Beroep exploitatietechnicus kerncentrale

Exploitatietechnici kerncentrale besturen kernreactors in elektriciteitscentrales rechtstreeks via controlepanelen en zijn als enige verantwoordelijk voor wijzigingen in de reactiviteit van reactors. Zij starten de activiteiten op en reageren op veranderingen in de status, zoals slachtoffers en kritieke gebeurtenissen. Zij monitoren parameters en zorgen ervoor dat de veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting

  De voorschriften betreffende de blootstelling aan verontreinigde materialen of een gevaarlijke omgeving die regelen welke maatregelen moeten worden genomen in verband met risicobeoordeling, de minimalisering van verdere blootstelling, quarantaine en de behandeling van de blootgestelde personen.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

 • Automatiseringstechnologie

  Het geheel van technologieën die een proces, systeem of apparaat automatisch doen werken door het gebruik van regelsystemen.

 • Hydraulica

  De krachtoverbrengingssystemen die de kracht van stromende vloeistoffen gebruiken om stroom over te brengen.

 • Pneumatiek

  De toepassing van gas onder druk om mechanische beweging te produceren.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Kernenergie

  De opwekking van elektrische energie door middel van het gebruik van kernreactoren, door de vrijkomende energie van kernen van atomen in reactoren om te zetten in warmte. Deze warmte genereert vervolgens stoom, die een stoomturbine kan aanvoeren voor het opwekken van elektriciteit.

 • Metrologie

  De methoden en theorie van de meting in een wetenschappelijke context, met inbegrip van internationaal aanvaarde meeteenheden, de praktische toepassing van deze eenheden en de interpretatie van metingen.

 • Radioactieve besmetting

  De verschillende oorzaken van de aanwezigheid van radioactieve stoffen in vloeistoffen, vaste stoffen of gassen of op oppervlakken, en de wijze waarop de soorten verontreinigende stoffen, het risico ervan en de concentratie van deze stoffen kunnen worden bepaald.

 • Machinebouw

  Discipline die de beginselen van fysica, engineering en materiaalkunde toepast om mechanische systemen te ontwerpen, te analyseren, te produceren en te onderhouden.

 • Thermodynamica

  De tak van de fysica die zich bezighoudt met de relatie tussen warmte en andere vormen van energie.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

Vaardigheden

 • Op afstand bediende uitrusting gebruiken

  Gebruik een afstandsbediening om de apparatuur te bedienen. Volg de apparatuur tijdens de bediening en gebruik sensoren of camera’s om uw handelingen te sturen.

 • Stralingsniveau controleren

  Meet- en testapparatuur en -technieken gebruiken voor het vaststellen van de niveaus van straling of radioactieve stoffen om blootstelling onder controle te houden en de risico’s voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu tot een minimum te beperken.

 • Geautomatiseerde regelsystemen bedienen

  Elektronische of geautomatiseerde besturingspanelen bedienen om processen te bewaken en te optimaliseren en om het opstarten en afsluiten van processen te regelen. Apparatuur en systemen monitoren en inspecteren om storingen op te sporen.

 • Reageren op nucleaire noodsituaties

  Strategieën initiëren om te reageren in geval van materiaaldefecten, fouten of andere gebeurtenissen die kunnen leiden tot besmetting en andere nucleaire noodsituaties, er hierbij voor zorgen dat de faciliteit beveiligd is, dat alle noodzakelijke gebieden zijn geëvacueerd en dat verdere schade en risico's beperkt blijven.

 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

  Ervoor zorgen dat het bedrijf en de werknemers de wettelijke en operationele maatregelen implementeren die zijn vastgesteld om bescherming tegen straling te waarborgen.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen

  Voldoen aan de procedures, het beleid en de wetgeving inzake de veiligheid van kerncentrales om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen en de veiligheid van het publiek te waarborgen.

 • Verontreiniging vermijden

  Vermenging of verontreiniging van materialen vermijden.

 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren

  Systemen voor de controle van nucleaire installaties controleren, zoals ventilatie- en waterafvoersystemen, om de goede werking te waarborgen en onregelmatigheden vast te stellen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Ervoor zorgen dat apparatuur gekoeld wordt

  Ervoor zorgen dat de machines en installaties correct worden geleverd met lucht en koelmiddelen om oververhitting en andere storingen te voorkomen.

 • Storingen aan apparatuur oplossen

  Schade en storingen aan apparatuur opsporen, rapporteren en repareren, communiceren met vertegenwoordigers op het terrein en met fabrikanten om reparatie- en vervangonderdelen te verkrijgen.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsstrategieën testen reageren op stroomvoorzieningstoringen noodevacuatieplannen beheren elektrische generatoren veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit passende beschermende uitrusting dragen elektriciteitsopwekking coördineren verwijdering van radioactieve stoffen controleren blootstelling aan straling berekenen overleggen met ingenieurs elektrische generatoren controleren strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen risicoanalyses uitvoeren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren medewerkers inlichten over bescherming tegen straling nucleaire opwerking energiedistributieschema's aanpassen

Source: Sisyphus ODB