Beroep exploitatietechnicus systemen voor waterbehandeling

Exploitatietechnici systemen voor waterbehandeling behandelen water om te garanderen dat het veilig is als drinkwater, irrigatiewater enz. Zij bedienen en onderhouden waterbehandelingsapparatuur en zorgen ervoor dat het water veilig is om te bottelen en te gebruiken in de voedselproductie door het water grondig te testen voordat het wordt gedistribueerd en door aan de milieunormen te voldoen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

 • Hergebruik van water

  Beginselen van processen voor hergebruik van water in complexe circulatiesystemen.

 • Filterprocessen bij dranken

  Veilige en economische methode om onzuiverheden uit levensmiddelen te verwijderen en de houdbaarheid ervan te verlengen. Het belang van de controle van de verontreiniging en hoe het bijdraagt tot een product van hogere kwaliteit, een aanzienlijke vermindering van het afval en een minimum aan productbederf.

 • Waterdruk

  Natuurkundige wetten, eigenschappen en toepassingen van vloeistof of waterdruk.

Vaardigheden

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Warmtebehandeling toepassen

  Warmtebehandeling toepassen voor de bereiding en conservering van halfafgewerkte of afgewerkte voedingsmiddelen.

 • Waterbehandelingsprocedures uitvoeren

  Handelingen zoals filteren, steriliseren en dechlorinatie uitvoeren om water voor consumptie en voedselproductie te zuiveren door gebruik te maken van verschillende procedures en technologieën zoals microfiltratie, omgekeerde osmose, ozonisatie, koolfiltratie of ultraviolet (UV) licht.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Apparatuur voor waterzuivering bedienen

  Bediening en aanpassing van de apparatuur voor het zuiveren en helder maken van het water, het verwerken en behandelen van afvalwater, lucht en vaste stoffen, het recycleren of zuiveren van behandeld water en het opwekken van elektriciteit.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Onstabiele elementen in water scheiden

  Gebruiken van de geschikte apparatuur om instabiele elementen in water, zoals ijzer- en zwavelverbindingen, door filtratie of decanteren te scheiden.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Waterbehandelingen uitvoeren

  Regelmatig watertests uitvoeren en ervoor zorgen dat de processen voor het behandelen en filteren van water in overeenstemming zijn met redelijke beheerspraktijken, industrienormen en algemeen aanvaarde landbouwpraktijken Eerdere waterverontreinigingen, de bron van de verontreiniging en gesaneerde verontreinigingen registreren. Risicobeperkende maatregelen nemen om verdere verontreiniging te voorkomen.

 • Naar het behoud van de samenstelling van water streven

  Bij het verwijderen van ongewenste bestanddelen de samenstelling van het water niet onnodig wijzigen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Vloeistoffen filteren

  Vaste stoffen die niet gemakkelijk zullen bezinken scheiden van hun suspendeervloeistof door het mengsel door filters te voeren.

 • Flessen voor verpakking controleren

  Flessen voor verpakking controleren. Procedures voor het testen van flessen toepassen om na te gaan of de fles geschikt is voor het gebruik van levensmiddelen en dranken. De juridische of bedrijfsvoorschriften voor het bottelen volgen.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken

  Apparatuur voor desinfectie van water gebruiken, waarbij verschillende methoden en technieken worden gebruikt, zoals mechanische filtratie, afhankelijk van de behoeften.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Besturingssysteem voor ontzilting beheren

  Een systeem voor de verwijdering van zout beheren om drinkwater te verkrijgen.

 • Apparatuur demonteren

  Apparatuur demonteren met gebruik van handgereedschap om de apparatuur te reinigen en regelmatig onderhoud uit te voeren.

 • Koolzuurtoevoegende processen uitvoeren

  Koolzuurtoevoegende processen uitvoeren die verwijzen naar het injecteren van kooldioxide onder hoge druk om dranken zoals soda's, schuimwijn en dranken te verkrijgen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Water koken

  Water in grote hoeveelheden koken om procedures voor de vervaardiging van levensmiddelen uit te voeren (bijv. amandel-blancheren).

 • Waterdebiet meten

  Meting van waterdebiet, waterinname en de stroomgebieden.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Vergassingsapparatuur voor dranken bedienen

  Vergassingsapparatuur voor dranken bedienen die meestal wordt gebruikt door een machine in combinatie met een vergasser.

Optionele kennis en vaardigheden

watervoorzieningsschema's volgen in een voedselverwerkend team werken chemie correcte opslag van water verzekeren zorg dragen voor behandeling van afvalwater chemische analyses van uitvoeren besturingselementen van hydraulische machines bedienen tanks onderhouden pompapparatuur bedienen watertestprocedures uitvoeren analyse van waterchemie monsters etiketteren waterkwaliteit controleren milieubeheersystemen gebruiken installaties voor voedselproductie inrichten biologie onderhoud van apparatuur verzekeren centrifuges bedienen risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal levensmiddelenafval afvoeren omgaan met managers omgaan met collega’s waterdistributiemateriaal onderhouden wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne besturingssysteem voor ontzilting onderhouden monsters voor analyse verzamelen centrifugale afscheiders volgen uitrusting voor waterbehandeling onderhouden persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken

Source: Sisyphus ODB