Beroep dierenverzorger dierentuin

Dierenverzorgers in dierentuinen zorgen voor dieren die in gevangenschap worden gehouden voor behoud, onderwijs, onderzoek en/of de presentatie aan het publiek. Zij zijn gewoonlijk verantwoordelijk voor het voeden en de dagelijkse verzorging en het welzijn van de dieren. Als onderdeel van hun routine reinigen de dierenverzorgers de getoonde dierenverblijven en melden mogelijke gezondheidsproblemen. Zij kunnen ook betrokken zijn bij specifiek wetenschappelijk onderzoek of publiek onderwijs, zoals het houden van rondleidingen en het beantwoorden van vragen.

Dierenverzorger dierentuin: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Evolutie van dieren

  De evolutionaire geschiedenis van dieren en de ontwikkeling van soorten en hun gedrag via domesticatie.

 • Toegepaste zoölogie

  De wetenschap van de toepassing van de anatomie, fysiologie, ecologie en het gedrag van de dieren in een bepaalde praktische context.

 • Diervoeding

  Aspecten van de wijze waarop verschillende soorten dieren worden gevoed en gedrenkt. De verschillende soorten diervoeders, de kwaliteitscriteria voor diervoeding en methoden voor het voederen en drenken van dieren.

 • Dierenwelzijn

  Algemeen erkende behoeften aan dierenwelzijn zoals toegepast op soorten, situatie en bezetting. Deze thema's zijn: de behoefte aan een geschikte omgeving
de behoefte aan goede voeding
de behoefte om normale gedragspatronen te kunnen vertonen
de behoefte om samen met, of gescheiden van andere dieren te worden gehuisvest
de behoefte om te worden beschermd tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekte.

Vaardigheden

 • Dierenverblijven onderhouden

  Ervoor zorgen dat dierenleefruimten zoals habitats, terraria, kooien of kennels in adequate en hygiënische staat zijn. De leefruimte schoonmaken en zo nodig een nieuw strooisel ter beschikking te stellen.

 • Beheer van dieren beoordelen

  Evalueren van het beheer van een breed scala van dieren, met inbegrip van hun verzorging, welzijn en huisvesting in een dierentuin, een wildpark, stal, boerderij of een onderzoeksfaciliteit.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Gedrag van dieren beoordelen

  Observeren en evalueren van het gedrag van dieren om veilig met hen te kunnen werken en afwijkingen van het normale gedrag, die wijzen op een aantasting van de gezondheid en het welzijn, te herkennen’

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Veiligheidsvoorschriften in dierentuinen volgen

  Volg de regels en voorschriften inzake de veiligheid van dierentuinen om te zorgen voor een veilige werkomgeving tijdens het werken met de dieren in dierentuinen en om de veiligheid van de bezoekers van dierentuinen te waarborgen.

 • Voeding van dieren beoordelen

  De voedingsstatus van dieren beoordelen, onevenwichtigheden in de voeding diagnosticeren en een correctie voorschrijven.

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

 • Helpen bij algemene veterinaire medische procedures

  Dierenartsen helpen bij het voorbereiden van het dier en de apparatuur voor medische procedures en zorg en steun bieden voor het dier dat de medische procedure ondergaat.

 • Behandelingen toedienen aan dieren

  Uitvoeren van diergeneeskundige ingrepen, met inbegrip van de uitgevoerde behandelingen, gebruikte geneesmiddelen en de beoordeling van de gezondheidstoestand.

 • Dierenwelzijn promoten

  Bevorderen van goede praktijken en werken met medeleven voor de instandhouding en bevordering van hoge normen voor dierenwelzijn door het aanpassen van persoonlijk gedrag en het beheren van omgevingsfactoren.

 • Helpen bij het vervoer van dieren

  Assisteer bij het vervoer van dieren, met inbegrip van het laden en lossen van dieren, de voorbereiding van het transportvoertuig en het in stand houden van het welzijn van het dier gedurende het gehele transportproces.

 • Professionele gegevens bijhouden

  Het opstellen en bijhouden van gegevens over verrichte werkzaamheden.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken

  Specifieke medicatie aan dieren toedienen voor de synchronisatie van fokcycli, in overeenstemming met de instructies van de dierenarts en de eigenaar. Dit omvat onder meer het veilig gebruik en de veilige opslag van medicijnen en apparatuur en het bijhouden van gegevens.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Verrijkende omgeving bieden voor dieren

  Een verrijkende omgeving voor dieren bieden om de expressie van natuurlijk gedrag mogelijk te maken, met inbegrip van het aanpassen van de milieuomstandigheden, voedings- en puzzeloefeningen geven en zorgen voor manipulatie-, sociale en opleidingsactiviteiten.

 • Dieren kansen geven om zich natuurlijk te gedragen

  Rekening houden met het natuurlijke gedrag van dieren en de omgeving waarin het opgesloten zit aanpassen om dit gedrag aan te moedigen. Hierbij kan het gaan om veranderingen in de omgeving, voeding, samenstelling van groepen, verzorgingsroutines, enz.

 • Zorgen voor jonge dieren

  De behoeften van het kroost en de jonge dieren beoordelen. Passende maatregelen nemen in geval van problemen met de gezondheid van het kroost of de jonge dieren.

 • Omgeving van dieren beoordelen

  Het domein van het dier beoordelen, waaronder de kwantificering van ventilatie, ruimte en leefruimte en deze vergelijken met de “vijf vrijheden”: vrij van honger en dorst, vrij van ongemak, vrij van pijn, letsel of ziekte, vrijheid van normaal gedrag kunnen uiten, vrij van angst en verdriet.

 • Eerste hulp bieden aan dieren

  Toedienen van een spoedbehandeling om verslechtering van de aandoening, het lijden en de pijn te voorkomen totdat er een beroep op de diergeneeskundige bijstand kan worden gedaan. Voorafgaand aan de eerste hulp van een dierenarts moet een basisbehandeling worden uitgevoerd door niet-dierenartsen. Van niet-dierenartsen die een spoedbehandeling aanbieden, wordt verwacht dat zij zo spoedig mogelijk behandeling door een dierenarts zoeken.

 • Voeding geven aan dieren

  Voedsel en water aan dieren geven. Dit omvat het bereiden van voedsel en water voor dieren en het rapporteren van eventuele veranderingen in de eet- of drinkgewoonten van dieren.

Optionele kennis en vaardigheden

dieren trainen mensen voorlichten over de natuur dieren verzorgen trainingsprogramma’s voor dieren ontwerpen ecologisch onderzoek uitvoeren in het openbaar spreken over eigen werk

Source: Sisyphus ODB