Beroep exploitatietechnicus afvalwaterzuivering

Exploitatietechnici afvalwaterzuivering bedienen apparatuur die in een waterleidingbedrijf of afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt. Zij behandelen en zuiveren water voordat het als drinkwater naar de consument wordt gedistribueerd en verwerken afvalwater om schadelijke stoffen te verwijderen voordat men het water terug naar rivieren en zeeën laat vloeien. Zij nemen monsters en voeren tests uit om de waterkwaliteit te analyseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Analyse van waterchemie

  Beginselen van de complexe chemie van het water.

Vaardigheden

 • Waterbehandelingsprocedures uitvoeren

  Handelingen zoals filteren, steriliseren en dechlorinatie uitvoeren om water voor consumptie en voedselproductie te zuiveren door gebruik te maken van verschillende procedures en technologieën zoals microfiltratie, omgekeerde osmose, ozonisatie, koolfiltratie of ultraviolet (UV) licht.

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Waterchemische analyses uitvoeren

  Waterchemische analyses uitvoeren

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen

  Analyseren en interpreteren van gegevens zoals biologische eigenschappen om de kwaliteit van water te kennen.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Zorg dragen voor behandeling van afvalwater

  Voer de behandeling van afvalwater uit volgens de voorschriften voor de controle op biologisch afval en chemisch afval.

 • Rioolslib verwijderen

  Apparatuur gebruiken om het zuiveringsslib te pompen en deze in containers op te slaan om de door hem uitgestoten gassen om te zetten in energie. Na deze fase wordt het slib droog en wordt het potentieel hergebruikt als meststof. Verwijder het slib als het gevaarlijke elementen bevat.

 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken

  Apparatuur voor desinfectie van water gebruiken, waarbij verschillende methoden en technieken worden gebruikt, zoals mechanische filtratie, afhankelijk van de behoeften.

 • Apparatuur voor waterzuivering bedienen

  Bediening en aanpassing van de apparatuur voor het zuiveren en helder maken van het water, het verwerken en behandelen van afvalwater, lucht en vaste stoffen, het recycleren of zuiveren van behandeld water en het opwekken van elektriciteit.

 • Uitrusting voor waterbehandeling onderhouden

  Reparaties en routineonderhoudstaken uitvoeren op uitrusting die wordt gebruikt bij de zuiverings- en behandelingsprocessen van water en afvalwater.

 • Waterbehandelingen uitvoeren

  Regelmatig watertests uitvoeren en ervoor zorgen dat de processen voor het behandelen en filteren van water in overeenstemming zijn met redelijke beheerspraktijken, industrienormen en algemeen aanvaarde landbouwpraktijken Eerdere waterverontreinigingen, de bron van de verontreiniging en gesaneerde verontreinigingen registreren. Risicobeperkende maatregelen nemen om verdere verontreiniging te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken pompapparatuur bedienen besturingssysteem voor ontzilting onderhouden monstertests uitvoeren onderhoud van apparatuur verzekeren laboratoriumtechnieken waterregelgeving persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken correcte opslag van water verzekeren besturingssysteem voor ontzilting beheren hergebruik van water monsters op verontreinigende stoffen testen specifieke watereigenschappen beheren waterdistributiemateriaal onderhouden gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen besturingselementen van hydraulische machines bedienen monsters voorbereiden voor tests zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Source: Sisyphus ODB