Beroep deksman

Deksmannen zijn leden zonder vergunning van het dekpersoneel van een binnenschip. Deze functie vormt gewoonlijk de eerste stap op weg naar de functie van matroos en hoger. Zij voeren uiteenlopende taken uit met betrekking tot het functioneren en onderhoud van de dekken, de motor en andere uitrusting, het aanmeren en afmeren, alsmede (tot op zekere hoogte) de besturing van het schip.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling

  De nationale regelgeving voor het laden en lossen van goederen in de havens van dat land.

 • Internationale wetgeving voor vrachtafhandeling

  De verzameling verdragen, richtsnoeren en regels die het laden en lossen van goederen in internationale havens dicteren.

 • Soorten vracht

  Onderscheid tussen verschillende soorten vracht, zoals bulkgoederen, vloeibare bulkgoederen en zware materialen.

 • Gevaren aan boord

  Voorkomen van en effectief omgaan met (elektrische) gevaren, mochten deze zich voordoen, garanderen van veilige in- en ontscheping.

 • Milieuaspecten van vervoer op binnenwateren

  Rekening houden met de milieuaspecten van de exploitatie van schepen om deze efficiënt en milieuvriendelijk te gebruiken. Inzicht hebben in de milieuaspecten bij het varen op de binnenwateren.

 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen

  Theoretische en praktische kennis verwerven van de in de schepen gebruikte veiligheidsuitrusting, omvattende voorzieningen zoals reddingsboten, reddingsboeien, spatdeuren, branddeuren, sprinklerinstallaties, enz. Uitrusting bedienen tijdens noodsituaties.

Vaardigheden

 • Scheepsdekken schilderen

  Roest opsporen en verwijderen met primers en kitten; scheepdeken schilderen om het oxidatieproces af te weren.

 • Gedrag van reizigers tijdens noodsituaties onder controle houden

  Weten hoe levensreddende uitrusting in noodsituaties moet worden gebruikt. Bijstand verlenen bij lekkages, botsingen of branden en helpen bij de evacuatie van passagiers. Kennis hebben van crisis- en crowdmanagement en eerste hulp verstrekken aan boord.

 • Checklists volgen

  Checklists volgen en ervoor zorgen dat alle items die erin zijn opgenomen, worden nageleefd.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten

  Kennis tonen van relevante lokale, nationale, Europese en internationale voorschriften, normen en codes betreffende de exploitatie van het goederenvervoer.

 • Helpen bij verankeringswerkzaamheden

  Assisteren bij verankeringsoperaties; apparatuur bedienen en helpen bij verankeringsmanoeuvres.

 • Helpen bij het inschepen van passagiers

  Passagiers helpen wanneer zij aan boord gaan van schepen, vliegtuigen, treinen en andere vervoermiddelen. Veiligheidsmaatregelen en -procedures in gedachten houden.

 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden

  De motoren en machinekameruitrusting van een vaartuig onderhouden. Voorafgaande controles verrichten vóór het vertrek en regelmatige controles uitvoeren tijdens de reis.

 • Materiaal voor veilige stuwage gebruiken

  Gereedschap en uitrusting gebruiken voor het uitvoeren van veilige stuwage en het correct laden en vastzetten van de goederen waarborgen.

 • Opslagplattegronden lezen

  Lezen en begrijpen van de inhoud van opslagplattegronden; basiskennis van het opslaan van verschillende soorten lading.

 • Verschillende soorten sluizen en hun werking begrijpen

  De verschillende bouwkundige constructies en functies van bruggen en sluizen op het gebied van de scheepvaart beheersen. Procedures uitvoeren in verband met sluizen en binnenvaren.

 • Vracht op schepen laden

  Vracht lossen en laden op schepen. Het houden van toezicht op het laden en lossen van vracht.

 • Passagiers veilig helpen uitstappen

  Hulp bieden aan passagiers die schepen, vliegtuigen, treinen of andere voertuigen/vaartuigen verlaten. De veiligheidsmaatregelen en -procedures in gedachten houden.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Touwen onderhouden

  Knopen en splits in touwen onderhouden.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Oefeningen om veiligheid te garanderen uitvoeren

  Veiligheidsoefeningen organiseren en uitvoeren; de veiligheid waarborgen in potentieel gevaarlijke situaties.

