Beroep eerstehulpverlener

Eerstehulpverleners werken in missies om te helpen bij noodsituaties en rampen, zoals natuurrampen of olievlekken. Zij zorgen ervoor dat de reststukken en het afval die door de gebeurtenis worden veroorzaakt worden opgeruimd, dat de betrokken mensen in veiligheid worden gebracht, dat verdere schade wordt voorkomen en dat goederen zoals voedsel en medische benodigdheden worden aangevoerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties

  Kenmerken en werkwijzen van operationele tactieken voor het optreden in noodsituaties, met name bij grote incidenten en rampen.

 • Materiaal voor schadeherstel bij overstromingen

  De werking van de nodige gereedschappen en uitrusting die bij de overstromingsschade en saneringsactiviteiten worden gebruikt, zoals het pompen van water uit overstroomde huizen.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

Vaardigheden

 • Samenwerken met andere hulpdiensten

  Coördineren van de werkzaamheden van de brandweerlieden met de activiteiten van de medische hulpdiensten en de politie.

 • Milieusanering uitvoeren

  Het uitvoeren van activiteiten die zorgen voor de verwijdering van bronnen van verontreiniging en verontreiniging vanuit het milieu, in overeenstemming met de voorschriften inzake milieuherstel.

 • Personen uit gebouwen evacueren

  Evacueren van een persoon uit een gevaarlijk gebouw of een gevaarlijke situatie voor beschermingsdoeleinden, waarbij het slachtoffer in veiligheid wordt gebracht en medische zorg kan ontvangen indien nodig.

 • Personen uit overstroomde gebieden evacueren

  Personen evacueren uit overstroomde gebieden die zwaar getroffen zijn door overstromingen, en ervoor te zorgen dat zij een veilige plaats bereiken waar ze zo nodig toegang hebben tot medische behandeling.

 • Overstromingsschade herstellen

  De door overstromingen veroorzaakte schade herstellen door de nodige instrumenten en apparatuur te gebruiken en de veiligheid van het publiek bij saneringsactiviteiten te waarborgen.

 • Puin verwijderen

  Het afval van een bouw- of sloopterrein of puin verwijderen dat als gevolg van een natuurramp is ontstaan, teneinde het gebied veilig te stellen en verdere werkzaamheden te vergemakkelijken.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Noodvoorzieningen bieden

  Vaststellen of er behoefte is aan noodvoorzieningen, zoals gespecialiseerde apparatuur voor afvalverwijdering en vervoer, of voorraden voor slachtoffers van hulp, en ervoor zorgen dat de nodige voorraden worden geleverd.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Afval verwijderen

  Afval verwijderen overeenkomstig de wetgeving, met inachtneming van de milieu- en bedrijfsverantwoordelijkheden.

 • Gemorste olie opruimen

  Gemorste olie veilig opruimen en verwijderen.

Optionele kennis en vaardigheden

dieren redden noodevacuatieplannen beheren afbakenen vervuilende stoffen verwijderen preventie van verontreiniging gevaarlijk afval verwijderen risicoanalyses uitvoeren noodcommunicatiesystemen bedienen afval- en restproducten risico op overstromingen vaststellen verontreiniging vermijden milieu-incidenten melden wetgeving inzake verontreiniging afval sorteren humanitaire hulp geven opsporings- en reddingsmissies uitvoeren personeel van de nooddiensten sturen noodprocedures beheren persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken eerste hulp bieden

Source: Sisyphus ODB