Beroep exploitatietechnicus geothermische energiecentrale

Exploitatietechnici geothermische energiecentrale bedienen en onderhouden apparatuur, vaak stoomturbines, die elektrische energie opwekken. Zij monitoren meetapparatuur om de veiligheid van de werkzaamheden te waarborgen en ervoor te zorgen dat aan de productiebehoeften wordt voldaan. Zij reageren ook op systeemproblemen en repareren defecten. Zij kunnen de generatoren regelen om de stroomtoevoer naar de elektriciteitslijnen te controleren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Elektrische generatoren

  De principes en bewerkingen van apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie, zoals dynamo's en alternators, rotors, stators, armaturen en velden.

 • Methoden voor geothermische energieopwekking

  Verschillende manieren om de in de bodem opgeslagen thermische energie te extraheren om elektriciteit te produceren door stoom te winnen om turbines aan te drijven, door warm water te winnen en in stoom om te zetten, of door gebruik te maken van een binair systeem dat een secundaire vloeistof transformeert in stoom.

 • Exploitatie van een geothermische centrale

  De verschillende fasen in de productie van elektriciteit uit geothermische energie en de functie van alle onderdelen van de benodigde installatie, waaronder pompen, compressoren, warmtewisselaars en turbines.

 • Thermodynamica

  De tak van de fysica die zich bezighoudt met de relatie tussen warmte en andere vormen van energie.

Vaardigheden

 • Stoomturbines bedienen

  Toestellen gebruiken die gebruikmaken van thermische energie, geëxtraheerd uit onder druk staande stoom, om een roterende beweging te genereren. Ervoor zorgen dat de turbine evenwichtig is en werkt volgens veiligheidsvoorschriften en -wetgeving, door de apparatuur tijdens zijn werking te bewaken.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Stoomdruk reguleren

  De stoomdruk en de temperaturen reguleren volgens de specificaties.

 • Kleppen controleren

  Bewaken en dienovereenkomstig aanpassen van de kleppen om een bepaalde hoeveelheid vloeistoffen (zoals ammoniakzwavelzuur of viskeuze zeep) of stoom in de mixer of machine te laten stromen.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Elektrische apparatuur onderhouden

  Elektrische apparatuur testen op storingen. Veiligheidsmaatregelen nemen, richtsnoeren voor het bedrijf en wetgeving betreffende elektrische apparatuur in acht nemen. Schoonmaken, repareren en vervangen van onderdelen en aansluitingen, indien nodig.

 • Stoomstromen controleren

  Stoom door middel van leidingen aanvoeren of een oven van brandstof voorzien om de drooginstallatie te verwarmen.

 • Elektrische generatoren controleren

  De werking van elektrische generatoren in elektriciteitscentrales controleren om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen en de noodzaak van reparaties en onderhoud vast te stellen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

Optionele kennis en vaardigheden

heftrucks bedienen overleggen met ingenieurs kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen technische tekeningen lezen over productieresultaten rapporteren elektriciteitsopwekking coördineren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden grote onderdelen vervangen technologieën voor hernieuwbare energie reageren op stroomvoorzieningstoringen zorgen voor herstellingen aan apparatuur veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren storingen aan apparatuur oplossen elektriciteitsverbruik

Source: Sisyphus ODB