Beroep emittent van effecten

Emittenten van effecten beheren de distributie van nieuwe effecten van een bedrijf. Zij werken nauw samen met de emittent van de effecten om de prijs vast te stellen en kopen en verkopen de effecten aan andere beleggers. Zij ontvangen emissiepremies van hun emitterende klanten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Beurs

  De markt waarop aandelen van naamloze vennootschappen worden uitgegeven en verhandeld.

 • Financiële markten

  De financiële infrastructuur die het mogelijk maakt effecten te verhandelen die door ondernemingen en personen worden aangeboden, beheerst door de regelgeving.

 • Financiële wettelijke bepalingen

  Financiële regels en procedures die gelden voor een bepaalde locatie, waarvan de regelgevende instanties beslissen over de jurisdictie.

 • Effecten

  De op financiële markten verhandelde financiële instrumenten die zowel het eigendomsrecht van de eigenaar als de verplichting tot betaling aan de emittent vertegenwoordigen. Het doel van effecten is het aantrekken van kapitaal en het afdekken van risico’s op de financiële markten.

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

 • Financiële producten

  De verschillende soorten instrumenten die betrekking hebben op het beheer van de kasstroom en die op de markt beschikbaar zijn, zoals aandelen, obligaties, opties of fondsen.

Vaardigheden

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Handelen in effecten

  Verhandelbare financiële producten zoals aandelen en schuldbewijzen kopen of verkopen voor eigen rekening of voor rekening van een particuliere klant, zakelijke klant of kredietinstelling.

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Economische trends voorspellen

  Verzamelen en analyseren van economische gegevens om economische trends en gebeurtenissen te voorspellen.

 • Beurs volgen

  Dagelijks de aandelenmarkt en zijn trends observeren en analyseren om actuele informatie te verzamelen om beleggingsstrategieën te ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

financieel plan opstellen risico’s van activa van klanten beoordelen zakenrelaties aangaan gegevens van financiële transacties bijhouden technische communicatievaardigheden toepassen financiële transacties traceren belastingwetgeving financieel risico analyseren financiële instrumenten gebruiken ondersteuning geven bij financiële berekeningen financiële transacties verwerken bankactiviteiten effecten beheren financiële prognoses financiële risico’s beheren advies geven over financiële zaken voorraadwaardering uitvoeren communiceren met bankiers statistiek

Source: Sisyphus ODB