Beroep exploitatietechnicus energiecentrale fossiele brandstoffen

Exploitatietechnici energiecentrale fossiele brandstoffen exploiteren en onderhouden industriële apparatuur – zoals generators, turbines en boilers – die elektriciteit levert die wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen zoals aardgas of steenkool. Zij waarborgen de veiligheid van de werkzaamheden en zorgen ervoor dat de apparatuur aan de wetgeving voldoet. Zij kunnen ook werken in energiecentrales met gecombineerde cyclus die gebruikmaken van warmteterugwinningssystemen om uitlaatwarmte terug te winnen en stoomturbines te activeren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische generatoren

  De principes en bewerkingen van apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie, zoals dynamo's en alternators, rotors, stators, armaturen en velden.

 • Exploitatie van met fossiele brandstoffen gestookte energiecentrales

  De verschillende stappen in de productie van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen en de functie van alle onderdelen van de benodigde apparatuur, zoals boilers, turbines en generatoren.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

Vaardigheden

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Stoomturbines bedienen

  Toestellen gebruiken die gebruikmaken van thermische energie, geëxtraheerd uit onder druk staande stoom, om een roterende beweging te genereren. Ervoor zorgen dat de turbine evenwichtig is en werkt volgens veiligheidsvoorschriften en -wetgeving, door de apparatuur tijdens zijn werking te bewaken.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Elektrische generatoren controleren

  De werking van elektrische generatoren in elektriciteitscentrales controleren om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen en de noodzaak van reparaties en onderhoud vast te stellen.

 • Stoomdruk reguleren

  De stoomdruk en de temperaturen reguleren volgens de specificaties.

 • Boilers bedienen

  Gesloten vaten bedienen die verwarmde of verdampte vloeistoffen bevatten, die niet altijd worden verwarmd, voor verwarming of voor het opwekken van elektriciteit, zoals in de nutssector. Veilige procedures waarborgen door de hulpuitrusting van de ventilator tijdens de werking op de voet te volgen en fouten en risico’s te identificeren.

 • Elektrische apparatuur onderhouden

  Elektrische apparatuur testen op storingen. Veiligheidsmaatregelen nemen, richtsnoeren voor het bedrijf en wetgeving betreffende elektrische apparatuur in acht nemen. Schoonmaken, repareren en vervangen van onderdelen en aansluitingen, indien nodig.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Stoomstromen controleren

  Stoom door middel van leidingen aanvoeren of een oven van brandstof voorzien om de drooginstallatie te verwarmen.

 • Uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren

  Toezicht houden op de uitrusting van nutsvoorzieningen zoals elektriciteit, warmte, koeling en stoom, om ervoor te zorgen dat ze functioneel zijn, functioneren volgens de voorschriften en om fouten controleren.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren zorgen voor herstellingen aan apparatuur advies geven over onderhoud van apparatuur reageren op stroomvoorzieningstoringen reageren op oproepen voor spoedreparaties gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden technische tekeningen lezen werknemers opleiden elektriciteitsverbruik fossiele brandstoffen overleggen met ingenieurs zorgen voor naleving van de milieuwetgeving elektriciteitsopwekking coördineren grote onderdelen vervangen over productieresultaten rapporteren aardgas storingen aan apparatuur oplossen naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren systeemlogboeken bijhouden veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren

Source: Sisyphus ODB