Beroep exploitatietechnicus installaties voor verwerking vloeibaar afval

Exploitatietechnici installaties voor verwerking vloeibaar afval verwijderen gevaarlijke chemicaliën en verontreinigende stoffen uit vloeibaar afval, zoals olie, zodat het veilig kan worden gebruikt voor nieuwe toepassingen. Zij bedienen en onderhouden apparatuur voor de verwerking van vloeibaar afval, monitoren de activiteiten en testen monsters om ervoor te zorgen dat aan de veiligheidsnormen wordt voldaan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten gevaarlijk afval

  De verschillende soorten afval die risico’s vormen voor het milieu, de volksgezondheid of de veiligheid, waaronder radioactief afval, chemicaliën en oplosmiddelen, elektronica en kwikhoudend afval.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Verwerking van gevaarlijk afval

  De methoden die worden toegepast bij de verwerking en de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, waaronder asbest, gevaarlijke chemicaliën en diverse andere verontreinigende stoffen, alsmede de milieuwet- en regelgeving in de omgeving.

Vaardigheden

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Dichtheid van vloeistoffen meten

  Het meten van de dichtheid van vloeistoffen, met inbegrip van oliën, met behulp van hygrometers of oscillerende buizen en dergelijke.

 • Chemicaliën hanteren

  Chemicaliën veilig hanteren; ze doeltreffend gebruiken en ervoor zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het milieu.

 • Afval verwerken

  Biologisch en chemisch afval verwerken en verwijderen volgens de voorschriften.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Waterbehandelingen uitvoeren

  Regelmatig watertests uitvoeren en ervoor zorgen dat de processen voor het behandelen en filteren van water in overeenstemming zijn met redelijke beheerspraktijken, industrienormen en algemeen aanvaarde landbouwpraktijken Eerdere waterverontreinigingen, de bron van de verontreiniging en gesaneerde verontreinigingen registreren. Risicobeperkende maatregelen nemen om verdere verontreiniging te voorkomen.

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Gevaarlijke vloeistoffen afvoeren

  Stoffen met gezondheids- en veiligheidsrisico’s van apparatuur, apparaten of installaties afvoeren om de vloeistoffen volgens de veiligheidsrichtsnoeren op te slaan en ze naar behoefte te verwijderen of behandelen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

Optionele kennis en vaardigheden

passende beschermende uitrusting dragen producten pompen toezien op behandeling van afvalwater preventie van verontreiniging wetgeving inzake verontreiniging advies geven over bodem- en waterbescherming toelichting geven over gevaarlijk afval oliemonsters testen monsters op verontreinigende stoffen testen afvalsoort beoordelen advies geven over afvalbeheer uitrusting voor waterbehandeling onderhouden gevaarlijk afval verwijderen opslag van gevaarlijk afval communiceren met afvalinzamelaars toezien op afvalverwijdering

Source: Sisyphus ODB