Beroep dierenverpleegkundige

Dierenverpleegkundigen ondersteunen dieren die een diergeneeskundige behandeling ondergaan en geven dierenartsklanten advies in verband met de bevordering van de gezondheid van hun dieren en de preventie van ziekten overeenkomstig de nationale wetgeving.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Eerste hulp voor dieren

  De spoedeisende behandeling van dieren, met inbegrip van de beginselen en doelstellingen van de verlening van de eerste hulp aan dieren.

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

 • Omgevingsverrijking voor dieren

  Soorten, methoden en gebruik van verrijking voor dieren om de expressie van natuurlijk gedrag mogelijk te maken, met inbegrip van ecologische prikkels, het voederen, puzzels, speelvoorwerpen, sociale en opleidingsactiviteiten.

 • Dierenwelzijn

  Algemeen erkende behoeften aan dierenwelzijn zoals toegepast op soorten, situatie en bezetting. Deze thema's zijn: de behoefte aan een geschikte omgeving
de behoefte aan goede voeding
de behoefte om normale gedragspatronen te kunnen vertonen
de behoefte om samen met, of gescheiden van andere dieren te worden gehuisvest
de behoefte om te worden beschermd tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekte.

 • Genezingsprocessen voor dieren

  Strategieën voor de verzorging van dieren die herstellen van een narcose en/of specifieke diergeneeskundige of chirurgische ingrepen.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren

  Bewustzijn van de maatregelen op het gebied van hygiëne en bioveiligheid bij het werken met dieren, met inbegrip van de oorzaken, de overdracht en de preventie van ziekten en de toepassing van beleidsmaatregelen, materialen en uitrusting.

 • Verpleegkundige zorg voor gehospitaliseerde dieren

  De gezondheidstoestand van dieren, ziekteprocessen, de diergeneeskundige behandeling en de verpleging, alsmede de verpleegplannen, de administratie en de communicatie met eigenaren en andere zorgverleners.

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving

  Veilige werkmethoden in een veterinaire omgeving om gevaren en bijbehorende risico's te identificeren en zo ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönoses, chemicaliën, apparatuur en werkomgeving.

Vaardigheden

 • Dierengeneesmiddelen verstrekken onder professionele begeleiding

  Verstrekken van diergeneesmiddelen onder leiding van een dierenarts.

 • Dieren voorbereiden voor veterinaire ingrepen

  Dieren voorbereiden op kleine en grote chirurgische procedures, ze correct positioneren en de huid voorbereiden met gebruik van aseptische technieken.

 • Verpleegzorg bieden aan herstellende dieren

  Ondersteunende zorg geven voor dieren die herstellen van anesthesie en/of een veterinaire of chirurgische ingreep.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving

  In een veterinaire omgeving veilige werkmethoden toepassen om gevaren en de daaraan verbonden risico’s vast te stellen teneinde ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönotische ziekten, chemicaliën, apparatuur en werkomgevingen.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Verpleegzorg bieden aan gehospitaliseerde dieren

  Plannen en verplegen van in het ziekenhuis opgenomen dieren waarbij een reeks activiteiten wordt uitgevoerd die verband houden met ruimten, vloeistof en voeding, hygiëne en verzorging, comfort en pijnbeheersing, verzorging, positionering en oefening, aandacht en verrijking en de verpleegomgeving.

 • Helpen bij veterinaire chirurgie

  De dierenarts bijstaan bij chirurgische ingrepen door de taken van een algemene dierenartsassistent uit te voeren.

 • Zorg van veterinaire patiënten in een verblijf beheren

  De zorg van veterinaire patiënten in een verblijf beheren, waaronder de voorbereiding, geschiktheid, hygiëne en bewaking van de toestand van dieren. Het dierverblijf monitoren en onderhouden. Dit omvat onder meer het selecteren en voorbereiden van het verblijf voor dieren en het schoonmaken en het onderhouden ervan.

 • Zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes

  Voldoen aan professionele gedragscodes en wetgeving.

 • Gezondheid en veiligheid beschermen bij omgang met dieren

  De gezondheid en het welzijn van dieren en hun verzorgers beschermen.

 • Behandelingen toedienen aan dieren

  Uitvoeren van diergeneeskundige ingrepen, met inbegrip van de uitgevoerde behandelingen, gebruikte geneesmiddelen en de beoordeling van de gezondheidstoestand.

 • Veterinair anesthesiemateriaal voorbereiden

  De uitrusting en materialen voor de anesthesie van dieren voorbereiden.

