Beroep exploitatietechnicus installaties voor verwerking vast afval

Exploitatietechnici installaties voor verwerking vast afval bedienen en onderhouden installaties voor de verwerking en distributie van vast afval en testen monsters om de vervuiling te monitoren. Zij helpen bij de inzameling en verwijdering van vast afval, zoals bouw- en sloopafval en zorgen ervoor dat de verwerking verloopt in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften. Zij zorgen ervoor dat containers voor gemeentelijk/stedelijk afval worden geleegd en dat een juist onderscheid wordt gemaakt tussen te recyclen en te verwijderen afval. Ook monitoren zij apparatuur.

Exploitatietechnicus installaties voor verwerking vast afval: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Niet-gevaarlijk afval verwijderen

  Afvoeren van afvalstoffen die geen risico voor de gezondheid en de veiligheid vormen op een wijze die in overeenstemming is met de procedures voor recycling en afvalbeheer.

 • Monsters op verontreinigende stoffen testen

  De concentraties van verontreinigende stoffen meten binnen de monsters. De luchtverontreiniging- of gasstroom in industriële processen berekenen. Potentiële veiligheids- of gezondheidsrisico’s, zoals straling, in kaart te brengen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Uitrusting voor afvalverwerking controleren

  De werking van uitrusting controleren die wordt gebruikt voor de verwerking en verwijdering van gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval om ervoor te zorgen dat de uitrusting functioneel is en voldoet aan de wetgeving, en ze controleren op fouten.

 • Gegevens over recycling bijhouden

  Gegevens bijhouden en feiten en cijfers bijhouden over het soort en de omvang van de verschillende recyclingactiviteiten.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen

  Recycleringsmachines en -uitrusting bedienen zoals granulators, brekers en balenpersen; te recycleren materiaal verwerken en sorteren.

 • Afvalsoort beoordelen

  Afvalstoffen identificeren tijdens inzameling en sortering die kunnen worden gerecycled, verwijderd of anderszins worden behandeld, om te beoordelen hoe ze moeten worden behandeld en gesorteerd.

 • Communiceren met afvalinzamelaars

  Communiceren met werknemers die afval inzamelen op verschillende plaatsen en het naar de afvalverwerkingsinstallaties transporteren om een optimale samenwerking en efficiënte werking van procedures voor afvalverwerking en -verwijdering te waarborgen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Geleverd afval controleren

  Het uitvoeren van controles bij de ontvangst van het geleverde afval om het te identificeren, te inspecteren en aan te geven.

Optionele kennis en vaardigheden

wetgeving inzake afvaltransport preventie van verontreiniging huishoudafval ophalen vuilophaalroutes uitstippelen gevaarlijk afval verwijderen advies geven over afvalbeheer openbare afvalbakken leegmaken milieuparken monitoren documentatie over afvalinzameling bijhouden bedrijfsafval ophalen gesorteerd afval opslaan afval sorteren puin verwijderen recycleprocedures controleren soorten gevaarlijk afval recyclebakken installeren

Source: Sisyphus ODB