Beroep elektrotechnicus

Elektrotechnici werken samen met elektrotechnisch ingenieurs bij elektrotechnisch onderzoek. Zij voeren technische taken uit en helpen bij het ontwerpen, testen, vervaardigen en bedienen van elektrische apparaten en installaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schema's van elektrische bedrading

  De visuele schematische weergave van een elektrisch circuit, zijn componenten en de verbindingen tussen deze componenten.

 • Componenten voor elektrische apparaten

  De essentiële onderdelen van een bepaald elektrisch product, zoals elektrische draden, stroomonderbrekers en schakelaars.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Elektrische testmethoden

  Testprocedures uitgevoerd op elektrische apparatuur en machines om de prestaties en kwaliteit van de elektrische apparatuur en de naleving van de specificaties te controleren. Tijdens deze tests worden met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, oscilloscopen en voltmeters elektrische eigenschappen zoals spanning, stroom, weerstand, capaciteit en inductie gemeten.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

Vaardigheden

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Elektrische componenten monteren

  Het monteren van schakelaars, elektrische bedieningen, schakelborden en andere elektrische onderdelen met behulp van hand- en soldeermateriaal.

 • Onderdelen voorbereiden om samen te voegen

  Metalen werkstukken of werkstukken uit andere materialen voorbereiden voor samenvoegen, door de werkstukken schoon te maken, hun afmetingen te controleren met behulp van het technische plan en op de stukken te markeren waar ze samengevoegd zullen worden.

 • Soldeertechnieken toepassen

  Toepassen van en werken met uiteenlopende technieken in het soldeerproces, zoals zachtsolderen, zilversolderen, inductiesolderen, weerstandsolderen, buissolderen, mechanisch en aluminiumsolderen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Elektrische eigenschappen meten

  Spanning, stroom, weerstand of andere elektrische kenmerken meten met behulp van elektrische meetapparatuur zoals multimeters, voltmeters en ampèremeters.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Solderen

  Soldeerapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen, zoals een soldeerpistool, soldeerbrander, gasbout en andere.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet

  Ervoor zorgen dat de door de leveranciers verstrekte materialen aan de gestelde eisen voldoen.

 • Elektrische apparatuur testen

  Elektrische systemen, machines en componenten testen en de elektrische eigenschappen controleren, zoals spanning, stroom, weerstand, capaciteit en inductantie, waarbij elektrische test- en meetapparatuur wordt gebruikt, zoals een multimeter. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem bewaken en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

Optionele kennis en vaardigheden

elektrische generatoren elektrische apparatuur van coating voorzien materiaalkunde technische rapporten schrijven gevaarlijk afval verwijderen veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit problemen oplossen elektrische aansluitschema’s draad buigen systemen voor elektriciteitsopwekking ontwerpen productie van elektrische bedradingen cam-software gebruiken werking van machines volgen cae-software elektrische motoren schakelinrichtingen nieuwe producten in de productie integreren draadverwerkingsmachines gebruiken accessoires voor elektrische bedrading storingen aan apparatuur oplossen elektrische materialen inspecteren elektromechanica vermogenselektronica elektrische apparatuur onderhouden kabelbomen kernenergie bedrading repareren elektrische motoren onderhouden handgereedschap voor bedrading gebruiken toezicht houden op de logistiek van eindproducten energietechniek regelgeving inzake elektrische apparaten gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties gegevens over de voortgang van het werk bijhouden cad-software elektriciteitscentrales onderhouden elektrische schijven elektrische machines technische communicatievaardigheden toepassen

Source: Sisyphus ODB