losmaken

  Volgen van standaardprocedures voor het losmaken van vaartuigen. De communicatie tussen het schip en de wal beheren.

 • In de buitenlucht werken

  Het hoofd bieden aan de verschillende klimaatomstandigheden, zoals hitte, regen, koude of sterke wind.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Vaartuigen aanmeren

  Standaardprocedures voor het aanmeren van schepen volgen. Beheren van de communicatie tussen het schip en de wal.

 • Navigatiewachten houden

  De principes in acht nemen bij het houden van een navigatiewacht. Overnemen, aannemen en doorgeven van een wacht. Het schip besturen en routinewerkzaamheden uitvoeren tijdens een wacht. Veiligheids- en noodprocedures in acht nemen. Veiligheidsmaatregelen in acht nemen tijdens een wacht en onmiddellijk maatregelen treffen in geval van brand of ongeval.

 • Manoeuvres van vaartuigen ondersteunen

  Deelnemen aan manoeuvres in de haven: aanleggen, ankeren en andere aanmeeractiviteiten. Bijdragen aan een veilige brugwacht.

 • Helpen bij verankeringswerkzaamheden

  Assisteren bij verankeringsoperaties; apparatuur bedienen en helpen bij verankeringsmanoeuvres.

 • Branden blussen

  De geschikte stoffen en methoden kiezen voor het blussen van branden, afhankelijk van hun omvang, zoals water en diverse chemische agentia. Een ademhalingstoestel gebruiken.

 • Schepen vastmaken met touw

  Gebruiken van touw om het schip bij aankomst of voor vertrek vast en los te maken.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Visproducten behandelen

  Vis voorzichtig en hygiënisch behandelen om de kwaliteit te behouden. De voor opslag bestemde visproducten op adequate wijze voorbereiden.

 • Helpen bij onderhoud van schepen

  Bijdragen aan het onderhoud en de reparatie van het schip met behulp van schilder-, smeer- en reinigingsmiddelen en -apparatuur. Uitvoeren van routinematige onderhouds- en reparatieprocedures. Afvalmateriaal veilig verwijderen. Toepassen, onderhouden en gebruiken van hand- en elektrisch gereedschap.

 • Echoloodapparatuur bedienen

  Bedienen van technologische apparatuur om de diepte van de oceaan te meten. Berekenen en interpreteren van de resultaten, en deze communiceren aan het management.

 • Reddingsboten klaarmaken

  De reddingsboten in schepen voorbereiden vóór vertrek, zorgen voor een volledige functionaliteit in geval van nood, de instructies voor de reddingsboten volgen.

 • Dek van schepen schoonmaken

  Het dek van het schip schoonmaken door het te vegen en grondig te wassen. Verwijder overbodig zout en water om oxidatie te voorkomen.

 • Apparatuur aan dek gereedmaken

  Maak gebruik van een hele reeks dekuitrusting, met inbegrip van waterdichte mariene deuren, luiken, lieren, pompen, klampen, draadleiders, patrijspoorten, harpen, wartels, tanktopdeksels, ankers en bolders; Het voorbereiden en organiseren van apparatuur op de vereiste locaties en hoeveelheid aan boord van een vaartuig.

 • Overleven op zee in geval van verlaten van een schip

  Het identificeren van de alarmsignalen en de noodsituaties waarvoor ze worden gesignaleerd. Zich aan de vastgestelde procedures houden. Een reddingsvest of overlevingspak dragen en gebruiken. Op een veilige manier in het water van een hoogte springen. Zwemmen en rond een omgekeerde reddingsboei draaien met zwemvest aan. Blijven drijven zonder reddingsvest. Aan boord gaan van het reddingsmiddel vanaf het schip, of vanaf het water met reddingsvest aan. De eerste stappen zetten om aan boord te gaan van de groepsreddingsmiddelen, teneinde de overlevingskans te vergroten. Een ankerparachute of anker stromen. De uitrusting voor groepsreddingsmiddelen gebruiken. Locatieapparatuur gebruiken, met inbegrip van radioapparatuur.

 • Visproducten bewaren

  Visproducten plaatsen en indelen voor een goede conservering. Passende omstandigheden handhaven voor de conservering van visproducten.

 • Werkprocedures volgen

  De procedures op het werk op een gestructureerde en systematische manier volgen.

 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen

  In overeenstemming zijn met de juiste voorschriften en praktijken voor het hygiënisch hanteren van de met de visserij verband houdende taken en de verantwoordelijkheden in het kader van de visserij.

 • Omgaan met vracht

  De mechanische elementen bij het laden en lossen van goederen en voorraden veilig beheren. Stouwen en losmaken van producten volgens instructies.

 • Uitrusting voor vissersboten gebruiken

  Visuitrusting en het dek van het schip opstellen voor succesvolle vangactiviteiten zoals aangegeven door de leidinggevende. Het uitzetten en binnenhalen van het vistuig om de optimale werking ervan te bereiken.

 • Helpen bij noodgevallen

  Onmiddellijk actie ondernemen wanneer zich een ongeval of een medische noodsituatie voordoet. De verwondingen vaststellen en de medische hulpdiensten waarschuwen. Verdere schade trachten te voorkomen.

 • Scheepsapparatuur bedienen

  Bedienen van scheepsuitrusting zoals motoren en generatoren, lieren en HVAC-systemen. De verantwoordelijkheid voor alle buitenuitrusting en een deel van de binnenuitrusting op zich nemen. Ervoor zorgen dat de dekuitrusting veilig wordt bediend.

Optionele kennis en vaardigheden

middelen voor machinekamers beheren soorten zeeschepen beoordeling van risico’s en bedreigingen traditionele apparatuur voor de meting van waterdiepte gebruiken in ploegen werken trainingsprocedures van visserijen ondersteunen in een multiculturele omgeving in de visserij werken maritieme meteorologie radiodiensten bieden bij noodgevallen reddingsapparatuur van een schip bedienen in een visserijteam werken communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem machinekamerwachten houden radarnavigatie gebruiken helpen bij maritieme reddingsoperaties omgaan met moeilijke omstandigheden in de visserijsector veiligheids- en nooduitrusting van vaartuigen onderhouden wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem op uitkijk staan tijdens maritieme operaties continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken visserijbeheer berichten doorgeven via radio- en telefoonsystemen anatomie van vissen zich aanpassen aan veranderingen op een boot veiligheidsinspecties aan boord uitvoeren maritiem engels gebruiken rapporteren aan kapitein

Source: Sisyphus ODB