Beroep exploitatietechnicus elektriciteitsleidingen

Exploitatietechnici elektriciteitsleidingen transporteren energie in de vorm van elektrische stroom. Zij transporteren elektrische stroom van elektriciteitscentrales via een koppelnet, een elektriciteitsnet, naar elektriciteitsverdeelstations.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Hoogspanningsmasten

  De soorten mastconstructies die worden gebruikt voor doorgifte en distributie van elektrische energie en fungeren als drager voor bovengrondse hoogspanningsleidingen, waaronder masten voor hoogspanningswisselstroom en -gelijkstroom. De diverse soorten mastontwerpen en -materialen die voor de bouw daarvan worden gebruikt en de verschillende soorten stroom.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Elektriciteitsmarkt

  De trends en belangrijkste drijvende factoren op de markt voor de handel in elektriciteit, methodieken en werkwijzen voor de handel in elektriciteit en het beschrijven van de voornaamste belanghebbenden in de elektriciteitssector.

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

Vaardigheden

 • Strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen en implementeren die ervoor zorgen dat snelle en efficiënte acties kunnen worden ondernomen in het geval van een verstoring van de productie, transmissie of distributie van elektrische energie, zoals een stroomstoring of een plotselinge toename van de vraag.

 • Veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren

  De activiteiten aan een elektriciteitstransmissie- en -distributiesysteem monitoren en controleren om ervoor te zorgen dat belangrijke risico's worden beheerst en voorkomen, zoals risico's van elektrocutie, schade aan eigendommen en apparatuur en instabiliteit van de transmissie of distributie.

 • Energiedistributieschema's aanpassen

  De procedures voor de distributie van energie controleren om te beoordelen of de energievoorziening moet worden verhoogd of verlaagd, afhankelijk van veranderingen in de vraag en deze veranderingen in het distributieschema opnemen. Ervoor zorgen dat de wijzigingen worden nageleefd.

 • Systeem voor elektriciteitstransmissie beheren

  Systemen beheren die zorgen voor de overdracht van elektrische energie van installaties voor elektriciteitsproductie naar installaties voor elektriciteitsdistributie, via elektriciteitsleidingen, zorgen voor de veiligheid van de uitgevoerde activiteiten en voor de naleving van de planning en de voorschriften.

 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen

  De strategieën die zijn ontwikkeld om in te spelen op noodsituaties in gang zetten, en reageren op onvoorziene problemen bij de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit, zoals stroomonderbrekingen, om het probleem snel op te lossen en de normale werking ervan te herstellen.

 • Procedures bij verdeling van elektriciteit testen

  Testen uitvoeren op elektriciteitslijnen en kabels, evenals andere apparatuur die wordt gebruikt voor de transmissie van elektriciteit, om ervoor te zorgen dat de kabels goed geïsoleerd zijn, de spanning goed te regelen is en de apparatuur aan de voorschriften voldoet.

 • Naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren

  Toezicht houden op de werking van elektriciteitsverdeelvoorzieningen en elektriciteitsverdeelvoorzieningen om ervoor te zorgen dat de verdeeldoelstellingen worden bereikt en aan de vraag naar elektriciteit wordt voldaan.

 • Elektriciteitsopwekking coördineren

  De huidige vraag naar elektriciteitsopwekking meedelen aan werknemers en faciliteiten die actief zijn in de elektriciteitsopwekking om ervoor te zorgen dat de opwekking van elektriciteit dienovereenkomstig kan worden verhoogd of verlaagd.

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteitsmeter aflezen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving storingen aan apparatuur oplossen onderhoud van apparatuur verzekeren elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen ondergrondse stroomkabels inspecteren trends op de energiemarkt analyseren bovengrondse stroomkabels inspecteren passende beschermende uitrusting dragen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren automatische machines controleren gebieden beoordelen om elektriciteitsleidingen te plaatsen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid elektrische ontlading elektriciteitsverbruik toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie

Source: Sisyphus ODB