Beroep exploitatietechnicus zonne-energiecentrale

Exploitatietechnici zonne-energiecentrale bedienen en onderhouden apparatuur die zonne-energie omzet in elektrische energie. Zij monitoren meetapparatuur om de veiligheid van de werkzaamheden te waarborgen en ervoor te zorgen dat aan de productiebehoeften wordt voldaan. Zij reageren ook op systeemproblemen en repareren defecten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

 • Zonne-energie

  De energie die afkomstig is van licht en warmte van de zon en die kan worden aangewend en gebruikt als hernieuwbare energiebron met behulp van verschillende technologieën, zoals fotovoltaïsche omzetting voor de opwekking van elektriciteit en thermische zonne-energie voor de opwekking van warmte-energie.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Elektrische generatoren

  De principes en bewerkingen van apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie, zoals dynamo's en alternators, rotors, stators, armaturen en velden.

Vaardigheden

 • Geconcentreerde zonne-energiesystemen installeren

  Installeren van systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van reflecterende materialen, zoals lenzen en spiegels, en systemen voor het volgen van de zon om het zonlicht te concentreren in een lichtbundel, die een elektrische centrale door middel van zijn warmteopwekking voedt.

 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen

  De door de respectieve autoriteiten vastgestelde gezondheids- en veiligheidsnormen naleven.

 • Fotovoltaïsche systemen onderhouden

  Onderhoudstaken en reparaties uitvoeren aan systemen die elektrische energie opwekken door licht om te zetten in elektrische stroom, het zogenaamde ‘fotovoltaïsche effect’. Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving en de correcte installatie van het fotovoltaïsche voedingssysteem.

 • Geconcentreerde zonne-energiesystemen onderhouden

  Het uitvoeren van routineonderhoud en van reparaties aan systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van reflecterende materialen, zoals lenzen en spiegels, en van volgsystemen om het zonlicht te concentreren in een lichtbundel, die een elektrische centrale door middel van zijn warmteopwekking aandrijft.

 • Elektrische generatoren controleren

  De werking van elektrische generatoren in elektriciteitscentrales controleren om de functionaliteit en veiligheid te waarborgen en de noodzaak van reparaties en onderhoud vast te stellen.

 • Reageren op stroomvoorzieningstoringen

  De strategieën die zijn ontwikkeld om in te spelen op noodsituaties in gang zetten, en reageren op onvoorziene problemen bij de productie, de transmissie en de distributie van elektriciteit, zoals stroomonderbrekingen, om het probleem snel op te lossen en de normale werking ervan te herstellen.

 • Fotovoltaïsche systemen installeren

  Systemen installeren die elektrische energie genereren door de omzetting van licht in elektrische stroom, het fotovoltaïsche effect. Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving en de correcte installatie van het fotovoltaïsche voedingssysteem.

 • Gegevens van onderhoudsinterventies bijhouden

  Schriftelijke gegevens bijhouden van alle uitgevoerde herstel- en onderhoudswerkzaamheden, met inbegrip van informatie over de gebruikte onderdelen en materialen, enz.

 • Elektrische apparatuur onderhouden

  Elektrische apparatuur testen op storingen. Veiligheidsmaatregelen nemen, richtsnoeren voor het bedrijf en wetgeving betreffende elektrische apparatuur in acht nemen. Schoonmaken, repareren en vervangen van onderdelen en aansluitingen, indien nodig.

Optionele kennis en vaardigheden

informatie geven over zonnepanelen technische tekeningen lezen stoomturbines bedienen regelsystemen voor machines opzetten passende beschermende uitrusting dragen strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren grote onderdelen vervangen elektriciteitsopwekking coördineren temperatuur regelen storingen aan apparatuur oplossen zorgen voor herstellingen aan apparatuur overleggen met ingenieurs elektrische en elektronische apparatuur installeren elektriciteitsverbruik onderhoud van apparatuur verzekeren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren technologieën voor hernieuwbare energie automatiseringstechnologie

Source: Sisyphus ODB