 • Door reizigers gegeven informatie doorgeven

  De door de passagiers verstrekte informatie doorsturen naar de leidinggevenden. Het interpreteren van de claims van passagiers en de follow-up van de verzoeken.

 • Technisch materiaal volgens instructies onderhouden

  Technische apparatuur en uitrusting bedienen en onderhouden overeenkomstig de technische instructies.

 • Schippersdienstboekjes bijhouden

  Een dienstboekje bijhouden waarin gegevens over de tijd, activiteiten, handtekeningen van schippers en andere gegevens worden geregistreerd.

 • Onderhoud en reiniging van vaartuigen uitvoeren

  De instructies van de eerste stuurman volgen bij het assisteren bij het onderhoud van de uitrusting zoals schilderen of vernissen, lijnen vlechten en reinigingsklussen.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Ballast gebruiken

  Ballastsysteem gebruiken; ballasttanks legen en opnieuw vullen.

 • Verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven

  Begrijpen en toepassen van de verkeersregels in de binnenvaart om de veiligheid te waarborgen en botsingen te voorkomen.

 • Reddingsboten te water laten

  Het lanceren en opzoeken van reddingsboten overeenkomstig internationale maritieme regelgeving.

 • Onderdelen van vaartuigen reinigen

  Reinig machinekamers en componenten van vaartuigen met gebruik van passende reinigingsmaterialen; zorg voor naleving van milieuwetgeving.

 • Machinekamers klaarmaken voor gebruik

  De hoofdmotor en hulpmotoren voorbereiden en starten; de machines in de machinekamer vóór het vertrek voorbereiden; de startprocedures kennen en volgens checklist uitvoeren.

 • Vaartuigen losmaken

  Volgen van standaardprocedures voor het losmaken van vaartuigen. De communicatie tussen het schip en de wal beheren.

 • Vaartuigen aanmeren

  Standaardprocedures voor het aanmeren van schepen volgen. Beheren van de communicatie tussen het schip en de wal.

 • Reddingsmiddelen gebruiken

  Gebruiken van reddingsmiddelen en hun tewaterlatingsmiddelen en -voorzieningen. Bedienen van levensreddende instrumenten zoals radio-reddingsmiddelen, EPIRB's voor satellieten, SART's, dompelpakken en thermische beschermingsmiddelen.

 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen

  Herkennen van onveilige situaties en uitvoeren van follow-upacties in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. De leiding van het schip onmiddellijk waarschuwen. Persoonlijke beschermings- en reddingsuitrusting gebruiken.

 • Dek van schepen schoonmaken

  Het dek van het schip schoonmaken door het te vegen en grondig te wassen. Verwijder overbodig zout en water om oxidatie te voorkomen.

 • Procedures in geval van alarm volgen

  De veiligheidsprocedures volgen in het geval van een alarm; handelen volgens de instructies en procedures van het bedrijf.

 • Schepen vastmaken met touw

  Gebruiken van touw om het schip bij aankomst of voor vertrek vast en los te maken.

 • Dagelijks onderhoud van scheepsmachines uitvoeren

  Dagelijkse onderhoudstaken uitvoeren op machines in schepen, zoals pompen, pijpen en ballastsystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

beginselen van verbrandingsmotoren betrouwbaar handelen in een watertransportteam werken ervoor zorgen dat scheepsrompen ongeschonden blijven milieubeschermingsmaatregelen implementeren handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren eenvoudige maaltijden aan boord bereiden verschillende communicatiekanalen gebruiken intercultureel bewustzijn tonen verkeerscontrolesystemen op waterwegen gebruiken binnenvaartpolitiereglement zelfvertrouwen tonen europese classificatie van binnenwateren eerste hulp bieden diensten op een flexibele manier uitvoeren regelgeving inzake passagiersvervoer stabiliteitsprincipes van vaartuigen verschillende soorten schepen onderscheiden

Source: Sisyphus ODB