Beroep dierverzorger

Dierverzorgers zijn verantwoordelijk voor het gezond houden van dieren, waarbij gebruik wordt gemaakt van de juiste apparatuur, materialen en methoden. Dit omvat het gebruik van geschikte en veilige behandelingstechnieken en de bevordering van een goede hygiëne, gezondheid en welzijn van het dier. 

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Diersoorten

  De kenmerken van verschillende soorten en rassen van dieren (relevant voor de bezigheid).

 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren

  Bewustzijn van de maatregelen op het gebied van hygiëne en bioveiligheid bij het werken met dieren, met inbegrip van de oorzaken, de overdracht en de preventie van ziekten en de toepassing van beleidsmaatregelen, materialen en uitrusting.

 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving

  Veilige werkmethoden in een veterinaire omgeving om gevaren en bijbehorende risico's te identificeren en zo ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönoses, chemicaliën, apparatuur en werkomgeving.

 • Dierenwelzijn

  Algemeen erkende behoeften aan dierenwelzijn zoals toegepast op soorten, situatie en bezetting. Deze thema's zijn: de behoefte aan een geschikte omgeving
de behoefte aan goede voeding
de behoefte om normale gedragspatronen te kunnen vertonen
de behoefte om samen met, of gescheiden van andere dieren te worden gehuisvest
de behoefte om te worden beschermd tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekte.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

Vaardigheden

 • Adviseren over dierenwelzijn

  Voorbereiden en verstrekken van informatie aan individuen of groepen mensen over hoe de gezondheid en het welzijn van dieren kan worden bevorderd en hoe de risico's voor de gezondheid en het welzijn van dieren kunnen worden beperkt. Aanbevelingen doen voor corrigerende maatregelen.

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving

  In een veterinaire omgeving veilige werkmethoden toepassen om gevaren en de daaraan verbonden risico’s vast te stellen teneinde ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönotische ziekten, chemicaliën, apparatuur en werkomgevingen.

 • Hondenverzorging plannen

  Het evalueren van de wensen van de klant en de verzorging van honden plannen; het beoordelen de vorm van de hond en zijn vachttype, herkennen van tekenen van afwijkingen en het kiezen van de gepaste methoden en uitrusting.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Dieren ethisch behandelen

  Het uitvoeren van activiteiten volgens aanvaarde beginselen van wat goed en fout is, met inbegrip van transparantie van de werkmethoden en het gedrag jegens klanten en hun dieren.

 • Dieren verzorgen

  De omgeving voorbereiden op de verzorging, de juiste verzorgingstools en verzorgingsmethoden voor het dier kiezen. Toepassen van de gezondheids- en veiligheidsprincipes op het werk, met inbegrip van de basisanatomie en -fysiologie van de dieren, inclusief de identificatie en melding van eventuele afwijkingen.

 • Hondenvachten stylen

  De vacht van een hond stylen en afwerken met behulp van verschillende trimmethodes. Ervoor zorgen dat de normen worden gevolgd hoe verschillende rassen er uit moeten zien.

 • Faciliteiten voor dierenverzorgingsdiensten bieden

  Zorgen voor de nodige voorzieningen voor dierenverzorging. Dit omvat de selectie van de soorten apparatuur en de naleving van de normen inzake hygiëne en bioveiligheid.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Vacht van honden drogen voor verdere behandeling

  De vacht en huid van een hond drogen en de hond klaarmaken voor styling en afwerking, met behulp van de juiste uitrusting en producten.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Honden wassen

  Een hond voorbereiden door overtollige haar, knopen en klitten te verwijderen. De vacht en huid van een hond wassen en schoonmaken.

 • Eerste hulp bieden aan dieren

  Toedienen van een spoedbehandeling om verslechtering van de aandoening, het lijden en de pijn te voorkomen totdat er een beroep op de diergeneeskundige bijstand kan worden gedaan. Voorafgaand aan de eerste hulp van een dierenarts moet een basisbehandeling worden uitgevoerd door niet-dierenartsen. Van niet-dierenartsen die een spoedbehandeling aanbieden, wordt verwacht dat zij zo spoedig mogelijk behandeling door een dierenarts zoeken.

Optionele kennis en vaardigheden

beslissingen nemen over het welzijn van het dier gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde omgaan met uitdagende mensen situatie van dieren begrijpen omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector werkschema's volgen communiceren met klanten behoeften van dieren begrijpen klein tot middelgroot bedrijf beheren eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren klanten helpen rekenvaardigheden gebruiken omgevingsverrijking voor dieren tarieven per uur berekenen dierenwelzijn beheren toestand van dieren beoordelen

Source: Sisyphus ODB