Beroep eerstehulpinstructeur

Eerstehulpinstructeurs leren studenten onmiddellijke levensreddende noodmaatregelen, zoals cardiopulmonaire resuscitatie, de stabiele zijligging en letselzorg. Zij stellen oefenmateriaal zoals een speciale oefenpop ter beschikking.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Reanimatie

  De noodprocedure die toegepast wordt op personen zonder hartslag om hen weer bij bewustzijn te brengen.

 • Interne geneeskunde

  Inwendige geneeskunde staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Curriculumdoelstellingen

  De doelstellingen die worden vastgesteld in curricula en de vastgestelde leerresultaten.

 • Noodgevallen

  De noodgevallen met verschillende ziektepatronen en syndromen, de speciale noodgevallen en hun passende interventies.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Acute zorg

  Het soort zorg dat aan patiënten wordt toegediend voor een korte en kritische reeks ziekten zoals trauma of herstel na chirurgie.

Vaardigheden

 • Studenten helpen met materiaal

  Bijstand verlenen aan studenten wanneer zij met (technische) apparatuur werken die wordt gebruikt in de praktijk, en indien nodig operationele problemen oplossen.

 • Cursusoverzicht ontwikkelen

  Onderzoeken en opstellen van een overzicht van de te volgen cursus en berekening van een tijdschema voor het instructieplan overeenkomstig de schoolvoorschriften en de leerdoelstellingen.

 • Vooruitgang van leerlingen volgen

  De leervoortgang van studenten volgen en hun prestaties en behoeften beoordelen.

 • Constructieve kritiek geven

  Gefundeerde feedback geven door op een respectvolle, duidelijke en consistente wijze kritiek en lof te formuleren. Verwezenlijkingen en tekortkomingen onder de aandacht brengen en methoden voor formatieve beoordelingen implementeren om het werk te evalueren.

 • Veiligheid van studenten garanderen

  Ervoor zorgen dat alle studenten onder het toezicht van een instructeur of van een andere persoon veilig zijn. De veiligheidsmaatregelen in de leersituatie volgen.

 • Onderwijs aanpassen aan de doelgroep

  Studenten op de meest passende wijze onderwijzen in het licht van de onderwijscontext of de leeftijdsgroep, zoals een formele versus informele onderwijscontext, en onderrichten van leeftijdsgenoten versus onderrichten van kinderen.

 • Lesinhoud voorbereiden

  De in de klas te onderwijzen inhoud voorbereiden in overeenstemming met de doelstellingen van het curriculum door oefeningen op te stellen, actuele voorbeelden te zoeken, enz.

 • Onderwijsstrategieën toepassen

  Gebruik maken van verschillende benaderingen, leerstijlen en kanalen om studenten te instrueren, zoals het communiceren van inhoud in termen die zij begrijpen, het organiseren van gesprekken voor duidelijkheid en indien nodig het herhalen van argumenten. Gebruik een breed scala aan hulpmiddelen en methodologieën die zijn afgestemd op het klasseniveau, het niveau van de studenten, de doelstellingen en de prioriteiten.

 • Lesmateriaal opstellen

  Een syllabus schrijven, selecteren of aanbevelen voor studenten die voor de cursus zijn ingeschreven.

 • Eerstehulpprincipes onderwijzen

  Studenten onderrichten in de theorie en praktijk van eerste hulp, meer specifiek in spoedbehandelingen van lichte verwondingen of ziekten waaronder ademhalingsinsufficiëntie, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock en vergiftiging.

 • Voorbeelden geven bij het leren

  Aan anderen voorbeelden van uw ervaring, vaardigheden en competenties geven die afgestemd zijn op een specifieke leerinhoud om studenten te helpen bij het leren.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Advies geven over veiligheid

  Mensen voorlichten over veiligheidsmaatregelen voor een bepaalde activiteit of locatie.

 • Studenten beoordelen

  De (academische) vooruitgang, prestaties, leerkennis en vaardigheden van de studenten evalueren door middel van opdrachten, tests en examens. Hun behoeften vaststellen en hun vooruitgang, sterke en zwakke punten volgen. Een afsluitende verklaring geven over de door de student bereikte doelstellingen.

 • Klassenmanagement uitvoeren

  Handhaven van discipline en betrokkenheid van de studenten tijdens het onderwijs.

Optionele kennis en vaardigheden

werken met elektronische leeromgevingen middelen voor educatieve doeleinden beheren primaire zorg innovaties in de verpleging volwassenenonderwijs verzorgingsbeginselen wetgeving inzake gezondheidszorg gezondheidsvoorlichting bieden menselijke fysiologie principes van teamwerk verplegingswetenschap in lesmateriaal voorzien beoordelingsprocessen aanwezigheidslijsten bijhouden studenten bijstaan bij het leren

Source: Sisyphus ODB