 • Gedrag van dieren beoordelen

  Observeren en evalueren van het gedrag van dieren om veilig met hen te kunnen werken en afwijkingen van het normale gedrag, die wijzen op een aantasting van de gezondheid en het welzijn, te herkennen’

 • Informatie op het gebied van veterinaire verpleegkunde verwerken

  In staat zijn om de meest recent beschikbare onderzoeken te lezen, te begrijpen en te gebruiken om besluiten te rechtvaardigen op basis van beste praktijken.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Veterinaire diagnostische beeldvormingsprocedures ondersteunen

  De uitrusting en het dier voor diagnostische beeldvorming voorbereiden. Gedragsprocedures voor diagnostische beeldvorming uitvoeren of ondersteunen. Zorg bieden aan het dier dat een diagnostische beeldvorming ondergaat.

 • Mentorschap bieden

  Collega's met minder kennis of ervaring begeleiden en ondersteunen.

 • Assisteren bij het toedienen van veterinaire anesthetica

  De dierenarts helpen bij het toedienen van anesthetica aan dieren en bij het instandhouden en bewaken van de anesthesie tijdens veterinaire procedures.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Eerste hulp bieden aan dieren

  Toedienen van een spoedbehandeling om verslechtering van de aandoening, het lijden en de pijn te voorkomen totdat er een beroep op de diergeneeskundige bijstand kan worden gedaan. Voorafgaand aan de eerste hulp van een dierenarts moet een basisbehandeling worden uitgevoerd door niet-dierenartsen. Van niet-dierenartsen die een spoedbehandeling aanbieden, wordt verwacht dat zij zo spoedig mogelijk behandeling door een dierenarts zoeken.

 • De veterinaire chirurg bijstaan als operatieassistent

  Ondersteuning bieden bij het op steriele wijze omgaan met apparatuur en materialen tijdens chirurgische ingrepen in de operatiekamer.

 • Omgeving voorbereiden voor veterinaire ingrepen

  Voorbereiden van de chirurgische omgeving, met inbegrip van de ruimten voor de voorbereiding, de operatiezalen, de uitrusting en de materialen, voorafgaand aan de operatie.

 • Klinische omgevingen beheren

  Ervoor zorgen dat de klinische omgeving, met inbegrip van uitrusting en materialen, naar behoren wordt voorbereid en onderhouden voor gebruik. Werkomgeving voorbereiden en in stand houden en ervoor zorgen dat de apparatuur en materialen beschikbaar zijn.

 • Samenwerken met dierdeskundigen

  Samenwerken met dierenartsen en andere vakmensen door de verstrekking van gegevens over dieren, dossiergegevens en samenvattingen, mondeling, schriftelijk of elektronisch.

 • Steun bieden aan veterinaire klanten

  Bijstand verlenen aan cliënten die veterinaire behandeling nodig hebben en bij het verlenen van veterinaire diensten. Klanten hulp bieden voor de zorg van hun dieren door zorgtechnieken te laten zien en het gebruik van veterinaire producten te tonen. Ondersteuning bieden in moeilijke situaties.

 • Veterinaire diagnostische procedures ondersteunen

  Uitrusting en dieren voor diagnostische tests voor diergeneeskundig gebruik voorbereiden. Het afnemen van monsters of het ondersteunen van de verzameling van monsters. Het bewaren van de monsters van dieren voor analyse en de mededeling van de resultaten. Zorgdragen voor de dieren die worden onderzocht.

 • Dieren voorbereiden voor anesthesie

  Dieren voorbereiden op anesthesie, met inbegrip van het uitvoeren van pre-anesthesiecontroles en -procedures en het rapporteren van de bevindingen.

 • Helpen bij algemene veterinaire medische procedures

  Dierenartsen helpen bij het voorbereiden van het dier en de apparatuur voor medische procedures en zorg en steun bieden voor het dier dat de medische procedure ondergaat.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Dierenwelzijn beheren

  De toepassing van de vijf universeel erkende dierenwelzijnsbehoeften naar soort, situatie en eigen bezetting te plannen, te beheren en te evalueren.

 • Veterinaire klinische gegevens beheren

  Klinische gegevens voor dieren aanmaken en bijhouden in overeenstemming met de nationale wettelijke vereisten.

 • Dieren ethisch behandelen

  Het uitvoeren van activiteiten volgens aanvaarde beginselen van wat goed en fout is, met inbegrip van transparantie van de werkmethoden en het gedrag jegens klanten en hun dieren.

Optionele kennis en vaardigheden

beslissingen nemen over het welzijn van het dier rekenvaardigheden gebruiken klachten van klanten afhandelen situatie van dieren begrijpen diergeneeskundige terminologie betalingen verwerken voorraden van veterinair materiaal beheren schema's plannen veeteeltwetenschappen wachtruimte van een dierenartsenpraktijk beheren werkschema's volgen administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden omgaan met uitdagende mensen omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector afspraken beheren

Source: Sisyphus ODB