Beroep fraudecoördinator verzekeringen

Fraudecoördinatoren verzekeringen bestrijden frauduleuze activiteiten door de omstandigheden van bepaalde verdachte claims, activiteiten in verband met nieuwe klanten, de aankoop van verzekeringsproducten en premieberekeningen te onderzoeken. Fraudecoördinatoren verzekeringen verwijzen potentiële fraudeclaims naar verzekeringsonderzoekers die vervolgens onderzoek uitvoeren om de zaak van een eiser te steunen of af te wijzen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Schadevorderingsprocedures

  De verschillende procedures die worden gebruikt om bij een verzekeringsmaatschappij formeel een betaling voor een geleden verlies te vragen.

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

Vaardigheden

 • Claimdossiers analyseren

  De claim van een klant controleren en de waarde van de verloren materialen, gebouwen, omzet of andere elementen analyseren, en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen beoordelen.

 • Betrouwbaarheid van klanten beoordelen

  Met klanten communiceren om te beoordelen of hun werkelijke bedoelingen in overeenstemming zijn met wat zij beweren om eventuele risico's van een mogelijke overeenkomst met de klant weg te nemen.

 • Verzekeringsprocedures evalueren

  Alle documentatie met betrekking tot een specifieke verzekeringskwestie analyseren om ervoor te zorgen dat het verzoek om de verzekering te gebruiken of de behandeling van de claims in overeenstemming met de richtsnoeren en voorschriften is behandeld, dat de kwestie geen significant risico voor de verzekeraar vormt of dat de beoordeling van de claims juist is, en om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Helpen bij politieonderzoek

  Assisteren bij politieonderzoek door hen gespecialiseerde informatie te verstrekken als een bij de zaak betrokken professional, of door getuigenverklaringen te geven, om ervoor te zorgen dat de politie alle relevante informatie voor de zaak krijgt.

 • Verzekerden die een claim hebben ingediend ondervragen

  Mensen ondervragen die een schadeclaim hebben ingediend bij de verzekeringsmaatschappij waarbij zij verzekerd zijn, of via gespecialiseerde verzekeringsagenten of -makelaars, om het schadegeval en de dekking in de verzekeringspolis te onderzoeken en eventuele frauduleuze activiteiten in het schadeproces op te sporen.

 • Financiële misdrijven opsporen

  Onderzoeken, bestuderen en opmerken van mogelijke financiële misdrijven zoals het witwassen van geld of belastingontduiking die kunnen worden vastgesteld in financiële verslagen en rekeningen van bedrijven.

 • Financiële audits uitvoeren

  De financiële gezondheid, de handelingen en het financiële verloop in de jaarrekening van de vennootschap evalueren en controleren. De financiële gegevens herzien om te zorgen voor rentmeesterschap en bestuurbaarheid.

Optionele kennis en vaardigheden

schuldonderzoeken uitvoeren schuldsystemen claimprocedures beheren financieel risico analyseren schadeclaims classificeren claimdossiers beheren financiële transacties traceren financiële informatie over eigendommen verzamelen wet interpreteren bewijsmateriaal verstrekken bewijsmateriaal documenteren financiële controlerapporten opstellen financiële informatie verzamelen

Source: Sisyphus ODB